Naar boven

Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad

12-10-1935

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 16

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • M. Nijhoff [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1869-1945
Periode gedigitaliseerd
  • 1920-1945
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB NBM C 44 [Microfilm]

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOMT DE JAMBOREE 1937 IN ONS LAND? HÉT ANTWOORD 18 AAN REGEERING ÉN VOLK De Ned. padvindersvereeniging wil hét graag

KOMT DE JAMBOREE 1937 IN ONS LAND? HÉT ANTWOORD 18 AAN REGEERING ÉN VOLK De Ned. padvindersvereeniging wil hét graag

HET INTERNATIONAAL Padvlndersbestuur, Inleen Wereldorganisatie, heeft tot de Ned.

Padvindersvereeniging het verzoek gericht de Jamboree 1937 in Nederland te mogen hou» den. Dit «ou de 5e internationale bijeenkomst *djn, nadat Engeland de eerste en derde, Kopenhagen de tweede, en Hongarije de vierde heeft ontvangen. De eervolle uitnoodlging heeft het Bestuur van de N^l?.V. verheugd en.... verschrikt Beswaren. Verschrikt: lo.' omdat «tappen bij de Regee» rlng, ondernomen door den Hoofdverkenner E. E. Ramborinét tot dusver alleen tot belofte yan * móreelén steun leidden, terwijl flnancieéie steun werd afgewezen; ' 20. omdat de Padvinderij betrekkelijk . nog weinig tot het volk als geheel Is doorgedrongen (typisch staaltje: van de opbrengst der ge» "luksteleg*-»mmen, bestemd voor het Jeug<l»lnsti» tuut, ontving de Padvinderij maar f4OO van de totale ontvangst groot f 80.000); . 30. omdat op het «logeribUk, .volgens, de hoofdleiders, de Nederlandsche Padvinderij nog niet op dié hoogste staat, welke -«-oor den-gastheerrol verelscht mag worden, maar dezelfde hoofdleiders zljn van meenlng. datdlé achterstand in twee jaar best is in te halen, gezien /den aard van ons volk en dé prestatie van de 'Maastrichtsche troep,' die in een paar jaar zich. van middelmatig tot een hóogé buitenlandsche erkenning wist op te werken. (Op een bezoek aan Engeland wend die troep tot de besten ge» rekend van de in twee jaar als gast ontvangen troepen); 40. omdat de H 'fdverkenner er niet over denkt, de riltn«--odiglng aan te nemen, tenzij Regeering en Volk achter hén» komen staan ' en een Waarborgfonds van f 75.000 bijeengebracht wordt Ziedaar de beeldinhoud yan een .Persbijeenkomst samengeroepen door deN Hoofdverken» ner, geflankeerd door secretaris Dlamorit en penningmeester Mor et * Het standpunt van den Hoofd*-erkénnér. Wij laten mi nog «nlge bijzonderheden uit de rede van den verkenner volgen. Men weet dat hij tegelijk een man yol geest» drift én een man van gro^ -roó^chtlgheki ls. Hlj zou niets liever willen dan deze uitnoo»' «Uging aannemen, doch aan deri anderen , kant moet hij zekerheid hebben, dat de Jamboree een. succes wordt want de eer van óns land staat er mede bij op het. spet De Jamboree hier. beteekent, dat Nederland gedurende een halve" maand in de belangstel» Ung der wereld staat Dé eerste Jamboree (1020) "had 5000 deelnemers, de tweede (1924) 8000, de derde te Blrkenhéad 30.000 (en als men de hulpkampen meetelt 500000), de vierde in Hongarije 27000. De cijfers van de Jamboreebezoekers zijn nog veel en veel grooter, als men weet, dat dc derde en ylérde - Jamboree aan entreegelden elk . pl. m..f.700.000 op» brachten..

Bovendien zou op de Nederlandsche Jam» boree Baden Powells 80e verjaardag gevierd worden.

Zeker het Is een nieuwe gelegenheid voor ons land, naar een koninklijk woord, groot te zijn in. het kleine, maar de Hoofdverkenner wil dan ook absolute zekerheid, dat alles in de puntjes zal zljn.

Over het bijeenbrengen van het garantiefonds ls hij niet ongerust Van particuliere zijde ont» ving hij veel toezegging. De gemeentebesturen ' ln de omgeving der twee alleen in aanmerking komende maar dan ook zeer geschikte terreinen: het Goolreservaat en Kennermerland blj Vogelenzang, hebben finandeelen steun toegezegd. Maar dit is niet vol» doende. ,H et Regeerlngscachet Is onontbeerlijk voor de onder» neming. Financieel zou hij 't liefst willen, dat zooals minister Treub indertijd voor het Crislsfonds bereikte, dat de Regeering naast eiken particulieren gulden een Regeerlngsgulden lag. Verder is onmisbaar de steun der lagere Regeerlngslnstantles (Douane, Spoorwegen enz) maar vooral moet de Hoofdver» kenner de volle medewerking van. Regeerlng en andere autoriteiten hebben blj het kiezen van zljn medewerkers, d.w^. als de Hoofdverkenner tijdelijk iemand ult zijn betrekking moet halen, moet dle plaats voor den betrokkene openblijven. Hetzelfde geldt voor den provincialen en gemeentelijken ambtenaar en den onontbeerlijken man in particuliere betrekking. Want de Jamboree eischt een kolossaal voorbereidend werk; zij moet hebben organisators, technici, menschen, die snel en goed weten te werken. *-„

Eindelijk wil de Hoofdverkenner de Jamboree volkomen Nederlandsch houden. Zóó graag wil het Internationaal Padvinderbureau hier komen, dat het financieel hulp aanbood, terwijl Engeland personeel beschikbaar wil stellen, maar voor belden heeft de Hoofdverkenner beslist bedankt

De Nederlandsche Jamboree moet van -Alle vreemde smetten" vrij blijven, een standpunt, dat, dunfct ons. aller toejuiching zal hebben. Wat er aan een Jamboree vast zit. Een klein overzicht van de Hongaarsche Jamboree moge de elschen van den Hoofdverkenner toelichten. De Hongaarsche Jamboree werd te Godoll». «O km. van Boedapest gehouden. Er waren 18000 Hongaren onder de 27000 deelnemers. De Kampleider was tevens Rcgeerlngscommlssaris met zeer ver gaande bevi>«>gdhedcn. Het kamp besloeg een terrein van 160 ha. en het bestond uK 5363 tenten. ' ■ •

Negen welputten voorzagen In water. De Regeering maakte «leze putten; 14 km. pijpleiding. geleend van de gemeentewaterleldlng te Boedapest bracht het water, waar het wezen moest Het waterverbruik bedroeg 13.000.000 1. De kampeerders gebruikten gemiddeld 35 1. per» dag. Op een zeer heeten dag werd 51 l. per man verbruikt.

Het totaal aantal l-am**be-*oekera is geweest 585-100 of 30.000 gemiddeld per «lag. De drukste dag had 60000 bezoekers. Het kamp had een eigen post» en telegraafkantoor, een filiaal van «l«» stedelljken keuringsdienst voor de voedlngs"««len, een douanekantoor, een filiaal van het «Ijkslaboratorium voor Chemie en een detachement gendarmerie. Het Rijk verleende een subsidie van 250000 l*-I**. deed gratis den arbeid van regeerlngs» ****> *-'*' i-iectriclteltedlenst had 1371 branders «et 207000 kaarsen. Spoorwegen. Tram, Teel,» «"sche Hollgeaohool enz. leenden transformators, ■"•terg, lnaulators. leldlngpalen enz. waardoor werd verkregen van 66000 pengll. "-*« «te heele Brandweer met toebehooren werd «^gemeente en fabrikanten geleend. De Staf SS*.««*-»' g»U^ du« «r behoefde geen -----**« te woeden betaald,

Reeds in den winter ,1931/32 begon de voorbegelding met een vljftalen*eursiis voor opleiding van padvinders tot tolk en gids. Bovendien wer» den over het heele land 109 cursussen ln Engelsch, 32 in Prenséh, 2 h; Poolse!» en 9 in Italiaanséh gegeven. Tachtig voortrekkers ont» vingen onderwijs iri paardrijden; 50 padvinders in auto» en motorrijden. Verder was er gelegen» held tot opleiding voor den radlodlcnst

De Medische dienst moest in 6213 gevallen hulp verleenen en 165 patiënten in het kamp» hospitaal verplegen.

Er werden 75783 telefoongesprekken gehouden; ontvangen werden 2134 telegrammen en verzonden • 1805; vérder werden verzonden 319746 brieven.. 240592 briefkaarten en ontvangen aan brieven en briefkaarten 112048 --tuks. De kamprëdiodierist had 393 zenduren. Er reden ter gelegenheid van de Jamboree 844 extra treinen. Hét dagelljksch goederentransport beliep 80 ton. Ook was er een karnpyllegdlenst Er werden 220 paasa-zlersvluchten gedaan. . De totale Inkomsten bedroegen 1.668.000 p., de -uigaven 1.660.000 p. (dus een klein overschot); De Jamboree duurde 15 dagen. Ziedaar een ov«n-*ll«*ht van wat Regeering en Volk van Hongarije door samenwerking wisten tot «tand te brengen. Hort dag.

De beslissing móet snel, voor 1 November, worden genomen. Zijn de zekerheden op dien datum niet gegeven, dan gaat de Jamboree onze deur voorbij en daarmee de kostelijke gelegenheid, om aan een deel van de Wereld' jeugd, dus aan haar die mede de wereld toe» komst, draagt, ons land en ons volk te toonen, want aan de Jamboree zijri natuurlijk, naast de demonstratie van het Padvindersleven en het 'Padvindersideaal, excursies verbonden naar de plaatsen, waar het Nédérlaridsche Volk zijn monumenten van durf en ondernemingslust handel, industrie en scheepvaart, landbouw en veeteelt kunst en kunstnijverheid stichtte. WH moeten den Jamboree hier hebben. Tot zoover de mededeelingen vari den Hoofd» verkenner, waaraan wij onzerzijds niet veel hebben toe te voegen: Wij waardeeren ln hem hoog zijn uiterste voorzichtigheid, ' waartoe zeker ook de onzekere tijden het hunne hebbén bijgedragen, want. jrilst dle voorzichtigheld schenkt vertrouwen, het vertrouwen name» lijk, «lat, als ZE. Rambonriet zegt: Het kan, de Jamboree ook zeker slaagt •

Wie het Nationaal Padvlnderskamp op Oosterbeek, dat ook als vooroefening voor een eventueele Jamboree was bedoeld, heeft be» zocht en— bewonderd, weet dat Hoofd» verkenner en zijn wakkere medebestuurderen, als aan hun voorwaarden ' door Regeering en Volk zijn voldaan, een Nederlandschen Jam» boree zullen inrichten, welke eeri goede plaats zal krijgen in de Annalen der Internationale Padvinderij. *

Daarom sporen wil Regeering en Volk aan, om die voorwaarden zoo spoedig mogelijk te vervullen, te meer, omdat einddoel, elndldeaal der WereldPadvlnderij i 5.... de Wereld» vrede...

Het gekortwiekte, economisch ontredderde Hongarije wél en. ...wij niet?

Sluiten