Naar boven

Het nieuws van den dag : kleine courant

06-03-1883

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 10

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1870-1923
Periode gedigitaliseerd
  • 1870 t/m 1914
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB c226
Nummer
  • 4000

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indisch Nieuws.

Indisch Nieuws.

Over Marseille. Batavia, 30 Januari. De reede van Semarang heeft bij na een. proces uitgelokt tusschen dè Nederlandseh- Indische Stoomvaart-Maatsehappij en de Regeering. De quaestie liep over de vraag of de Regeering, indien voor een ambtenaar slechts passaae besproken was van Batavia naar Semarang, en force majeure die passagiers naar Soerabaja overbrengt, ook het meerdere passagegeld van Semarang naar Soerabaja vice-versa verschuldigd is. De Algemeene Rekenkamer, evenals het Binnenlandsch Bestuur waren van oordeel, dat er niet de minste grond bestond, om de schade door «force majeure» veroorzaakt door de Regeering te laten dragen. De N. I. Stoomvaart-Maatsehappij toonde echter aan, dat onder de voorwaarden van het contract met de Indische Regeering gesloten, de bepaling opgenomen was, dat de overbrenging van Gouvernementspassagiers slechts plaats moest hebben van reede tot reede en niet, van plaats tot plaats, dat o. a. de overbrenging van het schip naar wal steeds aan derden was opgedragen en daarvoor jaariijksche uitbestedingen door het Gouvernement werden gehouden. Ten laatste gal' de Regeering toe.

Door den Gouv.-Gen. van Nederlandsch-Indië zijn de volgende beschikkingen genomen: CIVIEL DEPARTEMENT. Benoemd: Tot lid in den raad va;, Justitie te Semarang Mr. C. Th; van Deventer; tot voorzitter van de landraden te Indramaijoe en Cheribon Mr. .1. W. H. de Moulin: tot lid in den raad van justitie te Padang air. J. 11. Lichtenbelt; tot griffier bij den landraad le Kraksaan (Proboliuggo) P. T. Lapré; bij den landraad te Trengalek P. H. Goors; bij de landraden te Modjokerto en Bjombang, A.J. Soute; tot commies 3e kl. W. H. Bogaardt; tot'tijdelijk commies 3e klasse de adjunct-commies H. M. de Bruyn; tot tweeden commies bij de wees- en boeldelkamer te Soerabaija J. W. Arnold; tot commies-boekhouder ,r F. Burgemeester; tot derden commies A. van Middelkoop; tot griffier bij de landraden te Amboina, Saparoea en Waliaai, tevens auditeur militair bij den krijgsraad te Amboina Mr. L. A. G. W. Neurnann • tot buitengew. substituut-griffier buiten bezwaar van den lande bij de landraden: Te Garoet L. A. van Oosterzee ; te Trenggalek mr. W. F. L. Gericke, en te Soerabaja Mr. H. Hadier; tot secretaris der residentie Soerakarta C. A. H. Kulir; tot derden commies bij de alg. rekenk. A. L. C. de Bruin en A A. Joseplr tot commies bijden post- en telegraafdienst, Th. W F' Schreuel; tot comm. 2e kl. J. C. de Croov: tot tijdel. comm 2e kl. .1. Diephuis, tot aspir.-contr. K. W. G. Watson- — Belast: Met de waarn. der betr. van houtvester 3e kl. bij het boschwezen op Java en Madoera C. L. M K feeubert. — Ontaet: uit zijn ambt de voorzitter der landraden te Koedoes en .lapara en tevens eervol omslagen uit 's lands dienst Mr. .1 ,1 Smits — Ingetrokken: Wegens ziekte, de benoeming van Mr 11. Dijekmeester tot voorzitter van de landraden te Indramaijoe en Cheribon. — Ontslagen: Eervol, wegens ziekte, de 3e commies hij de al| rekenkamer o "i V» i, «her; eervol> «te gewezen onderwijzeres le kl. U. 11. G. van Ophuijzen, geb. Van Steeden, en de commies-boekhouder bij de wees- en boeilelkamer J. 11. Hiest; eervol, uit den dienst der fiataviasehe havenwerken, de hoofd-opzichter W. Horst Pzn DEPARTEMENT VAN OORLOG. Bevorderd: tot luit. kolonel bij de genie L. .1. Resner ; tot majoor bij de ml. M. H. Vis; tot majoor bij de inf. A. 3. KallT; tot ofhe. van gezondh. le kl. c. Weiutraub.— Overgeplaatst: de '2e luit. kwartierm. Palm naar Samarane DEPARTEMENT VAN MARINE. Benoemd: tot baas koper- en blikslager bij de fabriek voor do marine en net stoomwezen te Soerabaija de machineopsteller aan genoemde inrichting A. W Coodt — Tijdelijk gedetacheerd: bij het Marine-etablissement te Soerabaija, ten einde de hel rekking van onder-equipagemeester te vervullen, de luitenant ter ?-5 /•? Kl; "\c- Achenbach; - Ingetrokken: de tijdelijke detacheering bij het Marine-etablissement te Soerabaija van den luit. ter zee le kl. W. J. Derx.

Sluiten