Naar boven

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage

06-09-1856

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P.E. van Staden en Zoon
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1853-1904
Periode gedigitaliseerd
  • 1853 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 94
Nummer
  • 211

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's GRAVENHAGE, 5 September. BINNENLAND.

BINNENLAND. 's GRAVENHAGE, 5 September.

Bij Zr. Ms. besl. van gisteren, n°. 93, is benoemd tot plaatsvervangend kantonregter te Gorinchem, Mr. P. Romeijn, phil. theor. mag. juris utriii3que et litt. hum. doctor , rector der Latijnscho scholen aldaar.

— Bij besl. van dezelfde dagteek., n°. 91, heeft Z. M. goedgevonden, aan de commissie uit do Staten van Zuidholland, belast met het ouderzoek van het dooide Staten van Zuidholland en Utrecht ontworpen reglement voor het grootwaterschap van Woerden, mairtming to verleenen, om hare werkzaamheden na o o c * de gehouden buitengewone vergadering der Staten voort te zetten.

Het gala-diner, gisteren ten Hove gegeven , was zeer luisterrijk en werd bijgewoond door do zich alhier bevindende loden der Koninklijke familie, het corps diplomatiquc, do Ministers des Konings, de hooge staats- en regterlijke ambtenaren en vele aanzienlijken.

lieden heeft er ten llove weder een groot diner plaats, waarop de hoofd- en verdere officieren van het garnizoen zijn genoodigd.

1111. DD. HH. de Hertog en Hertogin Herman van Saxo-Weimar-Eisenach bobben heden, na gedurende oenen geruimen tijd dezeebaden aan het Groot Stedelijk Badhuis to Seheveningen te hebben gebruikt, deze residentie verlaten en zijn naar Duitschland teruggekeerd.

Het vuurwerk, geleverd door de heeren van Leeuwen en Zoon, 'twelk gisteren avond van stadswege, aan het Groot Stedelijk Badhuis, bij gelegenheid van den verjaardag van Z. K. 11. den Prins van Oranje is afgestoken, begunstigd door het schoonste weder , had eene aanzienlijke menigte van alle standen derwaarts gelokt; eenige der stukken en decoratien vonden veel bijval bij de menigte -, jammer dat de oostenwind de rook naar het Badhuis dreef en daardoor nadeelig er op werkten. — Het Badhuis zelf was gedeeltelijk verlicht en werd druk bezocht, even als het hotel Maas en andere plaatsen. De vreugde duurde ongestoord tot laat in den nacht.

Gisteren avond hebben in den Kon.-Franschen schouwburg de tweede debutten voor de groote opera plaats gehad, met de opvoering van: le Juive, welke over het algemeen vrij wel bevallen heeft. De directeur had, bij gelegenheid van het feest van den dag, aan de onderofficieren vau het garnizoen en dio zich van elders ia deze residentie bevonden, gratia toegang tot de voorstelling verleend.

In' de maand Aug. zijn alhier geboren»l97^kinderen te weten: 101 van het mannelijke en 96 van het vrouwelijk geslacht, zijn-Ie 12 meer dan m de vorige maand, en 18 meer dan in de maand Aug. 1555; overleden 133 personen, te weten: 62 van het mannelijk in (ij van het vrouwelijk geslacht, waarbij gevoegd 5 van het mannelijk en 1 van het vrouwelijk geslacht, elders overleden , doch alhier gedomicilieertl geweest; zijnde 1 minder dan in de vorige maand en 47 minder dan in de maand Aug. 1855; ondertrouwd 75 paren.

Wij maken onze stadgenooten opmerkzaam op de aankondiging betreffende de voormalige weeskamer alhier, geplaatst in de Staats-Couranieu van den 11 April en den 19 Augustus.

In deze residentie zijn aangekomen en afgestapt aan het Hotel de Bellevue de heeren C. van der Nest , raadsheer, met familie, van Antwerpen ; G. P. Pollen, met familie, uit Amerika; J. W. Cater, met familie, en Th. Mesac , uit Engeland ; de baronnes de Dalwigh , van Aken ; E. Brumeau , van Parijs, en Th. B. Grassic, met familie, uit Engeland; — aan het Hotel de l'Europe, de heeren: A. Cramail, met familie, komende van Parijs en A. J. van Hemert, met familie, van Haarlem ; — en aan het Hotel Paulez, de baron de Posson , met familie, de dames E. H. Vever, van Parijs ; de generaal yan Gorkum en de heer F. 10. Rainbeaux, van Parijs.

Door den gemeenteraad van Amsterdam is het voorstel, om eene subsidie te verleenen aan de handelsschool, met 18 tegen 11 stemmen verworpen. Tegen het voorstel was aangemerkt, dat vroegere pogingen, om eene dergelijke school in stand te brengen, waren mislukt, en het te voorzien was , dat men in 't vervolg niet beter daarin zou slagen.

Het voorstel van 12 leden , om de verslagen over de bezwaarschriften , ter zake van directe stedelijke belasting, met geslotene deuren te overwegen, is met 23 tegen 6 stemmen aangenomen. Deswege is aangemerkt , dat in die verslagen opgaven voorkwamen, die «iet openbaar mogten worden gemaakt.

Morgen (Zaturdag), des namiddags ten 1 ure, zal het fregat met stoom vermogen Admiraal van Wassenaar, van 's Rijks werf, te Amsterdam, te water worden gelaten .

De tijden van de eerstvolgende najaarsvergaderingen der provinciale commissien van onderwijs zijn vastgesteld en bepaald op de volgende dagen : In Noordbrabant den 2 October, Gelderland den 13, Zuidholland den 13, Noordholland don 6, Zeeland den 15, Utrecht den 13, Friesland den 7, Overijssel den 15. Groningen den 17, Drenthe den 14 en Limburg den 14

In de vorigo week heeft het ïn Duidingen te huis behoorende schip Petras Horreus, kapt. A. L. Zwieting, op de terugreis van Petersburg naar Groningen eene sloep ontmoet, waarin zich 12 personen, waarbij 3 vrouwen, bevonden, afkomstig van eene Engelsche brik, dio vergaan was tusschen de Elbe en de Eider. Zij zijn liefderijk opgenomen en bevinden zich thans nog daar aau boord.

Van 23 tot en met 29 Aug. zijn in Friesland 81 runderen aan de besmettelijke longziekte gestorven of afgemaakt; bedragende daardoor het gezamenlijk getal sedert 1 Jan. dezes jnars , 3808.

Gedurende de maand Augustus zijn over den Hollandsohen spoorweg vervoerd 118411 personen ; is ontvangen voor personen ƒ 106,522; voor goederen f 15,533; te zamen ƒ122,056, en alzoo in 8 maanden ƒ 781,036.

Naar men verneemt, is aan den ingenieur van den waterstaat Fijnje do betrekking opgedragen van ingenieur-directeur van den Zeeuwsch-Liinburgschen

spoorweg.

Men wil weten, dat de heer F. W. Conrad, president der commissie tot doorgraving der landengte van Suez , zich eerstdaags andermaal naar Egypte begeven zal en op die reis worden vergezeld door don kol. Klcrck, en den ingenieur Schneither. (N. R. C.)

In eeno den 11 Junij jl. te Batavia gehoudenealgemeene vergadering van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Oostindiö , vernam de vergadering , met dankbare herinnering aan de vele weldaden, welke aan deze instelling door den afgetreden opperlandvoogd, Mr. A. J. Daymaer van Twist en diens echtgenoot, werden bewezen , dat bij hun vertrek de maatschappelijke kas nog eene gift van f 500 mogt ontvangen met bestemming van do helft dier som voor de weder geopende meisjesschool te Passou-Barne.

Den 2 dezer heeft te Hasselt, in Belgiö, de aanbesteding plaats gehad van hot verdiepen van het kanaal, het welk de Maas met de Schelde verbindt. Zeven personen hebben daarvoor ingeschreven , en do minst inschrijvende derzolve is geweest de heer Stevens, van Maastricht, voor een bedrag van 280,000 fr.

Ineen der jongst ontvangen Surinaamsche Weekbladm schrijft de predikant van Schaick, te Paramaribo, Dij gelegenheid eener beoordeeling over het nieuw verschenen Surinaamsch jaarboekje voor 1856 , Uitgegeven door het te dier stede opgerigt letterlievend genootschap : Oefening kweekt kennis, over den toestand van Suriname het volgende : « Terwijl alom leven en vooruitgang in kunst en wetenschap bestaat, dommelt en slaapt Suriname maar voort; men klaagt van achteruitgang en verbeet de middelen op te sporen, om het voor ondergane te behoeden , of pogingen aan te wenden ter reddin° en opheffing uit. de diopte van vernedering. Men zo°kt het waar het niet gezocht moet worden, en daarom alles bij het oude. Men peinst op materieel belai: voordeel, en vergeet en ziet voorbij het intellecti< ;' • morele. Men vergeet en ziel voorbij dat 's volks bloei en welvaart op volksonderwijs en volksbeschaviug moeten berusten —¦ of, het moge voor een tijdlang goed, ja, zeer voordeelig gaan, op den duur slaat alles aan het kwijnen, on gaat vroeg of laat te gronde. Suriname's ondergang, dien God verhoede, moet men niet wijten aan don bodem, maar aan het personeel, dat zich op dien bodem vestigde. Men heeft immer en eeuwigen uitsluitend gevraagd naar productie, maar vergeten, dat het volksbelang medebragt te letten op de vorming en opvoeding der massa. Men is steeds uitgegaan van het egoïstisch stelsel: chacun pour soi-méme, zonder te denken aan hen, die ons omringden. Men blijve dat stelsel aankleven en Suriname is verloren.

« Wij zeggen hot Bosch Reitz (een der leden der redaktie van voornoemd jaarboekje) volmondig en uit 's harten grond echter na: zoo lang er leven is blijft er hoop! — Suriname verkeert zoo min in een'hope* loozen als reddeloozen toestand, als men de zakeo maar op de regte wijze aanvat. _ Als een der krach* tigste middelen tot vorming en opvoeding der menigte« wordt gewezen op een deugdelijk, algemeen en ve"' pligtend onderwijs en eene wijze volksopvoeding. D 8 heilrijke vruchten die zij in Europa hebben geleverd, kan ook Suriname genieten. .. Kr niets onmogelijks op dat punt en in dit geval, mits men ontwake uit den slaap, rond zie en ter harte neme het goede wat men elders bespeurt. »

De Utr. Cour. deelt het volgende schrijven mede: i< In het oogloopend is tegenwoordig de weelde bij den boerenstand. Men kan zich naauwelijks een denkbeeld vormen van de luxe, die de landlieden in alles ten toon spreidden. Dat trok, onder anderen, een ieders bewondering bij de jongst gehouden tentoonstelling van landbouw en veeteelt te Schagen, in Noordholland. Wij willen niet gewagen van hunne kostbare en sierlijke tent- en kapwagentjes, maar meer bepaaldelijk over hunne kleeding spreken. De heeren (wie zou nog boeren durven zeggen) zijn netjes in het zwart gekleed en behoorlijk gelaarsd; de herinnering aan hunne vorige staartbuisjes of souspied-jassen zou hun doen bloozen. Het gouden cilinderhorologie hoeft het groote zilveren met dubbele kast (vulgo raap of knol) verdrongen. In één woord, wie zou uit zulk eon groep heeren ,da vroegere eenvoudige landbewoners herkennen, toen nog voor weinige jaren hun vee en hunne producten niet die enorme prijzen golden ? En revue gehouden over het toilet der boerinnetjes, 't Is alles goud en juweelen wat men aan haar ziet. Vooreerst en bovens' komt in aanmerking, de zware gouden kap, met al zijne ap- en dependentiën, (ironice het hoofdstel genaamd), als daar zijn de juweelen voornaald en dito spuiden, he kostbare kanten kappestel (muts) niet te vergeten, de juweelen oorhangers, de gouden of bloedkoralen collief (bloedkoralen, ter grootte van eenen knikker) met juweelen slot, vervolgens een zijden japon met volants °* strooken, daarop eene rij gouden knoopen, die ter wederzijde over de schouders langs de borst naar de middel afdaalt; daarover bij sommigen, een zware goudon ketting met gouden, niet zelden juweelen versiersel ; verder eene breede ceintuur met gouden knoopen om de middel, of liever onmiddellijk onder do borst, want de dames-boerinnen hechten nog zeer aan korte lijven ; en eindelijk een paar zijden of fluweelen schuiven (braceletten) om de polsen, insgelijks met gouden , dikwijls met juweelen ingelegde knoopen of cantille sloten. En na die opgave laten wij he aan onze geëerde lezeressen over, die daartoe zeker beter in staat zijn dan wij, om de kosten van zulk een boerinnentoilet te ramen. En dat bepaalt zich nie' alleen tot volwassenen , neen , in gemoede verzekeren wij , zelfs kinderen van vier en vijfjaren, die naauwelijks loopen konden, in een hoofdstel als boven genoemd geprangd te hebben gezien , zoodat er ter naauwernood iets van het gezigtjo te zien kwam. Welk eene weelde heerscht er ook niet om en in hunne woningen ? Bezoek eens het noorderkwartier van Noordholland, geëerde lezers, en bepaaldelijk de Beent' ster, de Schermer en de streek tusschen Hoorn e» Enkhuizen ; ge zult opgetogen staan van die uitwendig weelderige boerenwoningen. Maar ook inwendig moe' go zo trachten te bezkn ; dat blinkt alles tegen u in- Wij zagen nog onlangs op eeno publieke verkooping voor een boeren sterfhuis verkoopen porseleinen tafel* serviezen, met vergulde randen en geschilderde land' schappen, kostbare tapijten, fraai geslepen glaswei*' aan goud en zilver was geen einde, nieuwerwetse meubelstukken, enz.; en toch was de overledene slecn landbouwer en veehouder, een boer. Ook in de opvoeding der kinderen liecscht Wx ' Aaffio on Maargie loeren « forte pi»n. speulen » , °oK haken , en Arend en Peer ¦<}'-ffK™ op 't kostschool. >' Het is echter uiterst moeijelyk, zoo niet onmogehj*' om van hen eene gift te verkrijgen voor deze of ge*l? nuttige inrigting ot voor een of ander mcuschlieven« doel,°getuigo slechts dc zeer karige opbrengst vo°T den jongsten watersnood op het platteland.»

Uit Alexandriö wordt, dd. 23 Aug., het volgende geschreven :

De in het vorige jaar geringe overstrooming des Nyls heeft eenige velden onbebouwd gelaten. De bc* bouwde akkers hebben echter overvloedig gedragen. de oogst mag rijk genoemd worden. De levensproducten worden dit jaar vroeger na' r Alexandriö afgevoerd. Gewoonlijk moest men «j'l hoogen stand des Nijls afwachten, welke, in verbal *j met het kanaal Mahmoudieh, alsdan genoemd kaua'1' bevaarbaar maakt. De pacha heeft de vaart door een leger van bijna 100,000 arbeiders laten uitdiepen», waardoor de communicatie met Opper- en Middpj" Egypte niet weinig bespoedigd en vergemakkelijk* wordt.

De berigteu van den guustigeii staat der veldvru in Europa, hebben te Alexandriö eenige daling der graanprijzen ten gevoigo gehad. Ter levering van graan, enz., te Alexandriö, einde November of begin van December, wordon conditiën gesloten tot: Saïda-tarw'e piasters 88—89 het ardeb. Gerst » 57—58 » » Boonon i) 75—76 » » Voor de reeds aangevoerde tarwe betaalt men piasters 95—96 hut ardeb.

De katoenoogst van 1855 was overvloedig; de dualiteit echter overtrof zelden het middelmatige. De nieuwe oogst is veel belovend. De maïsoogst was voortreffelijk. Men verwacht voor hot lijnzaad zeer hooge prij_011; de oogst schijnt het middelmatige niet 'e zullen te boven gaan. Het aantal in de haven zich bevindende schepen is buitengewoon groot, waardoor de scheepsvrachten laag zijn. Voor order naar Falmouth , wordt van 4 schell. ** penn. tot 4 schell. 9 ponn. betaald, met 10 pet. verhooging van eone haven naar het continent. . De Onderkoning heeft in het belang des handels pen' belangrijken maatregel genomen: Acht gevende op de aanzienlijke producten der landen , gelegen om de Roode zee, heeft Z. 11. de eerste schreden reeds gedaan ter oprigting eener maatschappij tot het exploiteren der rijke landen , bijna in den handel nog geheel onbekend. Het benoodigde kapitaal bedraagt ƒ 1,000.000, wnarvan reeds een groot gedeelto door do regering en do aanzienlijken dos lands is bijeengebragt'; he° overige wordt door publieke inschrijving bij actiën verdeeld.

Z. 11. heeft bij den raad van administratie gevoegd 6 Europeanen van verschillende natiën. Den Ned. consul-generaal is de eer te beurt gevallen, tot lid van genoemden raad verkozen te zijn. Dc statuten zijn opgesteld en wachten de sanctie des pacha's. Tot president der maatschappij heeft Z. 11. benoemd HD. neef Mustapha-bey.

Maandag , den 18 Aug., liep hier in de haven binnen een Turksch stoomfregat, door de Verheven Porte gezonden , ten einde Kahmil-pacha, den verloofde van de zuster des Sultans naar Konstantinopel over te brengen.

De jaarlijkscbe overstroomingen geschieden dit jaar zeer snel, men vreest zelfs voor eene al te groote hoeveelheid water.

llet is .len heer Ruijssenaars , te Alexandriö mogen gelukken , voor de Amsterdamsche Zoölogische vereeniging Natura Artis Magistra, te kunnen aanwinnen: 2 buitengewoon schoono Tygerkatten , 2 zeldzaam groote Struisvogels, 2 Kerneis, 1 paar geteekendo Antilopen en 1 sterk ontwikkelde Kameelpardol (Giraffe).

* Amsterdam , 5 Sept. Gisteren middag is uit do Baangracht, bij de Vijzelgracht, het lijk opgehaald van eene hoogbejaarde vrouw, die in den vroegen ochtend heimelijk hare woning had verlaten. — In de vergadering der Kon. Akademie van wetenschappen , op aanstaanden Maandag, zal, o. a., behanhandeld worden het rapport der commissie wegens het voorstel van den heer Vrolik. Voorts eeno bijdra.e van den heer de Greuve, over de wijsbegeerte, als wetenschap ; wetenschappelijk onderhoud ovor de tabulae Eugibinae, over den Duitschen rijksban, enz.

Nicuivediep, 3 Sept. lieden middag is hier overleden de welcd. gestr. heer J. de Koning, gewezen kapt,-luit. ter zee, thans havenmeester van het groot Noordhollandsch kanaal.

Vtrecht, 3 Sept. Vrijdag, den 5 dezer, zal de gemeenteraad , des namiddags ten ée!n ure, eene buitengewone vergadering houden , tot het ontvangen van eene door Z. M. den Koning aan deze stad geschonken schilderij, tor herinnering aan den 17 Sept. 1853 , toen aan Z. M. door de ingezetenen het album is aangeboden.

VHsslngen , 3 Sept. Deden morgen kwam alhier ter reede Zr. Ms. fregat Prins Alexander der Nederlanden, om vervolgens eenige reparatie to ondergaan. De état-inajor bestaat uil r zee comm. J. T. E. von Romer; luit. ter zee lste kl. J. van der Meersch ; luits. tor zee 2de kl. C. E. A. Fauchey, AV. L. de Koning, E. T. Ifanel von Cronenthall, W. .1. L. do Kanter; adelborsten lste kl. G. C. C. Thierens ,J. M. Brevet, 11. P. Kör.ig , J. M. CHfford Kocq van Breugel; officieren van gezondheid 2de kl. W;l)ammann ; Bde kl. P. ,T. van Wageningen, W. T. Meijboom ; officier van administratie lste kl. J. J. Tam ; klerk .1. C. do Vriese ; lste luit. der mariniers C. J. Wilkens,

Kroningen , 3 Sept. Uit de door burg. en weth. voorgedragen begrooting dozer gemeente, voor 1857, blijkt, dat de inkomsten worden voorgesteld op een bedrag var, ƒ 013,278.46, de uitgaven van/ 013,052.02^, zoodat er een batig slot zou aanwezig zijn van ƒ 220,43£. Deze cijfers zijn vooral zoo hoog opgevoerd door de opbrengst van eigendommen der gemeente, die in den loop van dit jaar zullen worden verkocht tot aflossing van gemeente-schulden, en welke opbrengst wordt geraamd op ƒ 175,000. Oostci hout, 3 Sept. Eenigo dagen geleden meldden wij het overlijden van een drietal honden en een rund , ten gevolge van het gebruik van vleesch en bloed eener aan ziekte gestorvene koe Thans kan men dienaangaande nog mededeelen, dat de sla-ter die het rund afmaakte, zich b.j die gelegenheid _£T__ «rfnw. verwondde, doch zoo gering, dat hii d__ g, sloeg. Een paar dage.«later gevoelig? *"** in die wonde, waarna het vut r zich > hW.PÜ« heeft verspreid en men ten «eerste vom »Jne nd stand beducht is. De koe zou aan liet™.1."0" tOG" gestorven. net miltvuur zün

Sluiten