Naar boven

Nederlandsche staatscourant

10-05-1837

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Bureau der Nederlandsche Staats-courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1814-1985
Periode gedigitaliseerd
  • 1814 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB T948
Nummer
  • 109

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentie

ADVERTENTIEN. MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN. j •* Bij het departement van Binnenlandsche Zaken zijn, behalve 6 gewone dagbladen , ingekomen de navolgende werken -. BOEKWERKEN. "rins Robert van Artois, of, Wraakzucht en Heldendeugd , historisch jj-nantisch tafereel, uit den kruistogt van Lodewijk den Vrome, door C. Dresselhuis: te Amsterdam, bij J. C. van Kestcren, 1837. , Spanje. — Karakters van beroemde Mannen , die thans in Spanje et bewind inhanden hebben; eene geschiedenis van de jongste gebeure**issen jn dat land , door Eduard Grosse (uit het Hoogduitsch vertaald); le Amsterdam , bij J. C. van Kesteren, 1837. i"o Gr.as*f van r?o'x* °f» de Aangenomen Zoon; een geschiedüundige uit dc veertiende eeuw, door mr* A. E. Bray, schrijfster van JU» Protestant, Incs de Castro, enz. (uit het Engelsch), tweede deel; 'Amsterdam, bij J. F.. Schleijcr, 1837. op het Algemeen Aardrijkskundig Woordenboek van J. . n\\ nk Roelandszoon, door den schrijver van hetzelve faflevering n° 9) * 'Amsterdam, bij CL. Schleijer, 1837. V 8 ' typenden van de verovering van Spanje, naar het Engelsch van Irving; te Amsterdam, bij Hendrik Fnjlink, 1837. *-n ie en Aarde, een Dramatisch dichtstuk van lord Byron, uit het v Selsoh vertaald, door J. J. Abbink; te Amsterdam, bij J. H. en G 1 Heteren. 1837. ty. ,er*"atncling van Wiskundige Voorstellen, door de leden van het <"¦•*-- ?n**'ge Genootschap , ter spreuke voerende : Een onvermoeide e*<* komt alles te boven, elkander tot onderlinge oefening opgeep. [veU (zesde deel 12de stukje), gedrukt voor rekening van het Genootschap. De prijs is 90 centen; te Amsterdam, bij H. Weijting, 1837. Vathek, eene Arabische Vertelling, naar William Öeckford, esq.; Amsterdam , J. H en G. van Heteren , 1837. Verhandeling over de Percussie en Auscullalic, door E. C. Büchner, doctor in de natuurlijke wijsbegeerte en geneeskunde te Amslerdam ; te Amsterdam, bij S. de Grcbber, 1837. Die Siumme von Portici, Grosse Oper in Funf Abtheilungen, nach dem Französischen: »La Muetle de Portici," des Scribe et Delarigne, Music von Auber; zu Amslerdam, bey A. H. Brouwer und J. D. Gertner, 1837. Theodora-Violetta, of, de Bravo van Venetien , romantisch tooneel* spel, in vijf bedrijven en acht tafercelen (tijdvak 1513), naar Anicet- Bourgoi's, Vénétienne, den Roman van Cooper, vrij tot grondslagvoor het Nederlandsche tooneel genomen en bearbeid door C. Alex. van Raij ; te Amsterdam, bij A. H. Brouwer en J. D. Gertner, 1837. Nouveau Tableau statistique, historique, d'Amsterdam , ou Conducteur-général de l'élranger dans cette ville (nouvelle édition , corrigée et completée jusqu'a I'état actuel de la ville), avec vn plan d'Amsterdam; Amsterdam, chez Johs. Guijkens, 1837. ' " Handboek der Practische Ontleedkunde, of, beschrijving van al de deelen des menschelijken ligchaams, inzonderheid met betrekking tot hunne onderlinge plaatsing en de wijze om dezelve te ontleden ; alsmede voorschriften tot het vervaardigen van anatomische praeparaten en derzelver bewaring, door Ernest Alexander Lauth, mcd. doet. hoogleeraar , beiast met het oppertoezigt over de anatomische werkzaamheden bij de geneeskundige iaculleit te Straatsburg, lid van verscheiden geteerde genootschappen, enz., naar de laatste omgewerkte oorspronkelijke uitgave vertaald en met enkele bijvoegsels vermeerderd, door H. A. Schreuder, prosector aan de geneeskundige school te Rotterdam (met platen), tweede deel; Leijden , P. H. van den Heuvel, 1837. TIJDSCHHIFTEJf. De Vriend des Vaderlands, een tijdschrift toegewijd aan den roem en de welvaart van Nederland en in hel bijzonderaan de hulpbehoeftigen in hetzelve , uitgegeven van wege de Permanente Oommissie der Maatschappij van Weldadigheid (elfde deel n°. 4); te Amsterdam, bij Johannes van der Heij en Zoon, 1837. De Recensent ook der Reeenten (30ste deel n°. 4); te Amsterdam, bij Johannes van der Heij en Zoon, April 1837. Maandschrift voor Christenen van den beschaafden stand, uitgegeven door de Ringsvergadcring van Amsterdam (eerste deel , n°. 5) ; te Amsterdam , bij Johannes van der Heij en Zoon , 1837. Nieuwe Keur van Nuttige en Aangename Mengelingen , jaargang voor 1837 (3); le Amsterdam , bij J. C. van Kestrren, 1837. Vaderlandsche Letteroefeningen, voor Mei 1837 , n°. 6; te Amsterdam , bij G. S. Lecneman van der Ktoe en J. W. IJntema, 1837. Hel Leeskabinet, Mengelwerk , tol gezellig onderhoud voor beschaafde kringen (voor 1837, n°. 5), met platen; te Amsterdam, bij Hendrik Frcijlink, 1837. Alhenaeum , Tijdschrif! voor Wetenschap en Kunst, uitgegeven door Mr. P. G, van Ghert, Dr. W. F* P. Kiehl, Mr. J. J. van Hees van Berkel en Mr. J. Bakker Korfi',le 'sGravenhage (tweede jaargang, Mei 18L37, n°. 5); 'sGravenhage, bij W. van Stockum. Wetenschappelijk Maandschrift, of, verzameling zoo van reeds be> kende als van nieuwe en proefondervindelijke kundigheden voor Landbouw , Nijverheid, Huishoudkunde, enz., door C. Soelens, (sde jaargang , n°. 4, April 1837), 'sGravenhage, bij Soelens & nls. Jaarboeken voor de Israëliten in Nederland (derde jaargang , n°. 3 , Mei—Junij 1837), 's Gravenhage, j. Belinlante, 1837. Algemeene Konst en Letterbode voor het jaar 1837, Dingsdag den 2den Mei, n 3. 19 en (Vrijdag den sden Mei), n*. 20; lc Haarlem , bij de Wed. A. Loosjes, Pz. CATALOGUSSEN, Cataiogus van eene zeer belangrijke verzameling wel geconditioneerde Nederduitsche, Grieksche, Latijnsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche boeken, waaronder van de voornaamste en meest gezochte werken sorteren, betreffende godgeleerdheid , aardrijkskunde, geschiedenis, natuurlijke historie, natuur-, genees , wis-, en zeevaartkunde, taal-, dicht- en letterkunde. kunsten , wetenschappen , enz. Verder eene aanzienlijke collectie zeekaarten , meest alten van den laalsten tijd ; fraaije en kostbare meesl gelithographieerde prentwerken en prenlen , eene partij dagbladen en tijdschriften , een groot aantal nieuwe kerkboeken , kinderwerkjes en schoolboeken, als ook een belangrijke voorraad schrijf-, post-, pak-, bord- en andere papieren, misdruk, schrijfboeken , pennen , speelkaarten en verdere kauloorwinkclgoederen , boekbinders • gereedschap , boekenkasten, enz.; meerendeels nagelaten door wijlen den wel eerwaarden beer Abel Vrijburg, rustend Predikant der Hervormde gemeente te Watergang. Al hetgeen verkocht zal worden op Dingsdag 16 Mei 1837 en volgende dagen, des voormiddags ten 10 en des namiddags ten 5 ure precies, door den boekhandelaar G. D. Bom, ten zijnen huize te Amsterdam ; te Amsterdam, bij G* D. Bom wordl deze catalogus a 10 cents uitgegeven, 1837. Catalogus van eene aanzienlijke en uitgezochte verzameling Grieksche, Latijnsche , Engelsche, Fransche, Italiaansche , Hoog- en Nederduitsche boeken ,in onderscheidene vakken van geleerdheid, wetenschappen en letteren .voorname'ij ke de regtsgeteerdheid betreffende , benevens eenige handschriften, kaarten , platen en andere liefhebberijen , alsmede boekenkassen , een schrijftafel, loketkas enz.; alles nagelalen door de de wsl cd. gestrenge heeren mr. K. K. Reitz, in teven oud-gnffier van den edelen hove van Vlaanderen , practiserend advocaat enz. en mr. J. Reitz, regter plaatsvervanger in de regtbank van eersten aanleg le Middelburg en practiserend advocaat aldaar. Al hetgeen verkocht zal worden ten overslaan van den notaris mr. A. van de Graft, op Maandag den 22sten Mei 1837 en volgende dagen , ten huize van voornoemde overledenen ,le Middelburg, wijk C n°. 75 , door den boek» verkooper E. Hendrikse , bij wien de catalogus verkrijgbaar is tegen 10 cents. MUZJJKWERKEN. Douze vaiiations avec introductioa tt finale pou* te piano forte , com- es par C. S. Reinheid, mailre de musique a Pinstitul des aveugles f a Amsterdam; Amsterdam, chez C J. Reinhold jr. 1837, prix ƒ1.50. Passy. Paroles de Béranger, musique de J. R. Couperus; Amsterdam, chez C. J. Reinhold jr., 1837. Bitte zum Amor, componirt von J. R. Couperus; Amsterdam. bey C. J. Reinhold jr., 1837. herdrukken van vroeger ingekomen en aangekondigde WERKEN. Onderwijs in de Christelijke godsdienst, in vragen en antwoorden, met uitbreidende en ophelderende aanmerkingen, ten dienste der teerlingen bij kalechisalien, en lot hun bijzonder gebruik, bij eigene ver* dere oefening en overdenking, door J. C. Loman, Ev, Luth. predikant te Amsterdam (tweede en verbeterde druk); te Amsterdam, bij C. L Schleijcr, 1837. ijl Handleiding voor jonge kunstenaars, in het teekenen van landschappen naar de natuur ,de behandeling van papier , walerverwen, oosfindische inkt, biestre en neutrale kleur, benevens onderrigting in het aanleggen der luchten, verschieten en voorgronden, het kleuren en opwerken , mitsgaders het kleuren van gravures, naarde beroemdste Zwitsersche en Engelsche kunstenaar», en uit eigene ondervinding, door E. Maaskamp (nieuwe uitgave); te Amsterdam, bij J. C. van Kesteren , 1837. STRANDVONDERIJ. * * De reglhebbenden op een baal, inhoudende 298 stuks door zeewater beschadigde huiden, welke in het laatst der vorige maand, op de hoogte van Egmond. gevischt en bij de strandvonders te Scheveningen aangebragt is , zijnde hetzelve, voor zooveel heeft kunnen worden ondekt, gemerkt E. OLM F 31&&, worden uitgenoodigd, hunne reclames, vergezeld van bewijzen van eigendem binnen den tijd van eene maand aan den ondergeteekende in te zenden. 's Gravenhage , den Bsten Mei 1837. De Opperstrandvonder van het oud, donuniaal ressort van Haarlem. A. Hattinga Raven. MINISTERIE VAN FINANCIEN. * * De Minister van Staat, belast ad interim, met het bestuur der Financien, brengt ter kennisse van de belanghebbenden, dat aanvankelijk met den 16den dezer maand en volgende werkdagen, zal worden overgegaan tot de verwisseling der recepissen, gesproten uit de Negotiatie , 'tot te geldemaking van Losrenten, rentende 5 len honderd in het jaar, ten laste van 's Rijks overzeesche bezitlingen, tegen Losrenten van f 1000; dat de inlevering zal geschieden te Amsterdam, ten kantore van den Referendaris, belast met de uitgifte der schuld, ten laste der overzeesche bezittingen van het Rijk, onverschillig waar ter plaatse de •recepissen primitief zijn uitgegeven. Dat echter, ten gerieve van zoodanige inschrijvers buiten Amsterdam woonachtig, welke geene gelegenheid mogten hebben, aldaar hunne verwisseling te bewerkstelligen, hel hen geoorloofd is, hunne recepissen in te leveren , ten kantore van den Agent van den Rijks-kassier, alwaar het fournissement heeft plaals gehad, om door dien ambtenaar aan den Referendaris voornoemd te worden overgemaakt; de Losrenten voor deze recepissen zulten aan den Agent toegezonden en door dezen aan de belanghebbenden kosteloos uitgereikt worden. .... Dal eindelijk de specifieke lijsten , voor deze verwisseling benoodigd, in tijds bij den Referendaris voornoemd en bij de Agenten van den Riiks-kassier, verkrijgbaar zulten gesleld worden. 'sGravenhage, den Bslcn Mei 1837. AMORTISATIE-SYNDICAAT. ADMINISTRATIE DER DOMEINEN, WEGEN, VAARTEN, ENZ. EERSTE RESSORT. Provincie Gelderland. Aanbesteding. Mr. Hendrik Johannes van Gennep, Agent van het Domein te Arnhem ,' zal. als daartoe behoorlijk gemagtigd ,in tegenwoordigheid van den Inspecteur der Domeinen in het eerste ressort, op Woensdag den 3lsten Mei 1837 , des voormiddags ten elf ure, ten overstaan van het plaatselijk besluur te Apeldoorn, aan den minst aannemende aanbesteden: Het driejarig ouderhoud der vaart van Apeldoorn naar den Yssel, beneden Hattem, met de daarin gelegene schutsluizen, verlaten , onderdoorloopende rioolen, duikers en bruggen -, mitsgaders de onderscheidene sprengen en beeken en verder daarbij behoorende voorwerpen; ingaande met den lsten Junij 1837 en eindigende ultimo Junij 1840* De bestekken en voorwaarden zulten ter lezing liggen in de bureaux van den heer Administrateur der Domeinen in het eerste ressort, en van den Agent van het Domein te Arnhem; in het lokaal van het provinciaal Gouvernement van Gelderland . ten raadhuize der gemeente Apeldoorn en verder in de navolgende logementen : Te Arnhem, bij de wed. Pulsers, in het Koffijhuis, en bij P* Kotters, in den Gouden Leeuw; te Lent, bij de wed. Crijnen, aan de Waal ,* te Pannerden, bij de wed. Otten, op den Dijk; te Zutphen, bij P. Weijers, in het Zwijnshoofd ; te Deventer, bij Becking, in den Moriaan; te Zwolle, bij Harmsen, in het Heeren Logement en te Hattem, bij de wed. Blom. ... Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Agent van het Domein, te Arnhem, alsmede bij den Opzigter over de vaart, H. Lijsen, op het Loo, door wien drie dagen voor de aanbesteding de noodige aanwijzing in loco zal worden gedaan; zullende de gegadingden zich, gedurende dien tijd, ten voorschreven einde, bij genoemden ambtenaar moeten vervoegen , terwijl op den dag der aanbesteding geene inlichtingen hoegenaamd meer zulten gegeven worden. De Agent voornoemd, H j. van Gennep.

Sluiten