Naar boven

Algemeen Handelsblad

20-04-1849

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1970
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C21
Nummer
  • 5428

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Civiel Departement.

Civiel Departement.

Benoemd: Bij het hoog-geregtshof van Nederl. Indie, tot raadsheercn in hetzelve, Jhr. Mr. D. A. Junius van Hemert; tot griffier Mr. J.R. Couperus; tot advt.-gen. Mr. J. A. A. Leemans; bij den raad van justitie te Batavia, tot leden in denzelven : Mr. 11. W. du Perron ; Mr. A. J Bake, benoemd lid in den raad van justitie te Soerabaija; tot 2den subst.-griffier Mr. G. C. P. Poelmon ; tot offic. van just. Mr. A. J. Swart; tot subst.-offic. Mr. F. 0. E. Schussler; bij den raad van just. te Samaranh, lot leden in dezelven: Mr. P. T. van Braam van Son , Mr. J. C. T. Baron van Heerdt, Mr. P. J. Hoijer; tot offic. van Just. Mr. F. L. Anthing; tot subst.-offic. Mr. A. Loudon, ambten, lste kl. op wachtg., toegevoegd aan den resid. van Batavia; bij den raad van just. te Soerabaija, tot leden in denzelven: Mr. J. G. Lange, Mr. A. G. M. Smulders; tot griffiers bij dc reelbank van omgang: In de 2de afd., Mj. F. F. L. U. Last, ambten, lste kl.; in de 3de afd., Mr. L. Kloprogge; tot griffier bij den raad van just. te Padang, Mr. J. K. de Wit, ambten, lste kl.; bij de directie der middelen en domeinen, tot lste komm. Jhr. W. K. T. van Hogendorp; tot 2de komm. D. 11. T. van Teijlingen; bij de Algem. Rekènk., tot 2de komm. C. J. G. Witbols Fengen; tot presidt. van het collegie van boedelm. te Batavia, J.A- Clignclt; tol adsist.-res. van Pandeglang, res. bantam ,A. J. van Dijck ; tot ads.-resid, van Lebak , res. Bantam , 11. Dessauvagie ; tot algem. pakhuism. te Samarang, F. F. J. van Hengst; tot lsten komm. bij de algem. rekenkamer G. Vriese; tot komm. op het kantoor van den ads.-res. van Patjilan , D. J. Baron van Heeckeren van Brandsenburg; tot opzien, bij 's lands houtstapelplaats te Samarang, C. Bloem; tot secret, der res. Batavia, R. J. W. P. Wijnmalen; tot lsten klerk op het res.-kantoor te Baglen, G. D. van Domburg ; tot 2den machinist Voor het stoomwerktuig in den constructie-winkel te Soerabaija, J. Stam ; tot control. der 2de kl. in de ommelanden van Benkoelen, P. Severijn ; tot control. der 3de kl. in de afd. Croe, C. H. Fleur; tot gezagh. te Manna , N. Hewetson ; tot gezagh. te MokoMoko, C. IL van Dam; tot opz. van de Brazil. koffij-bereiding in de res. Cheribon, J. Halvcman ; lot opz. voor de koffij-bereïding in de res. Bantam, J. A. Hoorn; bij de algem. secret., tot lsten komm. N. D. Lammers van Toorenburg; tot 3de komm. J. J. Peeters en C. J. H. C. du Puy; tot klerk D. T. C. Simons.

Goedgekeurd , dat de voor de ineenzetting van het ijzeren stoomschip Borneo , naar Indie gezonden machinist E. Cremers, als machinist der lste kl. aan boord van dat stoomvaartuig is geplaatst. Gecontinueerd voor het loopende jaar, als lid der komm. van revisie op het beheer van 's lands geldmiddelen , de Heer J. Schill, gepens. ambt., en als lid dier komm. aangesteld, de Heer J. C. F. Schwarz, onder-intendt, der lste kl. Ontheven: Eervol, op verzoek en onder dankbetuiging vaor de als zoodanig bewe2en diensten, de hoofd-intendant der milit. administr. F. Schultze; de ambt. H. G. J. Naerssen, als kommies, onder toekenning van wachtg, de opz. by de Braz. kottij-bereiding te Cheribon , op verzoek , W. F. G. Brender a Brandis ; de opz. bij de Braz. koffij-bereiding G. F. A. Volkmami; de klerk ter algem. secret., op verzoek, W. Remezond. Tijdelijk overgeplaatst: Uit de resid. s'oerabaija naar de resid. Xezoekie, de control. der 3de kl. bij de landel. ink. en kult. K. A. Dekker. I Verplaatst: Uit Cheribon naar Samarang, de control. der lste k}. A. L.Ji van Blommenstcin; uit Pekalongan naar Cheribon, de control. der 3de kl. H. W. Palm; uit Baglen naarTagal, de control. der 3de kl. E. Rochussen ; uit Tagal naar Baglen, de control. der 3de kl. J. M. de Brauw.

Uit 's lands dienst ontslagen , met behoud van regt op pensioen : De gesuspend. komm.-ontv. der ink. en uitg. regten te Sumanap, J. B.Tawaris. lugetrokken, het besluit van 14 Aug. 1848, waarbij de schout te Riouw, J. A. Jonkman, op verzoek op pensioen werd gesteld; zijnde hij weder in die betrekking hersteld.

Een tweejarig verlof naar Nederland verleend: Aan den ambt. D. C. Steyn Parvé, laatstelijk kommissaris voor Timor; aan den ambt. op wachtg. A. de Lanoy.

Voorts is de gewezen adsist.-res. van Na tal, J.A.Moser, ter beschikking gesteld van den dir. der middelen en domeinen.

Sluiten