Naar boven

Soerabaijasch handelsblad

28-08-1941

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 14

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-1942
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1908 / 1929-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 64
Nummer
  • 201
Jaargang
  • 89

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Film Sampoerna TJIOENG MANARA

Film Sampoerna TJIOENG MANARA

Dit ls de titel van de film. die Sampoerna der» veek het Boerabalasche publiek aanbiedt. „TJloeng Wanara", het produet van ..Star Film Production" 1* lets aparts: het geeft ona een beeld van 4» levenswijze van vorsten ln vroeger dagen. Kleederdrachten van ouden datum, dl» de film Juist roo aantrekkelijk maken, kunnen we bewonderen. Primitieve wapens worden ten toon gesteld. De strijd tusschen Ooed en Kwaad, waarin tenslott* het kwaad moet bukken, wordt aoo uitmunt-end weergegeven, dat wU de 81 ar Film Coy ronder meer kunnen gelukwensen met haar geslaagde productie.

Het verhaal kan geschetst worden ala bet volgende: De machtige, tevens goedhartigs Radja Pernama Dikoesoemah heeft bU attn overlijden twe» echtgenooten achtergelaten, dl® belden een kind verwachten. Als de Permlsoerl, d. i. de eerste vrouw, een Jongen ter wereld brengt, wordt d» baby cp last van de tweede vrouw en diens broeder, die niet graag zien, dat deze wettige troonopvolger later op den troon komt. In een rivier geworpen. De trouwe dienaar van den overleden P.adja, die dit moet doen, doet om de hals van de baby de helft van een medaille, die zUn voormallgen heer hem bt| rUn sterfbed heeft geschonken, terwijl hij de andere helft laat dragen door de Permlsoerl. Deze, bUna krankzinnig, omdat tU beroofd Is van hsar eenlgen roon, vlucht uit het palels de woeste bosschen ln, niet denkend» aan de vele gevaren, dl» op haar pad onherroepelijk zUn. Intusschen wordt de wieg met de baby i opgepikt door Maha Rest, die het kind op* voedt tot een fiinken Jongen man. In het r«k C.aloeh. het rUk ven «Dn voorvaderen, regeert da zoon van de tweede vrouw, die door het volk echter niet bemind li, omdat hU soms wreed kan rün. De nu twfttlg- Jarig» prins, dl» recht op de troon he»lt, de held van het vrrhaal <R. Bukfinl, heeft de rol van TJloeng Wanara meesterlijk vervuld. De film bereikt dan tUn spannend«te gedeelte: het visioen van T. Wanara. lijn onvermoeide toeken naar rijn moeder, de moeilijkheden van de Permlsoerl bU het roeken naar haar roon. het bewijs van edelmoedigheid van T. Wanara. de ontmoeting van moeder en roon en tenslotte het bestijgen van den troon lUner voervaderen, kortom, wU aartelen niet. een gangetje naar Ssmpoerna aan te bevelen, om dit filmwerk vol geestdrift, liefde, haat, ernst en humor eena relf te gaan alen, vooral ook omdat wl) kunnen beveatlgen, dat bl) d» vervaardiging van dex» boelend» film de meeat» rorg werd besteed, zoodat teleurstelling uitgesloten la. '

Sluiten