Naar boven

Amsterdamse courant

30-09-1724

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Otto Barentsz Smient
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 167X-
Periode gedigitaliseerd
  • 1670 - 1811
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 20
Nummer
  • 118

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

17 September. Burgérmeefteren, Schepenen en lUed dezer ftad norificecren , dat haer zeer welverdeelde en profitable Votery van z gulden't-lot s waer in maer 2 nieten tégen een prys is , en bellaet in 6 Claficn , wkei in de aller ongeltikkigfte niet meer kan verliezen als 17 guld. 6 ftuyv. , enbeftaet in differente groote pryzen en preitiien , behalven de andere veel meer profyten, als uyt de Conditien te zien is , valt en Compleet zal trekken primo November dezes jaers , en miffchien wel eerder Wegens de giopté toeloop : De 3' hoogde Gcintreffeerdens dier meefte loten opeen dévys of naem neemen , zullen dagelyks géduurCnde 't mengen en trekken 10 gl. vatafie genieten, NB. Die soloren gélyk neemt kort 1 perc, en die 100 loren gelyk neemt, zal korten 2 percento. 's Gravenhage eten it September. Gifteren hebben haer Hoog Mog. tot Burgermr. en Schepenen der ftad 's Hertógenbofch aengefteld de Heer en Mr. Fredrik Henurik Sweerts Heer van Baarfchor Ptefldent , Willem Lodewyk Graham, en Jacob Hafevoet gecft'ntinueert, voorts Ifaac ïlfeviei, Dr. Cornelis van Blotenburg , Mr. Otto van Kattenburg, H. A. vander Graef s Martius des Tombes , en Mr. Ewoud 's Gravefande , de Uetft gemelde in plaets van den overleden Heer Thomas Rubert. Deeze morgen is de Grave van Naffau. Heer van Zeyts , na Utiegt vertrokken , en deeze namiddag de Ht, van Beumei na Gelderland,

Amfterdam den 19 September. In Teffel zyn ! binnen de fcheepen van Abraham Vermey Van Londen , Pieter Reyndertfz. Spits vaa Riga , Itedrik Oldets van Gottenburg , Joh. Btuyn van Curacao, een Engels fcheepje met Kooien , 't welk door de harde wind niet heeft kennen gepiaeyt werden, en het knip van Dirk Ryifcergeo door eontrary wind te rug. Op orrfre van zyn Riu-Keyzeil. Majt. was tot Peteisburg afgckondigt , dat de gtancn tolvry zouden mogen ingevoert werden , dewyl men daer groore fchaersheyd hadde. Tot Cura;ao wfls gearriveert het fchip 't Huys te lioede Capt. Fiancois Thyilé uyt Zeelaud, op de rivier van Nantes Douwe Ysbra.-dfz. vau Koningsbergen , en Klaes Bollebakker uyr de Ooltzee , rot Kroonftad Wiebe Sieuwerts van Petersburg , in de Zond Evert Symonfc. van Petcisburg hetwaerds , Eelke Gerritfz. en Cornelis Jclles vau hret va Petersburg , Hendrik Pieterfz. Kalf van Stokholm • en Ryndert Heffelfz. van Dantzik herwaerds komende , en omtrent 8» andere fcheepen , op de Elve-Oh Benjamin Gumbleton , George Kc:np,.Jofcph Joidan , James Firsgeald , eu Jochem Beekman de Jonge van Londen, Jacob Helmeis , en Akmt-r Aiiaei.lz. van Kurk, Roelof Heytman van Stokholm, en Klaes Zetnan van Gene na deze ftad gedettineeid , en tot Breeinen Broeder .-'lcdrikfz. van Bergen. Uyt de Pillau waren vertrokken de fcheepen van Michiel Bade :u Dordregt , Jan Pieterfz. na Vraukryk , B. J.Bolle- j bakker jeu Michiel Silmer herwaards. In'r Vlie zyn binnen J.tnc Jaufc. en Sjoutt Obbes Bok van Petersburg , -Sibe Rotgans van Ri- : ga , l.er Jelles van Koningsbergen , en dat van Klaes vauder Meer van C'iracao , eu andere. Aeu dcc."* ftad is gekomen Meyudcit i Hv.diikfc. van Koningsbergen. . J i)e aftien van de Comp. g-lden «04 , de WeStindife Comp. 8? Eu 1 puarr, d'Agio vau de l>ank 4 <*n 1 half, de Engelfe Bank 132 en 1 half, de O. 1. Comp. 14» , de 7.. <L. Comp. 117 , en 1 half, eu de Anuuirjes rais eu 1 half. Braffel deu z% September. Twee Gedeputeerden van de Staten van de ïrovi.itic van L-:.\embur» zfn alhier aepgcU-men , 0111 eeniije | vertooge.i aen den Marquis ue Piié te doen , e.. ..ebben I audiëntie gehad.' Met de brieven van larys en I'ime.vk gifteren a»ond hier gekonfen , heeft men tyding , dat de jung<- Koninginne Douiiricrc v.in Spanje , aen de k'mdeipokjens zeer gtvac.'-k ziek is. Dingsdag zyn hier van Meehelen aengekomen twee Raedsheercn , en deFifcael van den grooten Raed, oln infortnarie te neemen tekens de : KoerJïérs , die verleeden Saturdag de podlooze moorr, vorige gemeld , begaen hebbeu ; om dat ze dooi den grooten Raed van Meehelen moeien jjevonnift worden. Verleeden week i* het ftedckea Hanut, omtrent Jof p mylen van deeze ftad geleegen , meer als half afgebrand. Parys den 2 j September. Van Madrid heeft men , dat de Panzelykc Nuntius veel heeft geholpen, om de befchtoomtheyd die d< Koning Philippts had, om den Thtoon te beklimmen , weg re neemen , aengezien de Theologanten in hun gevoelen deswegen vees verfithilden. Men zegr dat de huwelykfc voorwaerde van de Jonge Koninginne Wed. van Spanjen, onder anderen beheift , dat net haer geoorloft zal zyn weder in Vrankryk te mogen komen , by *K dien zy Wed. mogr werden. De Abt Mongin , geweeze Pr*r«*ptor v.an den Heitog van Bouibon , is tot Biflchop vaa Bazas benoemt , in plaets van den Heet de Gourgues , die onlangs ovcrleden-is. De Graef van Thoulouze en de Caucelier , zyn gevaerlyk krank. De Hertog de la Force is van Londen op een van zyne landgoederen iv Normandyen gekomen, alwaer hy de vacantiezal dooibrenecn. Gifteren nam het Hof den rouw over de dood van wjlen den Koning Lodewyk, voor 6 weekeu aen ; dog de Ben og van Orleans zal dezelve drie maenden dragen. Te Fontaineblesf» en d'.isc omtrent , gaen veel ziekreus in fwang. Men zegt dat de Koning niet voor den twaclfden November na Vcifcniles zal gaen. Men fpieekt van ieder cjnip:i.;uie met 3 man te vergrootep , uyt vreeze dat zeekerc onderhandelingen moeren ar'geKrooken Werden. Het a.reft van de vermindering der grWlprcien , dat den 12 dezes afgekondigd wierd , doet veel fcnade asn die, dewelke premien getrokken hebben , dm de aftien tot 1800 tegen het eynde vap de« 4« maend re ontfangen. Veele .an hen zullen moeten bieeken. Het is zecker dat zonder die laetfte vermindering de actiën rot :poo liv. zouden geieczeu zyn , in plaets dat zy tot I*3o gedaelt zyn. De-., ze vcrmiuderiiig zal ook veel lchaue veroorzaken , aen die geene , dewelke betalingen te Lyon moeten doen. Men word nog hiet gewaer dat de koopmaijfciiapi-eu en eetwaren ir prys ve-rniindcir zya, maer men vlevd zig dat i.e: Hof bier in voorzien zal. De lor-bricfjcsdocnsolivrcs: De Compagnie der Indien heefr 1 millioenen liv. meet gemaekt vau de verhoop.ng te Nantes ,al 3 ze gemeens had. Daer zal een aiieft uytkomen , dat de betaling der briefjes van de groote Lctery gtmakljk zal maken.

Sluiten