Naar boven

Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad

30-05-1938

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 16

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • M. Nijhoff [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1869-1945
Periode gedigitaliseerd
  • 1920-1945
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB NBM C 44 [Microfilm]

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering van den raad der Vereeniging en het bestuur van de Nederlandsche Padvinders

Vergadering van den raad der Vereeniging en het bestuur van de Nederlandsche Padvinders

Na afloop van bet défilé Zaterdagmiddag van de Haagsche padvinders voor Prins Bernhard werd een gecombineerde vergadering van raad en bestuur der Ned. Padvinders gehouden.

Z.K.H. Prins Bernhard presideerde de ver» gadering, heette de aanwezigen, waaronder ge» neraal-majoor C. J. M. Collette, mr J. van Geteln Vitrlnga. vlce-admlraal J. F. Osten en prof. ir R. L. A. Schoemaker. welkom en deelde mede. dat in verband met de te nemen beslissing, aangaande de opheffing van de liquidatie commissie van de jamboree, de overste C. W. Becklng. penningmeester van de jamboree, eveneens ter vergadering aanwezig was.

In de eerste plaats deelde Z.K.H. mede, op welke wijze de positie van den Koninklijken Commissaris in de spelregels wordt omschreven, nl. dat hij het recht heeft om de vergaderingen van den raad der vereeniging. dag. bestuur, be» stuur en den nationalen padvlndersraad te pre» sideeren.

Ingevolge de wijziging van de spelregels ls thans de organisatie van de padvindersbeweging In Nederland als volgt te omschrijven.

Huidige organisatievorm.

Naast de vereeniging „De Nederlandsche Pad» vinders", de N.P.V. welke beslaat uit de nou» trale groepen, de Christelijke groepen, den Pad» vindersbond in Ned.»lndie en straks de Pad» vindersvereeniging „Nederland", staat de vereenlging „De Katholieke Verkenners", welke met de N. P. V. op federatieve wijze verbonden is. Ais uitvloeisel van deze samenwerking Is opgericht de Nationale Padvlndersraad. welke de gelegenheid opent tot onderling contact over alle padvlnderszakén. welke met instemming van dezen raad ter tafel worden gebracht doch vooral over de eenheid In de werkwijze der groepen, spelregels, de training der leiders, da aanraking met het buitenland.

Er zal vooralsnog geen hoofdverkenner *_m»»

den benoemd. Z.K.H. Prins Bernhard is Koninklijk Commissaris voor de geheele erkende padvindersbeweging in Nederland.

De heer Oosterlee is waarnemend hoofdver» kenner voor de N. P. V- tevens hoofdcommissaris voor deze. De Katholieke Verkenners hebben een afzonderlijken hoofdcommissaris, waartoe mr R. Hfippener is benoemd. Er is bij de vastlegging van de verhoudingen geen principieel nieuw element ingebracht, doch wel is thans de codificatie in overeenstemming met de verhoudingen, zooals deze zich historisch hebben ontwikkeld.

Jamboree liquidatie commissie ontbonden

Gehoord het rapport van het accountantskantoor Boelen, Nieuwenhuis en Boa te Amsterdam, besloot de vergadering den penningmeester van de Jamboree decharge te verleenen voor zijn beheer, waarbij hem nogmaals dank werd gebracht voor de groote diensten, welke hij be» langeloos aan de padvindersbeweging heeft gegeven. De Kon. voorzitter deelde mede, dat het batig saldo van de Jamboree f 75.000 bedraagt welk bedrag aan het nationaal hoofdkwartier l» overgemaakt Alle in het garantiefonds gestorte bedragen zijn terugbetaald. Voor het genoemde saldo is nog geen bestemming aangewezen.

Flnancieele positie van de N. P. V.

Hierop werd door de desbetreffende commissie uit den raad. bij monde van vieeadml» raal Osten, het voorstel gedaan lot decharge van den penningmeester van de Nederlandsche Padvinders den heer A. IL van Leeuwen, onder dankbetuiging voor het uitnemende beheer en de groote toewijding. Naar aanleiding van het accountantsrapport kon worden vastgesteld, dat de finaneieele positie van de vereeniging ge» zond ls, en dat tegenover de huidige vaste lasten voldoende bronnen van Inkomsten be» «taan. De aandacht der vergadering werd echter gevestigd op de groole behoefte aan geldmiddelen voor de verdere uitbreiding van de he» weging. Momenteel is het betrekken van de jongens uit de werkelooze gezinnen in de pad» vindersbeweging alleen incidenteel mogelijk en het nationaal hoofdkwartier wil trachten hierin verbetering te brengen. Ook is er een nijpend gebrek aan gelegenheid tot kampeeren in do omgeving van de groole centra.

De Zilveren Wolf uitgereikt aan den heer Oosterlee.

Z.K.H. deelde mede. dat de chlef scout Lord Baden Powell aan den waarnemend hoofdverkenner, den heer A. Oosterlee den Zilveren Wolf heeft toegekend, voor de uitnemende diensten aan de padvindersvereeniglng bewezen.

Prins Bernhard zeide, dat het hem een genoegen was, deze onderscheiding den heer Oosterlee te kunnen omhangen, hetgeen hij daarop onder luid applaus van de aanwezigen deed. De Zilveren Wolf Is de hoogste onder» schelding. welke door den stichter van de wereldbeweging aan zijn medewerkers wordt uitgereikt Voor Nederland is dit de 2e maal. dat een Zilveren Wolf werd toegekend.

Na de benoeming van een hoofdkwartierscommissaris voor voortrekkers, met welke functie ir Telder wordt belast en het nemen van enkele besluiten van internen aard, als de regeling der contributie en herkiezing van perio» dick aftredende leden, heeft Z.K.H. den Natie» nalen Padvlndersraad geïnstalleerd. De raad zal zljn samengesteld uit de heeren: A. Oosterlee, A. H. van Leeuwen, dr R. Ramselaar, mr R. Hoppener. prof. dr J. de <Huay„ ds W. M. A. Kalkman en O. Beets. De prins sprak de hoop uit dal de Nationale Padvlndersraad aan zijn' doel zal beantwoorden en van groote beteeke» nis zal kunnen zijn voor de eenheid van de padvindersbeweging In ons land. Bij de bespreking van de jamboree vond Z. K.H. gelegenheid, om aan de aanwezige leden van den raad den Jamboree-gedenkpenning te overhandigen.

Nationale Padvlndersraad

Bij het vertrek van Z. K. H. vormde bet Haagsche voortrekkerscorps de eerewaebt,

De vergadering werd tegen 5 uur gesloten.

Sluiten