Naar boven

Oprechte Haerlemsche courant

28-06-1714

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Abraham Casteleyn
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1662-1795
Periode gedigitaliseerd
  • 1662-1795
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 37
Nummer
  • 26

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

SS üsiss «rj;s%iï &^xkssf&S v'«? yo°» b®« Le»cn. Men fch.ijft ».n Lol dftn* ttfflTcaeadeSlagers en de Comraiftn van deßariieirs CW" om dat de laetac weyeeiden het Vee 'i »»n *ƒ ' , ,en w"» gcfondcn hadden , weer t« laten inkóo>ên | onde»ÏS° I*2 «en giooiet getal in de Stad weet lieten iilnrnV- Ü ? * wa' •In Il®l Tum«!« hebben de Cammifen *a 6 maecktengequetft, 't welck echter „£ÏÏJIf"6 Compioir geforceert cn het Huys geplundert wiert' • m« £ en Pe„ei, die de Pacht van hetßeeftiael en die hadden, pretendeerden, dat menhaer ,»C(w,r: l T4bac^ Gra" T CV°Ck "" '' H°f £bb« if*eaoa*'> ning van V.ancknjet. in W" Ko* Generael me, de Hecren Gedep««eel;d"n van W uVab * S,,,<Ö Conferentie geweeft. Men verwacht noch jiu j l ï' C^'a het TtaSaet luflchen Sp.nVe érdefén d, Uneven van Utrecht wert geconfirmeerr dl.'.w!j- me'de Conferentien tuflcben we'eiziits Plcnmó, j'n.^iyc,flè geboudene ken wam,afgedacie»ÏS ZIZT"',?™ meeö *"< «•- »an het felve ftoni« gefchif den" j££ - J-' g4e Tek«»g v.n Straffort, i. van da i aSUiato«.*Oiut vn 6 tot by .. . uuren ti/o 7« O*?"«ekee"-Vad avont Hoog Mog. met de Generaeli Perfoonen 'den r"'r'" V'° ,et den Baron van Fagel, boven in de Trevei Kam,r £'ief V/° Tltl7ta weeft. D* regerende Hertofc van heden by den Heer Ontfanger Geaerael beef* frlaets, Sioa geoaemt, bj Delft het Middagiael i&Xfdï,Luft" ftaet morgen over Amflerdara cn Utrecht weder na Hiwit» » ' keo> De Heer Leydecket heeft heden l al#C* wqg. wegen» de Prpvintie van. Zeelant Seflie elln "n *5' Hoof d,er dipr den Heer Koninck gek,rodUCeerf VanTi"/ M%dtA wt&tr vergadert geweeft j die men meent , dat Ia 't laetll vlij Weeek lullen feiieyden. { .' ■ . Amftet Jam den iy Junv. Van Sr. Sebafliaen is vertroeken de John cu Matiha, William MacWield , na Londen ; en van Bordeaux de Propheet Elias, William Robbertfe.en de Papega-y Laurens Pieterfe. Tui Kilboi zijn gearriveert de Schepen de Si,Franciscus, Bariliotomé Ca War rus, en Richard Bel j en tót Nantes Jiet■ Schip de Star, Roelof Roeloffe , alle van'hier; en noch in Vranckrijck Schipper Job Janten vanßoyen van Rotterdam. De Engelfle Pinck, die de Slaven voor Algiers vermeeftert hebben en waer medé fy in Zee geftoken zijn, is tot Majorca gekomen, van waer een Barck met 2 van die Slavert tor Marfilien is gearriveert : Oock melt men van Marfilien ,'dat de Catalanen uyt Barcelona een Uytvalop het Spaenrte Leger gedaen en vetfeheydr* Battaillons geruineert hadden. Eergifteren zijn in Tefl'el gearriveert Cornelis Clacflen Helt van Bordeaux , Jan Sanftra en Claes Boy (en van Danzig en in Zee ge. loopen KenirickCornelide Decker na Liflabon , Jan van der Kee- Jen na Medina , Huybert Jacobs na Rouaen , en de Concordia, E. Duplefy, na Vranckrijck j en gifteren quamen daer binnen Hen. diick Stockvis van Sr. Hubes , Cornelis Waterhont en Ariaen P. Spaerpot van Koningsbergen , Auke Tymes uyt Noorwegen, enjan Heng van Bajoene , en vertrocken de Maria , Thomas Hopfon , na Noorwegen. In't Vlie zijn binnen of reets voor defe Stad gekomen de Schepen van Lodewijck Weftervelt, Jan Colombeau, Clats Janfcn Capiteyn , Wiebe Sieuwerts van Koningsbergen ; Anories Willemfe en Reyer Koek van Stockholm j Jeye Hayes en Gerrit Alberfe Dickexr van Danzig Fonger Boudewijns van Coperwijck, Sipke Hayes van Aelburg, Paulus Veis en Fredrick Kote van Libou, Tjalf Adriaenfle van Elbing, Germer de Haen van Wiodou j Meyndertde Ruyter, Pietei Willemfe en Gale Gerbrants ,en yerfeheyde andere : Iniegendeel is van daer in Zee gdoopen het Schip de Don. na Bregitta.Capiieyn Alben Cornelifle Drol), na Noorwegen. Tot Livorno zijn gearriveert het Frans Schip d'Aurora , Cap. Jan Franciseo Bartura.van Smirna.en d'Engelfle van RobbeitCroik.Thomas Dupfton en Paulus Winter.

Sluiten