Naar boven

Oprechte Haerlemsche courant

06-02-1714

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Abraham Casteleyn
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1662-1795
Periode gedigitaliseerd
  • 1662-1795
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 37
Nummer
  • 6

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

's Gravenhage den 4 February. Aen de alhier lijnde SpaenCTe Plenipotentiariflen weit door Brieven geconfirmeert, dat dc rege, rende Koningin van Sparige weder aen de beierhant is : Haer Ej. celientien ftaen alhier noch eenige dagen te blijven , alvoorens ue" der na Utrecht keeren, hebbende als noch geen Courier ontfangen! Gifteren voormiddag waren de Heer van Meyndershagen , Minillej van den Koning van Prayffen t en dc Graef van EfFeren , Minifter van den Ceurvotft van de Palts , yder apart boven in gefpreck met Heeren Gedeputeerden van haer Hoog Mog. : De voorigen dat zijn nevens den Heer van Alefelt, Minifter van Denemarcken , deo Deenfle Refident, de Heet Snell, en den Deenflen Generael Baton van Gersdorf, aldaer met gemelte Heeren fGedeputeetden in Con. retentie geweeft. De Heeren Gedeputeerden van 4'Adiniraliteyten, die na Huys vertrocken zijn, werden in 't kort weder verwacht,om de Beloignes ovei de Zee-faken te continueren. Amfterdam den 5 February. Tot Genoua zijn gearriveert de Ve. netiaenfle Schepen van Cap.AndreaGarignanoen Andrea Schiavon. vmo uyt d'Archipel j in Portsmuyden Schipper Tjeert Backer, van Ltvorno na defe Stad gedeftineert, en 't Schip d'Elizabeth en Sara, William Pees, in ir dagen van Gibriltar, met berichr, dat de Potnpeo-Galey en 3 andere,naLivorno gaende,teCadix waren ingelopen; te Dartmouth de Juffr. Petronella, Hendr. Casperfe, van Bordeaux na d'Ooft.Zee gaende j te Nieu-Cafteel Wiebe Sieuwerts van hier; te Kingfale de Juffr. Agatha.Cap. Keysbergen.van Baltimore.zi/nde van Curaflou herwaerts gedeftineert j en op de Rivier van Londen Charles Wales , John Jonafle , Andrea Joat en andere uyt de Virgi. nien : Schipper Jan Keer is uyt Duyns na St. Hubes vertrocken ; en de Schepen de Laurierboom.Lambert Helt,en de 1 Wol ven, Hendrik Roeloffc, van Bordeaux hertfaerts. 't Schip de Hoop van Bajonne, •■•••» van Bajonne na Bordeaux gaende , is omtrent Breft veiongeluckt j doch al het Vdck daer van noch geborgen. Het Galjoot de Mercurius , Jan Hillebramfc , van Libau en laetft uyt het Vlie, was te M&rlaix in 't inkomen. In de Sont is aeogekomen Schipper Huybert Wittebroot van St. Hubes , en re Dronthem Willem Broeders vanhier : Cornelis Slot, van Danzig komende , foude te Coppenhagen overwinteren. Eergifteren zijn ia Teflel gearriveert deWitte Lely,Affiierus Schut,van Koningsbergen; Jnriaen Ariaens van Waerbnrg, Manen Bruyn van Danzig , en het Frans Schip dc Mary en Sara van Bajoenc. 's Gravenhage den 5 February. Gifter avont is alhier een Exprefle of Meflenger van de Conmgin van Groot-Brittanntoi met Brieven aen den Biffchop van Briftol of Londen na Utrecht gepalTeert, heb. bende voor lijn vcrtreck niei den Graef van Straffort gefproken, die alle dag uyt Engelant mede te gemoet gefien wert, gelijck ooik de Deenfle en Holfteynfe Minifters , dc Heer Rofenkc'an* en de Graef van dctNath.Defen'middag waren de meefte van d'aenwefende uyt. heemfe Minifters in de Treves. Kamer tc Tarnen. De Brieven, die men heden van Radftad ontfing , ftggen , dat'er noch eenige difficulteyten in de Vredens.Negotiatie wierden gemoveert,roo dar men nog niet wift wanneer defelve tot een befluyt foude werden gebrast. Zeden zdagen is deGen.Maj. Prins vanWirtemberg hier gearriveert.

Sluiten