Naar boven

Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad

20-07-1936

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 14

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • M. Nijhoff [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1869-1945
Periode gedigitaliseerd
  • 1920-1945
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB NBM C 44 [Microfilm]

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OLYMPISCHE SPBLEH De estafette Olympia-Berlijn De fakkel ontstoken. EEN BOODSCHAP VAN BARON DE COUBERTIN

OLYMPISCHE SPBLEH De estafette Olympia-Berlijn De fakkel ontstoken. EEN BOODSCHAP VAN BARON DE COUBERTIN

Hei 01--npis«l, vuur brandt. De eerste takkel kt onta-aken ca laag, een kelen v»-. roee, den 300» <-szaiet»*ic»»c»>-» «al het -uur van het Orieks-he ««zanpta naar I3e,l»Ja worde*, gebracht De «rente lakkei beeft zijn >->-ur vaa de Oriekscbe roti ge» Irregen. bet heilige Olvmt-ltene vnur. dat al, dnnebeeld van d, »»eh «^euwl» ve»»iie-n-«nde J«-»»d ca al» «en -rr««les-«>-nhooi dcc volkeren door drie» k<--l-rnd. lsulgarij*. /oegoslavle. No^gartje. Ctatcn,Hk. -s.je«i-ci«^»»aktje naar V«tscaland gebracht «al weiden, wa» la het 01-^atatsei, Stadion op 1 Aia-aszus de «pelen der ebde «>Ax«-d»de znUe» t-eginn*-». De grootsehe idee Is virerkcliJkheJd siewln-len. De laatste «slatetteiooper zal dien «-oening»da-l om < va p-ede* bet Stadion le Berlijn, den braa«lenden tokkel ia de hand, hinnenkomen. ?l>-aall dagen is be» «I^eksche vuur coderweg ge-west, bel l« vaa hand tot band gegaan, meer dan -tllll «thlet--» nebben bet gedragen, Kaar behalve bet «nur dragen do looper, ook een olijftak in «en Koker, ter-cill «en boodschap vaa dea stlebler der moderne Olympisch* Spelen, baron Pierre de coubertla. hed «morgen te Dl^ropia voorgidezen. ere-leeas naar Berlijn zal word*a meegegeven. Vanmiargen -draalde de «on. als alle «lagen over Di-rnpi». De «on beeft ditmaal echter een. bij» zondere taak» zij zal de eerste fakkel doen reien, Reeds zeer vroeg ontwaakte bet andere zoo rustige dorp. De hoofdstraat U vol zoeasoben. ook vele btzlt-riland»» zijn aanwe-lg. waaronder talrijke Jonimaitsten en lllmop-raienrs. De -pan» nlag onder de dtzleenderi stijgt met bef uur. Hoor de stad trekt de Jeugd, muziek toom-». «et gaal naar Altls. de histo-isehe plek. -laar «o» 10 «ar de plechtigheid lal plaats vinden, Het borstbeeld vaa Baron de cemb-rlin. dat in 1524 tijdens de «e zitting -ran het Internationaal Dl-m-d-cb (Comité daar onthuld werd. is voor dele gelegenheid naar Altls gebracht. Tegen 30 uur klinkt r»i»dnge-ehal van den «ranoi, bet is bef teeken. dal de plechtigheid zal beginnen. Deze vindt --nor de onde ruïne-, waar ook de Leustempel staat, plaats. Ha bet b«»^g»sehal b*> garen ii Joage Oriekleh* meisjes zich «foor de llrspta. de naar hel oude Stadion voerende tunnel, nanr de plaats, -«aar «en spiegel ts neer» gezet Enkele meisje-, houd^» eea soorj stal -vast. waaraan Acht oatbraaclbare stoften zijn verbon» den. Allee oogen zijn op bet glas gericht Leest -vat rook «a dan braadt het Oivmplseh vuur. De «'^'ïj« »cCi!F6»! I»!.t »!-c-r ca u'ter door NO Xrrpta naar de Altls. Kaar een altaar ls opge» richt en -vaar iao dadelijk de eerste lakkeidra» eer elja «mr zal ontvangen. De meisje» dragen moderne kieer-n. ook al als een symbool van bet jonge Ne-l-ls. Zestig Jeugdig* fakkeldragers bob» ->»-« »„,^-. n»»: prcaaT -!U-, I>!^z73 ir<'-r?r<l>-'> "»-ee»lt3 van hen nemen deel. H-riester, van de Grtekseh l-atiiolleke kerk gevea hun zegen aan de estafette Dan treed < de btngeraeest-r van l-rrgos, de hoofdstad van lïlls, naar vorca. BH de buste -ran dc douher-ln spreel-l bij een rede uit. -.narin hij van de beleekimis der Olympische «pelen g*> waagt en de geschiedenis de? loeien na» gaat J<a hem houdt is <--^«-lt»,r»«e-*lar!il van bei. politieke bureau van den Grtei^ehen i-nnlster»pr«sid«--!f. Gakopulos, een rede. waarin bij Hel uitkomen, dat de organisatoren van deze estafette de diepste naarheid der 01-msnlsehe traditie hebben a-mgevoeld. -en slotte beeft de l-uitsche gerant f« Atbeae. dr Pistor, een korte toespraak gehouden, waarxa 60 Jougtdiagen Ia spreekkoor de belde eerst* verzen der achtste Olvmplsrbe ode van l-iadar ln ouct-O-ieksebe taal voordroegen. VervolZeiil traden de Jonge n-el-Je» naar vaaren. 2U ontst«l«ea op bet altaar het vuur. Ba <«-"> kwam het eigealijke hooglepuat van de pleebllgheld. --«e menigte -volgde bet -envnndige maar Juist daarom ontroe«!»d« oezemonieej met ailembeitlemroeade stilte. De «O Jeugdig* Griekseae athleten kwamen naar voren, idj legden in de mod-me <lil*ksch« taal den Olvmplschen eed al- Z-lechtig klonken de -voorden door de ruimte. Op dat moment werd de boodschap van Baron. Pierre de l^oubeitia. «Jen stichter der moderne Olympische Spelen, voorgel* len. Athletl-n. 200 heef het la hel dóen-neet. dat de fakkeldragei-l naar Berlijn zuNen brengen, gij. -lle met lj««rige handen van Olvmpia naar Berlijn het sl^rnbolisebe --uur zult brengen, ik wil u als grond» legge» «a l-erepi-esldent der Moderne Olvmplsche Spelen leggen, op welke wijle mijn ««dachten 1, zullen begeleiden en v<*lke l-eteekenis Ik heeb» aan tnv prestatie. ■Wil beleven plechtige uren. «raat overal om «as heen schijnt de measchheid eindelijk tol hel Inzicht te komen, da» de crisis, waarin zij gevangen Is. In de aNe»eer«te plaats een «isl, der opv<»e. ding li. VWtIL jaren zijn vloibijgegaan lederl den dag, dat. ik. met liiitsea-iicellag van aUe oersoonlij te ambllties. begon een hervormhig der opvoeding voor te bereiden la de overtuiging, dal noch een politieke, noca een sociale stabilileii bereiilt kan worden loi-de? er aaa vooraf gaas de paedai-ogilehe hervorming, lh geloot, dat Ik mijn laak vcivuld heb. zij het niet volledig. Overal ln de we-eld heeft de liehameltjke «voeding baar plaats, de opbloei der Uchaamseilltaur beef» niet alleen voor de vnlltsgezondh-id zijn v-aarde, doch helpt den enkeling heen over de dagelijksebe zoigen des levens. Wij mogen ons ir, et «LI resaltaal gi^all-leasimen. Maar daarmede is nog niet alles! gedaan. De geest moet los gemaakt gorden van banden, «elke hem door op den spits gedreven eenzijdigheid koeilea. vooraf daar, -«ar de arbeid gespecialiseerd Is. De toekfmst behoort den volken, die het het «ent wagen de opvoeding van den opgroei Jongen man te hervormen. Want hij U het en niet hel klad. die del lot begrijpt ca het gestalte geelt Op deze wijze wordt een krachtige door den geest doortrokken vrede geschapen, die weer geronde eerzucht en sterk* wilskracht to, resultaat heelt. Athlelen. ik vertrouw u mijn boodschap toe. die veel de laatste is, die Ik geven kan. Hel Ooits.h» Comité beeft ia „menwerkiag met alle landen ds organisatie van de estafette op a-h genomen. De loop begint bovendien op een plek. van waaruit eetnvea lijn belicht en nog beden ten «lage wordt menig actueel probleem mcl de oud* antieke formules opgelo.t Vlaag! aan de fe Berlijn ver-arnelóe «<li!«<cri, mijn arbeid voort te letten er, tF volbrengen. »P--dat d» hand lulsehea iichamclljke en geestelijke kracht voor den vooruitgang en de «er der menichheld voor eeawlg bezegeld wordt. De <»11-mpische -rliln brandt Dadelijk na hel voorlezen van dit historisch document refter, Jongens en m-bHe, het l?iiek«!l',e volkslied ir>. Wederom weerklinken van den «'»--„os ba tuin «a lanlaregeserlal. Net Is precies ll uur «M.E.T.). de «n -iaat la hei lenith. Een kaaon«h,t dreunt over de velden. De eerste lakkellooplr. con.tantij», cond?li!!. treedt be-cogen naar voren. JNI steek» den fakkel aan. noemt bel «loeument -ran baron de Oondertiri ca den olijftak van de Altls Dan start h<J. de takkelcstlrfetfe is begor,-en. «et heilige Olympische vuur wordt door de J"'«l van vel* landen over hergen «n dalen door steden en door de eeli-aaraheld naar Berlijn Bedr»-cn. <7ond^!ls vvrdi-tjoi. nagestaard door duizenden eo dul-eadea. Op weg naar ?rl-«ll«.... En icr-lijt na het v»trek van den eersten looper de eigenlijke feesten aanvangen, heeft colid'-lis reed, na I kilometer zijn vuur overgedragen aan den tweeden «lhleet.

Sluiten