Naar boven

Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad

10-08-1937

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • M. Nijhoff [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1869-1945
Periode gedigitaliseerd
  • 1920-1945
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB NBM C 44 [Microfilm]

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Int. Padvindersconferentie in het Gemeentemuseum Opening door prof. Slotemaker de Bruine

Int. Padvindersconferentie in het Gemeentemuseum Opening door prof. Slotemaker de Bruine

'«7'ANOCHTEND ls ln het Gemeentemuseum V hier ter slede de In Gemeentemuseum hier ter stede de negende tweejaarlljksche internationale conferentie van de padvinders» beweging geopend door den minister van On» derwljs. Kunsten enWctenschapen. prol. dr J. R. Slotemaker de Bruine.

Reeds voor tien waren e de bultenlandsehe deelnemers van het Jamboreekatnp naar den Haag gekomen en tegen half elf kon de conferentte een aanvang nemen.

De leiding van de vergadering berustte dU Z.H. Prins Gustaaf Adolf van Zweden, die ln het midden van de hoofdtafel zat met aan zijn rechterzijde prof. Slotemaker de Bruine en mr Hubért Martin, directeur van het internationale padvinders bureau en ter linkerzijde den Chief» Scout, lord Baden Powell en staatsraad Rambonnet, hoofdverkenner van de Nederlandsche padvinders. Achter de hoofdtafel waren gezeten de leden van het internationale comité, majoor W. de Bonstelten, lord Hampton. graaf V. Huara. graaf Henri Martin, ds H. Möller»Gasmann. dr T. Strumlllo. graaf Paul Telekl, de secretaris van het internationale bureau, R. T. Lund en de heeren ds Ernest tzcolt en R. A. Frost.

De Nederlandsche afgevaardigden op deze conferentie zijn dr R. Hoppener, hoofdkwartierscommissaris, van de RKi. padvinders, ds W. M. A. Kalkman, commissaris van de pad» vinders der Chr. Jongemannenvereeniging. Mr A. Oosterlee, commissaris van de Nederland» sche verkenners, de heer Soedlanl, leider van de Ned.»lndlsche padvinders, prof. dr J. <luav, assistent-commissaris van de voortrekkers. Voorts woonde als gast de conferentie bij Dame Catherine Furse van het Wereldbureau van de melsjcs-padvlndsters, mevrouw van den Bosch, voorzitster van het Ned. Padvlndsters gilde, ir j. F. van Ho>tema, regeerlngscommls» saris bij de Jamboree, prof. V. Pella. gezant van Roemenië te 's-Gravenhage en de. gezant» schapssecretaris J. T. Magheru, alsmede ver» schillende anderen. . ..... Nadat de voorzitter, prins Gustaaf Adolf van Zweden, enkele woorden in het Engelsch tot de afgevaardigden had gericht, sprak prof. dr Slotemaker de Bruine, eveneens ln de Engel» sche taal, het openingswoord ult De rede van den «luister. Het strekt der Regeerlng tot groote voldoening, dat de Jamboree 193? in ons vaderland ls gehouden en dat zU zoo veelzijdig met succes is bekroond. Daaraan danken wij tevens het voorrecht, dat gij ook uw negende tweejaarlUksche internationale conferentie in ons midden houdt en dat ik u hier mag begroeten. Zie ik wel. dan zljt gil bijeen om u te beraden over de leiding, die aan de padvindersbeweging bij voortduring moet gegeven worden, over de taak derhalve dle op den weg der ouderen ligt jegens de jongeren. Krachtens de samenstelling van deze vergadering zal daarbU de Internationale samenwerking en het wederkeerig internationaal verslaan, een belangrijk element in uw besprekingen vormen. Hierbij knoop lk mij gaarne aan. nu ik ter opening van uw beraadslagingen u mag toespreken.

Het gaat over het internationale. Tien.dagen lang zijn üw jongens samen geweest uit tal van staten en volken, met allerlei taal en levensgewoonten. Dit is een kostelijk ding. niet alleen voor het oogenblik, maar ook voor de toekomst Uw president heeft dezer dagen de suggestie uitgesproken, dat de verantwoordelijke leider» der wereld voor en na in dergeiujke kampen zouden samenkomen. De suggestie giet in «na» kclUken vorm, wat zoowel nationaal als .nier» nationaal van groole beteekenis wezen zou. WU kunnen slechts samen handelen en zelfs slechts op zuivere wijze samen van oordeel verschillen wanneer wU elkander eerst zUn nadergetreden. Een groot deel van de moeilijkheden In de wereld wordt veroorzaakt door het telt, dat zulk een ontmoeten maar al te veel ontbreekt GU voedt uw jongens op in een wedcrkeerlg verstaan, kennen,, begrijpen, waardeeren. Dit kan voor de toekomst, wanneer uw jongens het werk der volwassenen in de wereld doen, slechts kostelijke vruchten dragen.

Ik weet zeer wel, dat voor een gezonde ver» houding tusschen personen, groepen, rassen, volken, veel meer noodlg Is dan wat ik aldus aangeef; ik zwijg daarvan, maar ongetwijfeld zal het lets groots beduiden, wanneer de jonge menschen van thans, uit zoo velerlei wereld samengekomen, zich aan elkander verbonden voelen en wanneer in die verbondenheid mede een clement vormt dalgene wat aangegeven ls in de belofte van uw padvinders, dat zU «hun plicht zullen doen jegens God" omdat Immers aldus een .verbondenheid met Hem de basis kan zijn voor de verbondenheid met elkander. Door uwen arbeid worden bouwsleenên aangedragen voor de toekomst. En er zullen' vol» wassenen zijn, die met zekere jaloerschheld de spelregels der padvinders in oogenschouw nemen. Uw taak zal thans zijn. hetgeen er op dit gebied reeds bereikt is, te bevestigen en ult te breiden. Ik wensch u van harte toe, dat uw conferentie u brengen zal de versteviging van dit werk naar buiten en naar binnen: dat is dus: zoowel organisatorisch ais naar den geest

De Chlef Scout reikt onderscheidingen ult Na het openingswoord van den minister van Onderwijs sprak de Chlef Scout, lord Baden Powell. een woord van dank voor de genoten gastvrijheid en heette de delegaties van alle landen welkom. De Chlcf Scout vestigde de aandacht op de „goodwill and frlendshlp", die in de padvinderij heerscht en die de oorzaak is. dat ondanks alle verschil in taal en ras. men zich op de Jamboree als één groole familie heeft gevoeld. Lord Baden Powell bracht een compliment aan den Nederlandschen hoofd» .verkenner. Staatsraad Rambonnet. Daarna las hlj 'een boodschap voor, welke ontvangen was van Koning George van Engeland. waarin Zijne Majesteit den leiders van de conferentie veel succes wenschle. Vervolgens reikte de Chlef Scout den zilveren wolf, de hoogste onderscheiding in de padvinderij, uit aan de heeren Martin, directeur van het Internationale bureau te Londen, majoor de Bonstetten en Wllson. Lord Baden Powell heeft hun de onderscheiding persoonlijk omgehangen. .

- Hoofdverkenner Rambonnet sprak vervolgens en stelde aan de leden van de conferentie eenlge van zijn trouwe medewerkers voor, die hem hebben bijgestaan, toen »U door ziekte ver» hinderd was. zelf aan de voorbereidingen van de Wereldjamboree mede te werken. Het waren de heeren A. Oosterlee, H. J. Spijkerman, ir J. P. de Jong. kapitein P. P. C. van Rijen, hopman J. Schaap en architect A. H. van Leeuwen.

.Vervolgen» namen de werkzaamheden een

aanvang met het voorlezen van rapporten, ult» gebracht door den directeur van het interna» tionale bureau en door de Kandersteg.ohalet» en padvinders Alpine club.

» Tijdens het voorlezen van het tweede rap» port werd de vergadering verrast door de komst van ZJE-H. Prins Bernhard, die aan de hoofd» tafel plaats nam, de conferentie enkele oogen» bUkken bijwoonde en daarna vertrok, ln ge» zelschap van prins Gusiaaf Adolf van Zweden.

Prins Bernhard komt binnen. ,

Sluiten