Naar boven

Het nieuws van den dag : kleine courant

09-12-1880

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1870-1923
Periode gedigitaliseerd
  • 1870 t/m 1914
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB c226
Nummer
  • 3310

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indisch Nieuws. Batavia, 5 Nov.

Indisch Nieuws. Batavia, 5 Nov.

Aangenaam klinkt het bericht in het Batav. Hbld.: «Wij vernemen, dat sedert vier maanden te Batavia zich geen enkel geval van veeziekte meer onder de koeien en buffels heeft v_orgedaan.j

Overigens bevat de mail geen melelenswaardigt nieuwsberichten.

Door den Gouverneur-Generaal zijn de volgende beschikkingen genomen:

CIVIEL DEPARTEMENT. Benoemd: Tot griffier bij den raad van Justitie te Amboina Mr. C. Th. van Deventer; bij de schutterij te. Samarang: tot 2e luit. adjudant F. C. Th. Ader; tot Sen luit. auditeur Mr. J. Reepmaker; tot 2en luitenant L. A. Corver. —

Belast: Met de waarn. van den civiel geneeskundigen dienst en het opzicht over de vaccine in da residentie Tegal de civiele geneesheer J. T. Wielandt. — Ontheven: Eervol van de waara. van den civiel geneeskundigen dienst en het opzicht over de vaccina in de afd. Grissee (Soerabaja) en de tijdelijke waarneming van denzelfden dienst in de afd. Sidajoe en Lamongan (Soerabaja) de civiele geneesheer te Grissee J. T. Wielandt. — Ontslagen: Eervol, de commies 3e kl. bij den post- en telegraafdienst R. W. Pareira. — Verleend: Een tweejarig verlof naar Europa. wegens ziekte, aan den ambtenaar op wachtgeld M. H. Houtkamp, laatstelijk financieel ambtenaar.

DEPARTEMENT VAN OORLOG. Bevorderd: Tot kolonel bij de infanterie, E. D. C. Middelaer. — Overgeplaatst: De majoor der inf. P. M. Ockerse, naar Willem I. — Ontslagen: Op verzoek eervol wegens lichamelijke ongeschiktheid voor den actieven dienst, de le luit. der infanterie J. T. E. Pex; eervol, wegens volbrachten diensttijd, de kolonel der inf. P. R. de Rochemont. — Verleend : Een tweejarig verlof naar Europa, wegens vijftien jaren onafgebroken dienst in Ned. Indië, aan den kapt. der inf. 11. Roelofsz.

DEPARTEMENT VAN MARINE. Ontslagen: Eervol uit 's lands dienst, de machinist-leerling le kl. bij de gouvernements-marine, D. Th. D. Krahmer. — Vergunning verleend: Om te repatrieeren aan den dirigeerend officier van gez. le kl. J. J. Sachse.

sectirn van den Raad alvorens deze in openbare zitting af te doen. immers deze voordracht raakt zoovele gewichtige ingrijpende belangen en kwestiën, dat men ze niet rijpelijk genoeg onderzoeken kan. Het «haast u langzaams was z. i. volkomen van toepassing, ook in het belang van de voordracht, welke spr. nog niet rijp voor de behandeling achtte. De Voorzlttor verklaarde daartoe niet ongenegen te zijn, ofschoon dat onderzoek B. en W. onnoodig voorgekomen was. De H-H. Mendes, Motelerkamp, Van Nierop en Heineken steunden het denkbeeld van den Heer v. Sonsbeeck. De Heer c. Nierop wenschte een sectie-onderzoek met eene Commissie van zelfstandige rapporteurs, opdat uit het sectie-rapport de verschillende meeningen zullen blijken. " Behandel de zaak ten eerste in geheime zitting, adviseerde de Heer Mendes toen er bezwaren gemaakt werden tegen het tiidroovende van een sectie-onderzoek. De Heer Melclerkamp had tegen dit advies bezwaar omdat in geheime zitting geen spraken van vervreemding van gemeente-eigendom mag zijn volgens de G. W Van dit laatste kan in elk geval bij deze voordracht nooit sprake zijn, verbeterde de Voorzitter, want er is in deze voordracht geen sprake van afstand van gemeentegrond. Vervolgens werd het voorstel Van Sonsbeeck verworpen met 18 tegen 15 st. Het sectie-onderzoek zal dus niet geschieden, terwijl volgens het denkbeeld Mendes een geheime zitting zal belegd worden, zoodra 5 leden van den Raad dit vegen. Allereerst was daarna aan de orde het rapport van de beurscommissie, omtrent de 26 beursplannen. (De Zitting eluurt voort)-

Sluiten