Naar boven

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië

03-06-1932

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 20

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • NV Mij tot Expl. van Dagbladen
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1900-1950
Periode gedigitaliseerd
  • 1900-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C55
Nummer
  • 127
Jaargang
  • 37

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie Gaan naar Los Angeles ?

Wie Gaan naar Los Angeles ?

„Er is nog maar weinig bekend", zegt de heer Van Rossem.— Beslissing eerst in Juni. j Wij lezen in het Alg. Hdlsbl. van 7 Mei jl. : In Krasnapolsky te Amsterdam, is een huishoudelijke bijeenkomst gehouden van het N. O. C.-bestuur met de afgevaardigden van drie bonden, waarvan een of meer athleten naar Los Angeles zullen gaan. Na aflocp van deze bijeenkomst werden wij door den heer Vanßossé m te zamen met den heer Karel Lotsy in de gelegenheid gesteld het een en ander omtrent het ter vergadering gesprokene te vernemen. — Gaan de spelen door ? heeft men mij gevraagd, aldus de heer Van Rossem. En wel naar aanleiding van alarmeerende berichten uit Amerika. . Deze quaesfie besprak de heer Van Rossem uit ende uit. Naar zijn meening was er een misverstand ontstaan, doordat het Amerikaansch Olympisch Comité de voor eigen uitzending van athleten benoodigde gelden niet bijeen had kunnen krijgen, zoodat de Amerikaansche delegatie gevaar liep. Maar spr: vertelde, dat de staat Californië reeds lang geleden een millioen dollar had gevoteerd, zoodat er geen sprake van is, dat die spelen te Los Angeles, waarvoor alles trouwens gereed is, niet zouden kunnen doorgaan. De heer Van Rossem was ook overtuigd, dat alles daar verder in volkomen orde was. Resumeerende gelooft spr,, dat de spelen buitengewoon goed georganiseerd zullen worden. Het eenige gevaarlijke zal zijn, dat de Amerikanen met alle middelen zullen trachten de eersten te worden, maar als er iets gebeurt wat minder juist is, dan is dat de fout van de internationale federaties. Want a 1 s die te Los Angeles aanwezig zijn met hun eigen geaccrediteerde vertegenwoordigers, dan- is het technische verloop der spelen in hun handen. Zoo zeggen het de Olympische regelen! De Nederlandsche vertegenwoordiging. En wat nu betreft de door ons land naar Los Angeles af te vaardigen athleten, het volgende : Athletiek. Er is nog niet bekend, welke twee afgevaardigd zuilen worden. Dat wordt uitgemaakt na de wedstrijden, ep 12 Juni in het Stadion te houden. Eventueel zou als derde athleet meegaan Jan Zeegers, die de kosten voor eigen rekening wil nemen. Maar het N. O. C. legt ook voor hen, diè voor eigen rekening gaan, denzelfden maatstaf aan als voor degenen voor wie betaald wordt. En meent het N. O. C, dat iemand, di* voor eigen geld wil gaar. Ki nsloos is, dan wordt een dergelijke athleel niet aangemeld. Als official gaat voor de K. N. A. U. mee de heer A. :.G. Strengholt. Zeilen. Hiervoor gaan, zooals men weet, de beide bekende jollenzeilers Bob en Jan Maar. (voor eigen rekening). Die worden ingeschreven voor de „Star"- klasse, waarin zij met hun eigen boot starten en voor de Monotype. Wielrennen. De twee rijders, die door de Nederlandsche Wielren Unie (op haar kosten) naar Los Angeles zullen worden afgevaardigd, zijn nog niet aangewezen. Op 21 Juni zal dat eerst worden uitgemaakt en de namen van deze twee renners zullen dan dus telegrafisch moeten worden opgegeven, aangezien de inschrijving op 28 Juni sluit. De heer S. de Beer zal de renners namens de N. W. U. vergezellen. Moderne vijfk a m p . Hiervoor wordt aangemeld de luitenant der mariniers Van Rhijn. Roeien. Ingeschreven wordt voor het nummer pair oar (twee zonder stuurman). De Nederlandsche Roeibond wenscht echter nog geen namen op te. geven. Het waarschijnlijkst is natuurlijk, dat de twee van Triton van. verleden jaar (Röell en Roelof sen) zal gaan, maar het bestuur van den bond wenschte ten opzichte der namen nog vrij te blijven. De eventueel uit te zenden twee zonder stuurman krijgt haar coach mee. (In bovenbedoeld geval zou dat dan de heer Wehlburg zijn). Schermen. Aangewezen ,wordt mej. J. J. de Boer. Zwemmen. Uitgezonden zullen worden zes zwemsters met twee verzorgsters, of eigenlijk één verzorgster en één begeleidster. Het N. O. C. heeft als eisoh gesteld, dat de begeleidster ook de zorg op zich zal nemen van de andere vrouwelijke deelnemers aan de spelen, omdat deze niet in het Olympisch dorp komen te wonen, doch in een hotel in de stad. Dit zou dus neerkomen op vier deelneemsters voor de estafette-ploegen, plus twee reserves. Omtrent mej. Kastein kon ons de heer Van Rossem mets vertellen. En op onze mededeeling, dat de ouders van deze zwemster toch positief verklaard hadden, dat Jenny niet naar Los Angeles zal gaan, antwoordde de heer Van Rossem met een gebaar, dat zeker zooveel zeggen kon als : „dan kent gij de vrouwen slecht !" In ieder geval is in dezen de beslissing aan den Nederlandschen Zwembond en deze | heeft nog geen enkele beslissing genomen. Ruitersport. Dit blijft bij de afvaardiging der drie ruiters Pahud de Mortanges, jhr. Van Lennep en (Schummerlketel) met drie paardn, een reservepaard en twee oppassers.

Een bokser zal —in tegenstelling met het oorspronkelijke plan ¦— niet worden aangewezen en dr. Brand heeft zich teruggetrokken, omdat er tusschen het Internationaal Olympisch Comité en de Internationale Schutters Federatie geen overeenstemming bestaat omtrent de amateursbepalingen. De heer Kellenbach chef de mission. Volgens de bepalingen van het C. I. O. moet iedere ploeg onder leiding staan van een chef de mission. Als zoodanig is door het N. O. C. aangewezen de heer C. F. Kellenbach, de man, die op zoo uitnemende wijze in 1928 voor het technische verloop onzer eigen Olympische Spelen heeft zorg gedragen. Voorts gaat mee mr. A. baron Schimmelpennink van der Oye,. de voorzitter van het N. O. C, terwijl de heer G. van Rossem, op uitnoodiging van het organiseerend comité, reeds in Juni naar Amerika vertrekt, om dat comité behulpzaam te zijn in de laatste weken van voorbereiding der spelen. Omtrent de reis vertelde de heer Van Rossem nog het volgende : De heenreis wil het comité zoo rustig mogelijk doen verloopen. De deelnemers vertrekken 2 Juli per s.s. „Statendam". Dadelijk na aankomst te New Vork wordt doorgereisd naar Washington, daar blijft het gezelschap één dag en gaat dan regelrecht— met een paar uren oponthoud in de Grand Canyon — naar Los Angeles.- De terugreis gaat via San Francisco, Salt Lake City, Chicago, Niagara Fails naar New Vork. En dan op 26 Aug. per s.s. „Rotterdam" naar Nederland terug. Op 4 September komen de deelnemers aan de O. S. dan weer te Rotterdam terug. Hierna deed de heer' Van Rossem nog enkele korte mededeelingen, o.a. dat onze Olympische attaché de Nederlandsche consul de heer Hartog is en dat er. een comité is van te Los Angejes wonende Nederlanders, om de onzen te ontvangen en bezig te houden, dat de heeren deelnemers in het Olympisch dorp logeeren en de dames in Chapman Park Hotel en dat allen in een uniform tenue zullen verschijnen. Dat tenue bestaat voor de heeren uit witte broek en blauwe blazer met oranje Ned. leeuw, witte scnoenen en witte kousen en een stroohoed met blauw lint. Voor de dames uit witte japon met blauwe blazer, waarop oranje Ned. leeuw, witte kousen en schoenen en een witte alpine-muts. De Nederlandsche officieren, die onze ruiter-équipe vormen, logeeren niet in het Olympisch dorp, maar op eigen gelegenheid (omdat zij in ds buurt hunner paarden willen blijven). Zij gaan ook niet met het gezelschap per „Statendam", maar — met hun paarden — geheel per boot door het Panamakanaal. Bij de officieele opening en sluiting en het défilé zullen zij in uniform verschijnen.

Sluiten