Naar boven

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad

01-08-1936

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 10

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Gebr. Verhoeven
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1845-1959
Periode gedigitaliseerd
  • 1845 t/m 1959
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 236
Nummer
  • 28917
Jaargang
  • 92

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Olympisch festijn neemt een aanvang NEDERLANDSCHE PLOEG STARTKLAAR Zal onze driekleur ook thans weer fier aan den middelsten mast wapperen? Successen op vroegere spelen

Olympisch festijn neemt een aanvang NEDERLANDSCHE PLOEG STARTKLAAR Zal onze driekleur ook thans weer fier aan den middelsten mast wapperen? Successen op vroegere spelen

De Olympische Spelen, waarnaar de sportbeoefenaars uit de geheele wereld vier jaren lang met groote spanning hebben uitgezien, zijn thans aangebroken en de eerstkomende dagen zal er worden beslist, wie de volgende ▼Ier jaren de Olympische titels zullen dragen. Overal heeft men zich zorgvuldig voorbereid en hoewel het gewicht van deze vierjaarlijksche sportgebeurtenissen wel eens in twijfel is getrokken zal toch iedere rechtgeaarde sportbeoefenaar het er wel over eens zün, dat deze spelen ook voor de bevordering van de sport van zeer groot belang zijn, afgezien nog van de andere resultaten, die zij kunnen afwerpen door öc bevordering van een betere verstanahouding tusschen de verschillende volkeren en het ver. sterken van internationale vriendschapsoanden. Ook in ons land Is de belangstelling voor de Olympische Spelen de laatste jaren steeds zeer groot geweest, waartoe het feit, dat dit evenement in 1928 binnen onze grenzen werd gehouden, niet weinig heeft bijgedragen. Zeer begrijpelijk is het voorts, dat nu de spelen in tegenstelling met in 1932, zoo „dicht bij huis worden gehouden, ook hier te lande de . animo weer zeer groot is. In dit verband moet het dan ook betreurd worden, dat onze voetballers niet te Berlijn aanwezig zullen zijn. Ons sterke Nederlandsche eiftal, dat na de fraaie successen in het afgelcopen seizoen en dat daarvoor, van zich heeft doen spreken, zou in het Olympische voetbaltournooi zeker geen slecht figuur hebben gemaakt. De verouderde amateursbepalingen stonden de deelneming in den weg, al blijft het zeer de vraag of de KNVB zich niet al te star aan de voorschriften heeft vastgehouden, want iedereen is ervan overtuigd, dat onze voetballers geen haar minder amateur zün, dan degenen, die straks te Berlijn zullen aantreden. In 1.0.C.-kringen voelt men ze.:f wel, dat het in den tegenwoordigen tn'd heel moeilijk is om de bepalingen zorgvuldig toe te passen, maar er heerscht in dit college voorshands nog een veel te conservatieve geest om spoedig ingrijpende veranderingen te verwachten. Pas heeft de 1.0.C.-president, graaf de Baillet Latour, bij de opening van 't congres te Berlijn, nog toegegeven, dat de huidige toestand verre van ideaal is. Hij verklaarde echter, dat het onmogelijk gebleken was, een eenstemmig besluit te nemen omtrent een uniforme amateursbepaling. Er is, volgens den 1.0.C.-president, geen andere oplossing, dan aan iederen bond het zelfbeschikkingsrecht te verleenen omtrent de meer of minder strenge formuleering van zijn amateursbepalingen. Hoe het ook zij, onze voetballers moeten te Berlijn verstek laten gaan, maar in andere takken van sport zijn wij wel goed vertegenwoordigd en het is vrijwel zeker, dat onze jongens en meisjes ook successen zullen boeken. Wat b.v. het zwemmen en wielrennen betreft, is de kans al heel groot, dat wij in de prezen komen en men behoeft heusch geen groote optimist te zijn om zelfs aan een of mcci gouden medailles te denken. Het is daarom wel interessant even te wijzen op de successen, die ons land bü vroegere Olympische spelen heeft geboekt. Vooral in de Spelen, die in de latere jaren zijn gehouden, hebben de wielrenners steeds een groot aandeel gehad in de Nederlandsche successen en zij mogen er met recht trotsch op zijn, dat zij steeds de eer van ons land op fraaie wijze hebben hoog gehouden. Sinds 1920 zijn er zelfs geen Olympische Spelen meer geweest, waarin onze wielrenners geen eersten prijs veroverden. Deze eervolle reeks overwinningen nam een aanvang, toen de Haagsche renner Maurice Peeters, die al naam hacl gemaakt door het winnen van het wereldkampioenschap en den Grand Frix in Antwerpen, Olympisch sprintkampioen werd. Bij de volgende spelen in Parijs won onze landgenoot Willems den titel op den langen afstand, terwijl het duo B. Leene-van Dijk in Amsterdam kampioen werd in het tandemnummer. B. Leene, die ook in Los Angelos van de partij was, neemt nu dus voor de derde maal als actief sportman deel aan het Olympisch festijn. In Los Angelos gaf de Haarlemmer van Egmond reden tot juichen, toen hij op de baan te Pasadera op het sprinikampioenschap beslag legde, terwijl hy in de tijdrace als tweede werden geplaatst. Niet alleen de wielrenners, maar ook de ruiters hebben eenige malen gezorgd, dat de Nederlandsche vlag aan den middelsten mast kwam. In totaal behaalden zij op achtereenvolgende Olympische Spelen vijf eerste prijzen. In Parijs won lult. van der Voort van Zijp indertijd den samengestelden wedstrijd, in welk nummer Nederland toen ook den landenprrjs verwierf. Een van de Nederlandsche deelnemers was toen ook reeds luit. Pahud de Mortanges, die daarna zoowel in 1928 te Amsterdam, als in 1932 te Los Angelos Olympisch kampioen werd. Ook b« de zwemwedstrrjden zu'n Nederlandsche successen niet uitgebleven, hoewel dit voor het eerst in 1923 bij de Amsterdamsche Spelen het geval was. Niet in de heerennummers of bij het waterpolo, maar in de damesnummers. Onze eerste wereldrecordhoudster, mej. den Turk, kon niet uitkomen, maar mej. Braun hield de Nederlandsche eer hoog, door een gouden medaille te veroveren. In Los Angeles heeft men het zoover niet kunnen brengen, hoewel hier ontegenzeglijk ook verdienstelijke prestaties werden geleverd, zooals b.v. een tweede prijs in het estafettenummer. Sindsdien zijn onze zwemsters echter nog met groote sprongen vooruitgegaan en op onze drie wereldrecordhoudsters, Willy den Ouden, Rie Mastenbroek en Tiny Wagner is thans de hoop gevestigd van sportlievend Nederland. Zullen zij voor een nieuwe gouden medaille zorgen? Men is hoopvol gestemd en de kans op nieuwe successen is nu grooter dan ooit, al dient men niet uit het oog te verliezen, dat onze vertegenwoordigsters ook nu een zeer harden strijd zullen moeten voeren. Op athletiekgebied is Nederland bij de Olympische Spelen nooit erg op den voorgrrnd getreden. Ook nu is de kans op succes niet zoo heel groot, maar wij beschikken in leder peval toch thans over drie loopers op de korte afstanden, Osendarp, van Beveren en Berger, (met een Amerikaan samen wereldrecordhouder op de 100 Meter), die in dit sterke internationale milieu terdege zullen meetellen. Bij 't zeilen hebben onze landgenooten tweemaal een eersten prijs veroverd, n.l. in Antwerpen en in Amsterdam, en het had maar heel weinig gescheeld of Bob Maas had hiervoor ook gezorgd in Los Angeles, toen hij tengevolge van een protest tweede werd. Ook in andere takken van sport heef: Nederland meermalen een woordje meegesproken. Wij herinneren b.v. aan de overwinning van de twee zonder stuurman bij de roeiwedstrijden te Parijs in 1924 en vooral ook aan het fraaie succes van het Nederlandsche hockey-elftal in 1928, toen onze landgenooten in de finale door Britsch-Indië werden uitgeschakeld. Het optreden van onze hockey-ploeg te Berlijn kan men ook nu zeker met vertrouwen tegemoet zien, hoewel Duitschland en vooral Britsch- Indië wel de beste kansen hebben voor de eerste plaatsen. In Los Angeles was Nederland slechts door een kleine ploeg vertegenwoordigd, die evenwei toch nog kans zag twee Olympische titels in de wacht te sleepen. Thans is onze vertegenwoordiging veel grooter. Op velerlei gebied zijn er vorderingen gemaakt en alle deelnemers verschijnen zorgvuldig getraind in het strijdperk. Zullen thans Nederlandsche successen uitblijven? Heel sportlievend Nederland hoopt dat dit niet het geval mag zijn en dat onze driekleur ook te Berlijn fier aan den middelsten mast zal wapperen. Tenslotte laten wij hier volledigheidshalve nog de lijst van de Nederlandsche deelnemers volgen: Athletiek. Heeren: Osendarp, van Beveren (100 en 200 meter), Berger UOO meter). Toscani (50 K.M. snelwandelen), Brasser (tienkamp en hoogspringen), Carlier (hoogspringen), Klasema (verspringen), van der Poll (speerwerpen), Houtzager (kogelslingeren), Osendarp, van Beveren, Berger en Boersma (viermaal 100 meter estafette). Dames: L. de Koning en A. de Vries (100 meter), Doorgeest, ter Braake, (80 meter horden), F. Koen. T. Koopman (hoogspringen). G. de Koek (speerwerpen), A. Niessink, T. Koopman (discuswerpen), de Koning, ter Braake, Koen en De Vries (viermaal 100 m. estafette). Boksen: Lambillion (vlieggewicht), de Moor (bantam), Nicolaas (veder), Rasenberg (licht), K. DekkeTs (welter), G. Dekkers (midden), Fock (half zwaar) en van Bemmel (zwaargewicht) . Hockey. J. de Looper, H. de Looper, c. v.d. Hagen, J. v.d. Hagen, van Lierop, Sparenberg, De Waal, van den Berg. Heybroek, Westerkamp, Ankersmit, Gunning, Fesevur, van der Haar. Tresling, Schnitger en de Roos. Uit deze zeventien spelers zal het elftal worden samengesteld. Kanosport. J. Kraaier, W. H. v.d. Kraft, N. Tates, J. van Tongeren, F. Starrevela, G. C. Siderius, P. Vrolijk, P. en C. Wüdekop Moderne vijf kamp: Luit. van der Horst, luit. Serre en luit. Jhr. van Geen. Roeien. J. Kramer en W. M. Jens (twee zonder stuurman), K. J. Hardeman en E. W. de Jonge (twee met stuurman), H. ten Houten (fkiff), M. Schoorl, H. Bartlema, J. p. E. M. Regout, S. de Wit en G. Hallie (vier met stuurman), M. Schoorl. H. Bartlema, J. P. E. M. Regout en S. de Wit (vier zonder stuurman). Ruitersport. Luit. Pahud de Mortanges. E. Kahn (samengestelde wedstrijd), majoor Camerling Helmolt, majoor le Heux, kapitein Ver., steegh (zware dressuur), luit. Greter en luit. de Bruine (springconcours). Reserves: luit. Tormet en luit. van Schaik. Schermen. A. C. Montfoort, F. A. Mosman, A. Faber, F. F. van Wieringen, J. Schriever en W. Driebergen (sabel-équipe), A. C. Montfoort, F. A. Mosman, Mr. J. D. Schepers, Dr. G. J. van der Plaats (degen-équipe), W. Driebergen, N. P. P. van Hoorn en C. Weber (individueel degen), P. Kunze (individueel floret), mej. C. van der Klaauw (individueel floret). Schieten. J. H. Bru^saard, Th. C. Vuurman en C. J. P. Both (pet..: caribine), luit. D. W. van den Bosch (automatisch pistool). Wielrennen. Arie var. Vliet (sprint- en tijdrace) Ooms-Leene (tandem v. d. Voort, van Wees, Kropman en Zwartepoorte (achtervolging), Schulte, Vethaax, van Gageldonk van Hove, Saarloos en Reuter (wegrenners). Reserves: Duin-Meijer (tandem). Hellemons (achtervolging) en Buchli (sprint- en tijdrace) Zeilen. D. Kagchelland (Olympiajollen), Bob Maas en W. de Vries Lentsch (Star-klasso, Mr. J. R. Carp (zesmeterklasse) met E. Moltzer, Dr. A. J. H. Dokkum, H. Looman en C. W. Jonker. Reserves: E. G. van der Stadt (Olympiajollen), mej. C. de Visser en H. J. Scholtz (Starklasse), Mr. D. F. Pont, Th. van Marie en H. Reinders Folmer (reserve-bemanning). Zwemmen. Dames: R. Mastenbroek, W. den Ouden en T. Wagner (100 meter vrije s'ag), R. Mastenbroek, N. Senff en D. Kerkmeester (100 meter rugslag), J. Kastein, J. Waalberg en J. Stroomberg (200 meter schoolslag), T. Wagner, R. Mastenbroek en A. Timmermans (400 meter vrije slag), R. Mastenbroek, W. den Ouden, T. Wagner en J. Selbach (viermaal 100 meter vrije slag estafette). Heeren: P. Stam en S. L. Mooi (100 meter vrije slag), P. Metman en J. C. Scheffer (100 meter rugslag) P. Stam (400 meter vrije slag), H. Haasman (schoonspringen). Waterpolo: A. H. Veenstra, G. Regter J. van Oostrom Soede, J. van Heteren, H. Maier, C. G. van Aelst en A. Franken. Reserves: Mej. S. Sieberg (estafette), J. van Woerkom, R. den Hamer en H. Stam (waterpolo) .

Het optreden van Tini Wagner kan met vertrouwen tenemoet worden

De tweevoudige Olympische kampioen, luit. Pahud ie Mortanges met het paard Maedei wie du, waarmede hij thans aan den samengestelden ruiterwedstrijd zal deelnemen

Ook Willy den Ouden zal ongetwijfeld een eervolle plaats bezetten

Arie van Vliet, de groote favoriet in den sprintioedstrijd

Osendarp zal' een zeer moeilijken strijd moeten voeren

Sluiten