Naar boven

Oprechte Haerlemsche courant

16-02-1715

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Abraham Casteleyn
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1662-1795
Periode gedigitaliseerd
  • 1662-1795
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 37
Nummer
  • 7

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

BruflVl den 14 February. Gifteten vooi dc middag U «le Graef van Conigfcgover Mcchden na Antwerpen gekccrt, en 's naxbiddags 3é Chef van Lsnnoy na Namen verticcicb. ' 's Gravenhage den 14 February. Volgens berichten van Utrecht, hebben de Minifters via Spanje en Ponugael Courieri met hei ge. tekende Traftaet na (le Horen van de Heeren hare Principalen ; 100 tot Madrid als tot Liflabon , afgefonden , de Hertog van OfTiina voorleden Maandag 's nachts en de Graef van Taiocca den volgende dag; waer op haet Excellentien de Ratificatien fouden afpachten, en midlerwijlen, foo gemeen( wert, eenige dagen alhier komen. Gifter was de Keyfeil. Afgefarit Baron Heems by den Marquis de Chateauneuf, Ambafladeur van Vtanckrijck ; en defen voormiddag zijn de Heer Walpole en demeefle andere aenwefende uytheemffe Alinifters by geraelte Baron Heems geweeit. Van de morgen arriveerden van Anttterpen de Heeien van der Duffcn cü Gockinga , Gedeputeerden van defen Swet tot het reguleren van de Barrière in de Nederlanden ; en zijn vervolgens delen middag ter Veigaderiag van haer Hoog Mog. .veifcheencn. De Brittannile •Minifter de Generael Cadogan , die van Brulïel Over Leuven cri Roe/moot ten fpoedigfte na 't Hof van Weenen was vcittocken, ! «fiere in 't kort weder verwacht. Heden hebben haer Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Hollant en Weft-Vricflant haer Veigadering van gifter gecontinueeit. De Heeren Gedeputeerden van de Admiraliteyten zijn alhier over de Zee-faken in Befoignes geweeft. Amfterdam den 15 February. Tot Livorno zijn gearriveert Cap. Artur Mattheuws, Engelsman , van Sufa ;de Scipio , William Basbly ( Engelsman, van Ancona; de Nieuwe Commercie., Nicolaes Juanoyifch , Venetiaen , van Ancona ; de Serena-Fregai, Rob. Bert Jeffteys , van Looden; de St. Jan-Galey , Frediick Janfco Corver, in jo dagen van Amfterdam; de Prince van Walles, Johfi Benicott, in 44 dagen van Jarmuyden ;de Jan , van Dublin , John Foley, van Londonderry ; de Union, Richard Vilfco , in 44 dagen van Jarmuyden ;de Hertog van Vendome , Dillande Nicolaes, ia 7 dagen van Matfielje, komende deAlexander, Nicolaes Hunt, met de andere; de Carlo, Gio Pafcon, van Melfina; en de Vliegende faam, Jacob Fredrickfen,Hollander, in j 6 dagen van Amfterdam. Tot CuralTou is aengekomen Cap. Jan Stedman, vao de Tot Havre de Grace ia gearriveert de ItaliaenfTe-Galey , Charles PLcaluga van Marfielje ca laetft uyt Pleymuyden. Het Schip de Si. Jan, Laurens Laurens is van SuMaertcn hetwaerts tertrocken. Tot Rotterdam is gearriveert't Schip de Adventer, Robbert Ouifon, uyt Lijn Regis. Ondei Uick hebben de Schepen als Vechtenfteyn» Reyndert Schout o«.Liflabon , en de Nieuwe Vrede * Jan W'ijngaert na St. Malo gaeude, doot dc'hatde Wint haet Maden moeien kap» pen.Woensdag is inTeflel binnengekomen Elias Pieterfe.vanCurasfou,zijnde inCompagnie van deSchepen vanAldert de Ruyter enjan de Bruyn den 17 November veitrocken ; doch ca weynig dagen zeylens van Curaflou van ie 1 genoemde gefcheyden , en heeft liaer in goede ftaet gelaten : Dour de harde Wint is het Schip de Parel, Pietet van dez Putte , die op de Zuyd-Wal al fijn Rom-Hout had moeten kappen , in de Grom gefloten , fonder eenige Goede, ren te bergen: Gifteten quamen daer binnen de London-Galey, Willem Joot, van Londen ; een kleyn Frans Scheepje van Boelijn, en een Galjoot met $ Maften ,de Namen onbekent; noch is door de harde Wint't Schip van Willem Gefpet ,na Havre de Grace moetende, op den Bos in de Gtont geracckt en al "t Volck geborgen; verders is'er op de Rheede geen meer fchade gefchier. Op't Vrouwe-Sant, was een Schip 't welck Ooude , en men fag boven de Maft in de zeylen eenig licht', fonder dat men wift wie 't was. Tot Hinlopen zijn 15 Pijpen Oly,cn tot Workum 10 Fijpcn.renigeTliéc en Papier komen aendrijven ; men vreeft voor Imke Dieyer, van bier na Hamburg gaende. In 't Vlie is door de harde Wint geen fchade gefchiet. Schipper Wiebe Sieuwerts is uyt defe Stad gekomen. . , 4 's Gravenhage den 15 February. Na dat de Heeren Gecommitteerden van de Staten van Hollant en Weft-Vricllant delen voormiddag met de Heeren Gedeputeerden van de Admiraliteyten Befoignes hadden gehouden , zijn haer Ed. Groot Mog. vergadert geweeft. De Heer Generael Baron van Fagel is alhier gearriveert.- Defen middag waren de Heereo van d<t Dutten en Gockinga , Gedeputeerden van defen Staettot het reguleren van de Batriere ia de Nederlanden, weder tet Vergadering.van dc Hecre» Staten Generael.

Sluiten