Naar boven

Oprechte Haerlemsche courant

24-08-1717

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Abraham Casteleyn
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1662-1795
Periode gedigitaliseerd
  • 1662-1795
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 37
Nummer
  • 34

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

's Gravenhage den n Augufti. Ëenige Móscovife Heéren zijn Tan hier weder na Amftêrdain vertrocken , gelijck oock de Baron van Kniphuyfen, Miniftcr des Conirïgs van Pruyflen en andere Heeren i om dewederkomfte van fijn Czaarfle Majefteyt'uyt de Provintien Van Gelderland en Utrecht af te «achten , die volgens de jbetigten van daeg of morgen weder aldaer tc gemoet gifien fcerd , om van defelve fijn Czaarfle Majefteyt afTcheyd te nemen, devrelcke voornemens is nog dele weeck de Reys na boven aen te nemen. De Graef van Reventlatl, Minifter van den Hertog van Holflcyn-Gouórp , gifter avdnt üyt Gelderland luer wedergeieerr, was diea «vont by den Raed Penfionaris Heynlius , als mede by d«.ii PramTen Ambafladcur Marquis de Chaieauneuf eu andere uvcheemfle Minifters. De Heer Prijs, Secretaris vau de Swetdfe Ainbaflade, insgclijcks uyt Gelderland gereveneert, werd ucvcns Jé Generael Potiniatowsky morgen we'er alhier verwachi.Een Exprcffe is gifteren uyt Engelant gearriveert, en een audcr we'er deiwati;» afgevaerdigt. Voorledo Vrydag namiddag zijn de Hceicn Staten van Holland en Wfcft-Vticfland tot nader befchtijvinge, en foo min meent tot d'ordinarisVergadering inSepteinber gefcheydeu.DcHceren Gedeputeerden van d'Admiraliteyten zijn na Huys vetiiocken. Amftcrdam den 25 Augufti.' Tot fiouxdcaux is gearriveert de Juffr. Sara , Pieier Wal ; uyt Zaland. Het Schip de St. Johannis, Hendrick JahfTe , nevens vcrfchcyde andere Schepen , die tot Plcymuyden gelegen hebben/zijn den 14 deles van daer in Zee gelopen. Tot Revel zijn gearriveert Wiebe Sieuwerts van hier , en Jan Rut van Lubeck, nevens eenige Engelfe Schepen : Het Engels Convoy, dat defe Schepen na Re*el geconvoyeert heeft, was met Coopvaerders'na Petetsburg voortgezeylr. Van Danzig zijn vertrocken Leendertjooften en Cornelis Janfle Brouw : Aldaer waren weder i EngeilTe Óorlogfchepen aengekomen , om de daer leggende Cooyvaerders af te halen en te convoyeien. In de Pillau tijn gearriveert Hendrick Deuwes van hier , «en Ltfbecker en een Engelsman i oock Waren een mijl van de Pillau 9 groote Rüflifc Galeyen komen leggen. In de Sond zijn binnen Fransoswelt , Tjeert Sips , Lambert Klopper en Jurriaen Koopjian.' Op d'Elf zijn gearriveert Symon rarbut van hier , Abraham Swarr van Rochel, Benjamin Leven , Eduard Fedham van Londen, James Steinhorft van Nieu-Cafteel, als oock de Schepen de Karfeboom, Fr. Rieuwers j het Stads Welvaert, de Haraburger Beurs, J .P.Haan, Volkert Roelofs; de Tempel Salomonsj C. Rieuwers, Jacob Florui; A. P. Haan; Hollandia; de Neptnnes; d.e Abraham;de Groenlandfc Viffery 5 de Jotlge Laurens ; Cl. Rootfpraeck ; Jtrrgen Efchels ; P. Dolk j J. Olckers j de Euangelift Jöh'annos j en de Hóecker van Plumb, zijnde nog j i 4 andere in 't inkomen, alli uyt Groenland; en brengen mede een Lijft , dat door al de Hamburger Groeulandsvaerdes gevangen zijn 61 Viflen : Tot Bremen ziju mede jz Schepen uyt Groenland aengekomen, met tyding, dat door de Bremers 19 vilTen gevangen zijn. In 't Vlie zijn binnen gekomea Benjamii» Hope , Focke Meeuwes en Cornelis Keyfer, zijnde van daeg 8 dagen met. de Vloot van Vlecfceren gezeylt; en eergifterea in Teflel Jacob Hoogland de Jonge uyt Noorwcgeó, jochem Leenders van Stettijn, Teunis Rongenr van Riga , en Harmen Koek van Danzig } en gifter Lolke Sietjes , Willem Roele , en Andries Cornelifle Prater» alle 3 uyt Noorwegen : Schipper Lolke Sietjes verhaelt, dat Üy voorl. Woensdag acn dees zijde het Schager-Rif van de Noordfe Vloot isgefcheyden , foó dat defelvê nu , vermits de goede Wind die'er zedert gewaeyt heeft ,• alle uureó mede tegemoet gefien werd. ' > 's Gravenhage den 2$ Augufti. Verfcheyde uytheémfle Minifters bevindeO haér nog tot Amfterdam , om fijn Czaarfle Majefteyt op te wachten. De Heer Baron van Gersdorf, Envoy é van den Coning van Polen en andere uythcemffe Minifters waren defen middag boven in dè Treves-Caracr en andere Heeren t'famien. Van de voormiddag is de Marquis Beretti Landi, AmbaiTadeur des Conings van Spagne,by eenige Heeren van de Regeering geweeft. Mevrouwe de Princeffe Douaricre van Naffau en Orange,is voorl. Saturdag van Soeftdijk na 't Loo vertrocken, van waer haer Hoogheyt defen dag na Leeuwaarden foude gaen. Van' namiddag ten 5 uuren ftaet men aen té vangen de Hollandfe Lotery van Boocoo Guldens op de Groote Zaal van het tfof te trecken. '

Sluiten