Naar boven

Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij

02-08-1928

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 6

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Arbeiderspers
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1927-1945
Periode gedigitaliseerd
  • 1927-1945
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek NBM Mfm MMK0033
Nummer
  • 9167
Jaargang
  • 29

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeilen, een bij uitstek Nederlandsche sport. De Olympische wedstrijden ditmaal zeer goed bezet. — Wat zal de wind doen ?

Zeilen, een bij uitstek Nederlandsche sport. De Olympische wedstrijden ditmaal zeer goed bezet. — Wat zal de wind doen ?

Het zeilen is een bij uitstek Nederlandsche sport. Het is een zeer oude en echt oud-Hollandsche sport, die onder alle lagen der bevolking bedreven wordt. Zoowel de goed gesitueerde in zijn luxejacht als de eenvoudige burgerman in zijn boeiertje, schouw of sloep, <*enieten met volle teugen van de -watersport. Dat is al sedert jaren zoo en dc liefhebberij daarvoor neemt gestadig toe, temeer omdat voor lieden met klejne beurzen en oen groot gezin het betrekkelijk goedkoop kan zijn om zonder reisgeld een gehcelen dag buiten op het water te zijn. Deze toenemende aantrekkingskracht van de watersport valt ieder jaar meer op, vooral tijdens de Kaagweek, die nu juist weer achter den rug is en waar honderden vaartuigen het bewijs daarvan leverden. Ons land heeft een goeden naam op zeilsport.trebied, ook in het buitenland. De tegenwoordige scheepsbouwers van jachten handhaveu de faam van onze voorouders op dit gebied. Ook de publieke belangstelling voor c?e zeilsport is grooter dan voorheen. Vooral de laatste jaren is daarin een kentering gekomen. Een ieder, ook de niet-zeiler, heeft wel eens gehoord of gelezen van onzen trots, de zesmeters en ook _de twaalfvoetsjolienklasse, wier aantal scheepjes de honderd wellicht bena<Wt. is er echt ingekomen. En hoewel - -:s land meer toerzeilers dan wedstrijdzeilers heeft voortgebracht, is het kwantum dat steeds op wedstrijden litkomt, hetzij in internationale. nationale of onderlinge kampen, vrij groot.

Het zeilen prijkt ook op het Olympisch programma De wedstrijden worden gehouden van 2 tot en met 9 Augustus en ons land neemt daaraan natuurlijk ook deel. Zij worden gehouden in de twaalfvoetsjollenklasse waarvoor.de bekende baan op het Buiten IJ uitgelegd wordt en in de zes- en achtmeterklasse, die een driehoeksbaan op de Zuiderzee hebben te varen, de laatste respektievelijk twee en drie ronden per dag.. De Olympische zeilwedstrijden zijn ditmaal goed b'ezet. Nog nimmer is bij vorige Bpelen een dergelijk rekord-aantal inschrijvingen geboekt. Niet minder dan 21 landen hebben ingeschreven voor de jollenklasse. Als men weet aat in 1920 te Ostende slechts 2 landen daarin uitkwamen en in 1924 te Muelau ruim tien, dan is daarmede reeds duidelijk bewezen dat 1928 te dien opzichte de kroon spant. Voor Nederland komt hierin uit de jollenkamnioen 1923—1927 Willem de Vrieß Lentsch uit Nieuwendam. De Verbonden Watersportvereenigingen die hem daarvoor afvaardigden hadden geen betere keuze kunnen doen en aan onzen landgenoot, die een uiterst betrouwbaar zeiler is zal het iet liggen als wij niet de eerste zeiler is, zal bet niet liggen als wij niet de eerste of een der eerste plaatsen zullen innemen. Hij is, zooals men dat noemt, een man uit de zwaarcewichtklasse en indien er veel wind is tijdens de wedstrijden zal hem dit ongetwijfeld doen zegevieren. In de zesmeterklasse zijn verschillende voorwedstrijden gehouden tusschen de twee nieuwe zesmpter. ..de Kemnbn.in" van H. J. Plu.vgers en de „Admiraal de Ruyter" van mr.. Carp. Eerstgenoemde heeft daarin bewezen over alle boegen het snelste schip te hebben en de „Kemphaan" zal daarom onzen naam hoog hebben te houden, hetgeen hem wel toevertrouwd. Wel is waar heeft de „Kemphaan" het er om den „Gold Cup" in Zweden niet zoo goed afgebracht als verwacht werd, doch de pechduivel heeft hem toen ontzaggelijk door breken van de zaling, parten gespeeld. De b< manning bestaat nevens H. J. Pluijgers, uit O. Huisken, W. Schouten, H. Fokker en E Vermeulen Ten slotte zal de „Hollandia" thans onz eenige 8-Meter deelnemen. Als stuurman za ir. J. O. v. Hoolwerff, een man die zijn sporei op zeilgebied verdiend heeft, optreden, me ais bemanning: G. de Vries Lentsch, C. J Staveren, Ir. L. Doedes (die vorig jaar d 6-Meter Prinses Juliana zeilde), M. de Wit, E Kersken en O. v. d. Stadt. De antecedenten va de „Hollandia" en deszelfs bemanning zij zeer goed. Nederland werd met dit schip hoi der van de ~Copa d'ltalia" een tropee die n de Olympische zeilwedstrijden eveneens op d Zuiderzee tegen zware buitenlandsche konkui rentie verdedigd zal moeten worden. Voor de drie klassen zal een flinke dosis win< tijdens de wedstrijden voor ónze jachten eei belangrijke faktor vormen. Op de Zuiderzee .) de kans daarop vrij groot zoodat wij optimis tisch gestemd zijn ten opzichte van onz kansen. De meeste buitenlandsche banen hebben hc nadeel dat stroomingen of getijen de prestatie beïnvloeden. Op do Zuiderzee die in intern* tionale kringen een ideale wedstrijdbaan word genoemd, zijn de kansen geliik, zoodat plaatse lijke bekendheid betrekkelijk weinig gewicn in de schaal legt. Ten slotte iets omtrent het aantal wedstn) den. In de 6- en 8-Meterklasse worden zevei wedstrijden gezeild. Na 4 wedstrijden valle' die schepen af die niet éénmaal als le, 2e o 3e zijn aangekomen. De overige blijven dooi' kampen terwijl na afloop der wedstrijdenreek het schip dat de meeste overwinningen heel behaald, Olympisch kampioen is. In de jollenklasse worden voorwedstrude; gehouden. De deelnemers worden ingedeeld u groepen. leder groep vaart 2 voorwedstrijden ieder deelnemer zeilt 4 voorwedstrijden V" punten naar volgorde van aankomst-. De tie' zeilers die de minste punten hebben behaa|c komen in de beslissingswedstrijden, waarvan e 4 gehouden worden. De best-geplaatste word1 wereldkampioen. _ Hoewel men de wedstrijden in de twaait voetsjoUenklasse die 's morgens om half 11 be ginnen, van den Zuiderzcedijk bij Durgerdan af kan zien, is er gelegenheid om met een vol? boot deze achtdaagsche Olympische zeilersfee* ten mede te maken, waar het aan spanni"f niet, ontbreken zaL

Zes-meiert, tijden* -den wedstrijd op de Zuiderzee.

Sluiten