Naar boven

Het nieuws van den dag : kleine courant

20-06-1882

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1870-1923
Periode gedigitaliseerd
  • 1870 t/m 1914
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB c226
Nummer
  • 3780

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indisch Nieuws.

Indisch Nieuws.

(Over Brindisi.) • Batavia, 13 Mei. De Javasche Bank keert een dividend uit van 9 pCt. De verwerping van het handelstractaat met Frankrijk wordt door het Bat. Hbld. aldus medegedeeld: »llet is ons zeer aangenaam in staat te zijnge- steld tot de mededeeling, dat blijkens een ministerieel telegram het handelstractaat met Frankrijk opnieuw verworpen is, zoodat nu van 15 Mei af e. k. het algemeen tarief toepasselijk zal zijn.et De luit.-kol. Boonk heeft een verzoek om eervol ontslag uit Zr. Ms. militairen dienst ingediend. Aan het Bat. Hbld. wordt uit Atj eh het volgende gemeld: Men is op Atjeh uitgerukt, ter sterkte van ± 325 man, onder commando van den majoor Bartholomij, ter opsporing en verdrijving van Njallassan, onzen beruchten tegenstander, met zijn bende. Toen men het gebergte binnentrok werd onze troep hevig beschoten, doch rukte steeds verder, daar de Atjehers eerst geen stand hielden. Het schijnt echter, dat de zoogenaamde maraudeurs in het gebergte hier en daar versterkingen hebben; ten minste de thans opgejaagde troep hield eindelijk stand in een versterkte missigit. Deze werd door onze soldaten bestormd en ingenomen, met het gelukkig resultaat, dat p. m. 60 doode en gewonde Atjehers op het terrein bleven. Van onze zijde slechts 2 dooden en 3 gewonden. Nja Hassan, de vogel, is echter ook ditmaal den dans ontsprongen. Door den Gouverneur-Generaal van Nederl.-Indié zijn de volaende beschikkingen genomen: CIVIEL DEPARTEMENT. Benoemd: tot president van den raad van justitie te Masassar Mr. 11. van Dissel Szn.; tot leden Mr. J. Dumont, Mr. A. L. E. Gastman, Mr. R. Gollard; tot subst.-oflicier van justitie Mr. C. 11. W. J. Rink; tot griffier Mr. J. Schoutendorp ; tot substituut-griffier Mr. M. J. A. van Berckel; tot voorzitter van de landraden te Macassar, Moros, Pankadjene, Segerie en Tjamba mr. J. J. W. Scholten; van de landraden te Amboina, Separoea en Wahöoi mr. C. L. Brevet; van de landraden te Bontham, Djeneponto, Alloe en Takaton mr. P. H. F. Junius; van de landr. te Batanguipa Kadjang, Bikeroe, Boeloekombean Saleijer mr. M. C. Snellen van Vollenhoven; van den landraad te Neira (Banda) Mr. R. M. van Hagen; van den landraad te Manado Mr. fl. Bakker; tot griffier bij de landraden te Macassar, Maros, Pankadjene, Segerie en Tjanba, M. 11. C. Dammers van Toorenburg; bij de landraden te Amboina, Saparoea en Wahoo, tevens auditeur militair bij den krijgsraad te Amboina, Mr. C. Th. van Deventer; bij de landraden te Bontham Djeneponto, Alloe en Takalar Mr. P. P. Adreas. Bij de landraden te Balangnipa, Kadjang, Bekézoe Boeloekomba en Saleijer Mr.'f. Gatzonides. Bij den landr. te Neira (Banda) Mr. B. H. P. v. d. Zwaan, liij den landraad te Menado Mr. J. J. Lunper. Tot officier van Justitie bij den raad van Justitie te Samarang Jhr. Air. .1. VV. A. von Schmidt auf Altenstaclt. Tot advocaat-generaal bij het Hoog Gerechtshof van Nederlandsch Indië Mr. J. F. Phitzinger. Tot eersten commies ter alg. secretarie A. P. Hermens en D. F. Uhlenbeck en de ambtenaar tot beschikking van den algemeenen secretaris Mr. C. B. Nederburch. tot kantoorch. 5e kl. J. W. Roosen, van Weltevreden, en P. W. H. Horung, van Samarang, de eerste bij het post- en telegr.-kantcor te Rau en de laatste bij dat te Klaten; tot "adjunct-commies H. Wamsteker, J.'C. C. von Ranzow, P. C. van Noeijen, E. A. A. Hummelgens en P. H. L. de Graafl'; tot notaris te Samarang, VV. P. van den Heunen ; tot ontvanger te Soerabaja, H. H. Janzen ; tot id. te Samarang, 11. Velu; tot verificateur 3e kl. J. A. E. de Penasse; tot ontvanger te Tandjong Pandan (Billiton) W. Jakcson, te Probolinga, J. J. Hendriks; te Moeara-kompen W. Oudhoiï; tot boekhouder 2e kl. J. J. H. Soeleman en E. A. Kluijver; tot verificateurs 5e kl. W. M. Ketting Ohvier en de tijdelijke verificateur 5e kl. 11. W. Buschman; tot ontvanger te Siboga, W. leken, te Singkel, M. A. C. van Bevervoorde, te Bedanten I. W. Krehm; tot tijdelijk verificateur 5e klasse, H. A. Seholte; tot ingenieur bij den Waterstaat en openbare werken le kl. P. 11. de Bruijn en IL S. Nederburgh; tot iugen. 2e kl. D. 11. Havelaar en J. K. T. Triebart; tot ingen. 3e kl. R. A.. van Sandick en A. F. G. Mallinckrodt; tot aspirant-ingenieur G. L. Verver. — G-eplaatst: te Soerabaja, de ben. opz. 2e kl. J. M. Lethe ; te Bezoeki, de ben. opz. 2e kl. H. G. Burkunk; bij het kantoor te Soerabaja, de ben. comm. 3e kl. J. J. Jutting ; als hoofdonderwijzeres te Magelang, dehen. onderwijzeres 2e kl. M. A. C. Tijdemann. — Overgeplaatst: naar Blitar de opz. 2e kl. J. F. L. N. Fransz . naar Bandjermasin de archit. 2e kl. J. W. Volmering '. naar Demak de ing. 6e kl. J. C. Heijning; naar de desa' Sokoijoso distr. Sragie (res. Pekalongan), de ing. 2e kl. E. A. C. F. von Essen; n. Kediri de ambt. ter besch. .1. Kranendonk; naar Koedoes de opz. 2e kl. J. P. T. Ruemrev; naar Loemacijang de opz. Ie kl. C. J. Schotel; naar Padang de ing. Ie kl. VV. B. C. de Ras; naar Cheribon de ing. le kl. W. F. Heskes; naar I'alembang de opzichter 3e kl. J. Dekker; naar Lahat de adjunct-inspecteur M. A. van Hasselt, als chef van de 5e post- en telegraaf-afd.; naar het hoofdbureau de adj. A. C. llissink; naar het hoofdbureau de comm. 3e kl. D. J. van Ophuijzen en C. Sch reuder, en naar het kantoor tePasoeroean, de comm. 3e kl. B. J. C. van Zutphen; naar Batavia, de comm. 3e kl. J. H. G. Keijdeniers; naar Weltevreden de comm.3e kl. E. C. Dumas; als lste hulponderwijzer naar Padang W. A. 11. de Bruijn üuboter; naar Makasser, de hulponderwijzeres C. L. Homburg; — Belast: Met de waarneming der betrekking van adj. comm. te Samarang, W. E. van Drongelen, È. A. Wijnmalen, J. 11. A. Cornelius, L. A. Koemen en W. Cornelius, de eerste te Cheribon, de tweede te Samarang en de beide volgende te Soerabaja. — Tijdelijk belast: Met de waarn. der betr. van asp.-contr. op Java en Madoera, A. H. 11. S. Hermens, H. Buisman, 11. G. Heijtmg, W. P. Quartero, J. Bosman en J. D. B. H. Pillard. — Gesteld: Ter beschikking van den directeur van binnenlandsch bestuur, om werkzaam te worden gesteld bij zijn departement, J. de Gruijter. — Ontheven: Eervol van de verdere waarneming der betrekking van griffier bij den raad van justitie te Banda A. F. H. Berhitoe: eervol van de betrekking van kantoorch. 4e klasse de comm. 2e kl. F. H. Hoedt te Klaten, en overgeplaatst naar het post- en tel.-kant. te Samarang. — Ontslagen: Eervol. Bij den raad van Justitie te Ma- Kassar (Celebes en onderhoorigheden) als lid Jhr. 11. F. A. van Radere, S. J. G. van Overveldt, J. VVaagen en J. J. Munniks de Jong; bij den raad van Justitie te Amboina als lid, J. F. Benk en J. H. van Aalst; bij den raad van Justitie te Banda (Amboina) als lid A. Guijot, H. F. de Vries en P. A. Adnoni: bij den raad van justitie te Ternade als lid P. R. Beijen en J. M. van Berckel; als waarnemend lid G. W. Bisschop; als waarnemend lid tevens griffier H. G. Baumgarte; Wegens intrekking hunner betrekking eervol daaruit, de griffier bij den omgaanden rechter in het gouvernement van Celebes en onderhoorigheden L. Platt, de gewone deurwaarder bij den Raad van Justitie te Amboina, F. E. Meijnne, de commies ter magistrature te Amboina J. F. Temphorij, de gewone deurwaarder bij den Raad van Justitie te Banda F. M. Lekemann, de gewone deurwaarder bij den Raad van Justitie te Ternate W. F. M. Kreuseler. — Verleend: Een tweej. verlof naar Europa wegens ziekte, aan den griffier bij den landraad te Samarang W. G. Binkhuijzen en aan den 3n commies bij het Dep. van Justitie 11. Ch. Knaud. DEPARTEMENT VAN OOBLOG. Benoemd: tot militairen ambtenaar 2e kl. J. G. Barth; tot 2en luit. bij de inf. V. A. E. Godin. — Geplaatst: de 2e luit. der inf. J. A. E. Godin te Amboina; de rilmeester Jhr. R. B. R. B. J. van Grotenhuis tot Onstein en de 2de luit. der cav. F. H. Montagne te Salatiga. — Overgeplaatst: de le luit. der inf. I. J. Schneider naar Batavia; de 2e luit. der inf. C. Koot naar Tjihambiri; de le luit. der art. J. A. van Dapperen naar Batavia; de off. van gez. le kl. J. M. W. van der Hoeven naar Tjilatjap en de off. van gez. 2e kl. H. van Dam naar Ngawie; de off. van gez. le kl. J. B. Heesen naar Bandjermassing; de kapitein der infanterie 11. W. F. Tramburg naar Malang; de 2e luitenant kwartiermeester J. 11. W. Immink naar Macassar; de le luit. kwartierm. J. P. Loticinus naar Bat.; de 2e luit. kwartierm. B. W. C. G. Vries naar Batavia; de le luit. kwartierm. B. N. Tuinenburg naar Batoe Toelis. — Bepaald: dat het aan den kapitein der infanterie C. J. van Temmen, wegens twaalf jaren in Nederlandscli-Indië in onafgebroken dienst vanden lande doorgebracht, verleend tweejarig verlof naar Europa, alsnog wordt beschouwd als te zijn verleend wegens ziekte. — "Verleend: een tweejarig verlof naar Europa wegens 15 jaren onafgebroken dienst in Nederlandssh-Indïë, aan den kapitein der infanterie ,1. W. van Vooren; wegens ziekte aan den len luit. der inf. J. C. C. Six Dijkstra. DEPARTEMENT VAN MARINE. Overgeplaatst: op het wachtstoomschip te Batavia de otf. van adm. le kl. M. D. L. Hertzveld — op het ramtorenschip Koning der Nederlanden de off. van adm. 3e kl. W. G. L. Brunings — op het st. Curacao de off. van adm. 3e kL M. C. de Jong — op het st. Dcli de off. van adm. 3e kl. C. M. Krul—op het wachts. te Bat. J. S. de Bruijn — op het st. Koningin Emma der Nederlanden, descheepsklerk K. A. de Josselin de Jong, op het wachtschip^te Batavia de scheepsklerk G. J. 11. Ferguson, op het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden, de scheepsklerk J. A. Meuleman, op het st. Curacao Ac officier-machinist C. A. Brandt.— Vergunning verleend : Om te repatrieëren aan de officieren van adm. le en 3e kl. M. D. L. Hertzveld en M. C. de Jong.

Sluiten