Naar boven

Algemeen Handelsblad

17-02-1838

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1970
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C21
Nummer
  • 1963

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentie

ADVERTENTIES.. ___ (24633) NEDERLAN DSC/IE HANDELMAATSCHAPPIJ. De DIRECTIE maakt bekend dat de Voorjaaisveiihigen der Maatschappij van 1838, zullen gehouden Worden op de dagen en plaatsen, en bestaan zullen uit de Artikelen eu hoeveelheden hieronder gemeld , ais ; Te Rotterdam, op Donderdag den 4öden Maart 4838, 102,476 Balen JAVA KOKFIJ, Liggende aldaar. 20,757 n DITO DITO, n te Amsterdam. 9,129 » DITO DITO, » » Dordrecht. Te Rotterdam, op Woensdag den 28steh Maart 4838. 180 Vaten NOTENMUSCAAT, liggende te Rotterdam. 200 o f-ITO, n a Amsterdam. . 120 i) FOELIE, n » Rotterdam. 110 » DITO, n . n Amsterdam. 190 » NAGELEN, » r> Rotterdam. 210 n DITO, B n Amsterdam. Te Amsterdam . op Woensdag den 48de/i April 4838. 115,710 Balen 116 Vaten JAVA KOFPiJ , ligg, aida.-rr. 15 045 » 120 » DJTO DITO, s- te Rotterdam. 16,175 a DITO DITO, » » Derdracht. 7,771 a DITO DITO, » o Middelburg. De Maatschappij geeft bij deze aankondiging de Verzekering dat zij vóór hare gewone Najaarsveilingeri , geene andere Koffij en Specerijen, dan de bovengemelde partijen, aan de markt zal brengen. De Monsters van de Koffij, in veiling op 45 Maart, zullen op frijdag den Sisten Februarij , die van de Koffij in veiling 48 April, op Woensdag den Ü4sten Maart, en die van de Specerijen óp Maandag den Qóslen Februarij, verkrijgbaar zijn, teiwijl de Nolitien met de Veüconditien in tijds zullen worden uitgegeven. Amsterdam, 15 Februarij 1838. VAN DER HODVEN, President. KOOY, Directeur, fungerend S-eeretaris. (21577) PUBLIEKE VERKOOPING vau het gehede HOUTGfc-WAS inliet FINN-WOUD, gelegen hij Meurs, onder Dusset.Dorf , in de nabijheid van den liijn. Op Maandag den sJen Maart aanstaande, 's Morgens ten 9 ure, zal ten huize van den Kastelein KFRSCHEN, te Meurs , het HOUT van omtrent 600 Pruisische Morgen Boschland , beslaande in schoone , lange , zware Eikenen Beuken-Doornen, óf in het geheel, óf bij percelen, onder voordeelige condilien publiek bij den opslag verkocht worden, door den Notaris LEPINE, Meuks , den "Iden Februarij 4838. (24579) Er wordt te Hilversum , cf -eszelfs omstreken , voor de Zomermaanden gevraagd ,3a. KAMERS , gedeeltelijk gemeubileerd , benevens eene Keuken, Tuint eof ook.goot Bleekvehi, liefst aan den Straatweg. lemand hierop reflecleereude, adrèssere zich .net vrachtvrije brieven n der Lett. Q C aan het Bureau dezer Courant. (24609) IEM.ND, in den Burgerkring, tusschen de 40 en 50 Jaren oud , vau de Proteslantsche Godsdienst , zag zich gaarne geplaatst hier of elders , hetzij dadelijk of met Mei, bij een Heer of Dame, tot opzigt en verrigting van kleine Huiselijke Bezigheden. Eene goede behandeüng zal aangenamer zijn dan wel Salaris. Adres onder Lett. M. S aau bet Bureau dezer Courant. (24632) Wordt berigt dat op Heden met oi.ilerling goedvinden is ontbonden de COMPAGNIESCHAP , onder de Firma van IACKSON & C°. , en dat daar de Heer J. KNAGGE dezelve Compagnieschap verlaat, de zakeu zonder eenige verandering en onder dezelFde Firma , vooc uitsluitende rekening van den Heer MATTHEW' JACKSON worden gecontinueerd. Amsterdam , 46 Februari; 4838. (24630) In eene der voornaamste steden vau Zuid- Holland wordt verlangt, in eenen sedert jaren gevestigde Tabaks- en Koloniaal handel, een med^vre. keud COMPAGNON , welke een Kapitaal van 20 a 25 Mille kan aanbrengen. De Reflecterenden adresseren zich per franco brief aan R. R. bij den Boekhandelaai M. H. SGHO-NEKAT, te Amsterdam

Sluiten