Naar boven

Algemeen Handelsblad

06-07-1859

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 6

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1970
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 21
Nummer
  • 8593

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche Rolonieu. BATAVIA 7 MEI.

Nederlandsche Rolonieu. BATAVIA 7 MEI.

Blpens ontvangen nadere berigtea van Boni, loopende van en met 1 tot en met 8 dezer, hebben er geene verdere bygl gehad en werd met kracht voortgewerkt aan de versterking teßadioa welke den Bsten zoo ver gereed was, dat zy den volgenden da* ™?den worden betrokken. Van de zijde der bevolking, de hadat en df Konin gin heeft tot dus ver geene toenadering plaats gevonden. Vermits het jaargetijde en eene invasie der cholera, waaraan reeds 4 officieren en "_ mindere militairen waren bezweken, een langer verblijf van het gros der expeditie te Badjoa ongeraden maakte, werd alles in het werk gesteld ora tusschen den lOden en den loden naar Java te kunnen terugkeeren Het 14de bat. inf. blijft op Celebes achter in afwachting van de verdere eventualiteiten in het rijk van Boni; een gedeelte daarvan is bestemd, om de bezetting der versterking op Badjoa uit te maken. De blokkade wordt stiptelijk gehandhaafd en als verdere voorzienings-maatregelen is bjj be«uit van de gouyemements-coimissfwimn, de functiën Y»n «viel gewg- hebber te Badjoa opgedragen aan den kapt. der inf. W. Rijkens, en in diens instructie bepaald, om bij eventuele toenadering en opening tot vredes-onderhandelingen van de zijde van Boni, de zich daartoe aanmeldende personen te verwijzen naar den gouverneur van Celebes e» onderhoorigheden. Volgens berigten van Macassar, loopende tot 21 April jl., waren de troepen, uitmakende de expeditie tegen Boni, uit de golf van Boni vertrokken, met achterlating der bezetting van het fort teßartjoa. Deze bezetting is getrokken uit het 14de bat. inf., van hetwelk nog twee compag. te Boelecomba achterblijven, om eiken mogelijken aanval van Boni te kunnen wederstaan, terwijl het overige gedeelte van hetzelve naar Macassar is vertrokken, om ook van die zijde de garnizoenen te versterken. Het 10de bataljon is in de afgeloopen week te Batavia teruggekeerd. Het 3de bataljon met de drieponder-batterij der expeditie en het detachement cavallerie van Batavia is te Makassar gebleven , om , wanneer de zieken hersteld zullen zijn, den oorlog tegen Boni voor te zetten. Intusschen büjven de Bonische kusten geblokkeerd. Van toenadering van de zijde van Boni is nog niets vernomen, doch een der hoofden van de Noorder-districtien heeft verzekerd, dat Sopingen Wadjo wilden beproeven de koningin van Boni te onttroonen, daar de ondervinding heeft geleerd, dat Boni, door eene vrouw geregeerd wordende, steeds in oorlog gewikkeld en in het ongeluk gestort is geweest. Door de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie zijn de volgende beschikkingen genomen : Civiel Departement. Benoemd: Tot adsist.-resldent van Tebing Tingie (res. Palembang) A.J. F. Hamers; tot secretaris van het gouv. Celebes en onderhoorigheden, J. de Munch Mortier; tot commies op het resid.-kantoor te Pekalongan, G. W. Lucardie; tot buitengew. 2den commies bij de dir. van fin. R. F. O. T. Bloem ; tot 3den commies ter algem. secret. D. C. Helderman ; tot leden bij de subcommissie v. onderwijs te Pekalorgan Ds. J. H. Z. Bruinier en H. M. Dibbitz; to« omg. regters : in de 2de afd. op Java Mr. J. Sibenius Trip, in de 4de afd! op Java Mr. Th. K. van Slingerlandt; tot kommies bij dc kleeding-en provisiepakhuizen'te BataviaW. H. van Slimming; tot directeur van 's lands drukkerij R. M. Daendels ; tot 2den alg. pakhuismeester te Batavia A. G. van Rijck; tot kommiesop het adsist.-resid.-kantoor te Sintang P. M. Liedelmeijer ; tot lid bij de commissie tot ondersteuning van behoeftige Christenen in dc Samarangsche afdeeling J. Lijnen; tot lid bij de commissie voor het beheer der Europesche begraafplaatsen P. Beets ; tot griffier bij dea omg. regter in de vijfde afd. op Java Mr. F. D. C. O. Ariens ; tot kommies ten kantore van den adsist-resid. van het zuider en ooster-district der res. Batavia J. J. Thome'ze. Bevorderd: Bij de landelijke inkomsten en kultures tot kontroleurs lste kl. L. K. J. Gey van Pittius en H. C. Humme ; tot kontroleurs 2de kl. Jhr. C. J. L. Goldman en J. C. A. Scharff. Opgedragen: De waarneming der functiën van commies bij den hoofdingenieur voor het stoomwezen in N. 1., aan den 3den commies ter algem, secret., B. P. C. de Haart. Gesteld ter beschikking van den dir. der burg. openbare werken, A. H. Helbach. Overgeplaatst: Bij het binnenl. best. ter Westkust van Sumatra, de kontrol. lste kl. IC. J. Jellinghaus. Ontslagen : Op hun verzoek eervol A. L. van Blommestein, met regt op pens.; Jhr. K. Graafland, onder toek. van wachtgeld; de leden bij de subcomm. van onderwas te Pekalongan J. C Scharffen H. B. Houtman; wegens vertrek het lid bij de commissie tot ondersteuning van behoeftige Christenen in de Samarangsche afd. J. van Maancn; het lid bij de commissie voor het beheer der Europesche begraafplaatsen J. C. Teengs. Ontheven: Op hun verzoek, eervol, van de verdere waarneming der betrekking van lid in het hoog mil. geregtshof van N. 1., Mr. J.R. Couperus; uit zijne betrekking, onder toekenning van wachtgeld, J. T. de Haart. Ingetrokken de benoeming yan P. L. van Bloemen Waanders, tot adsitentresid. van Tebing Tingie (resid. Palembang), met bepaling, dat hij te Singaradja zijne vorige betrekking van adsist.-resid. van Boelcleng zal blijven bekleeden; de benoeming van H. A. van der Put, tot onderwijzer voor de O. I. dienst. Militair Departement. Geplaatst: Bg het groot mil. hospitaal te Soerabaija, de officier van gezondheie der derde kl. H. van Lokhorst, te Samarang, J. A. Einthoven, beiden onlangs uit Nederland aangekomen. Verleend : de titulaire rang van majoor, aan radhen toemengoeng ario Prawiro Koesoemo, kap. bij het garnizoens-bataillon in de derde mil. afdeeling op Java; met bepaling dat hij in dien rang bij zijn wapen zal worden gevoerd a la suite; een 2-jarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den 1 sten luit. der inf. A. J. van Winsheim. Ontslagen: Op zijn verzoek, eervol, uit Z. M. mil. dienst, met behoud van regt op pensioen, den lsten luit. der inf. P. E. Buijs; de dirig. offic. v. gezondh 2de kl. C. J. Serie. Overgeplaatst: Bij de geneesk. dienst te Benkoelen, de offic. van gezondheid der tweede kl. A. G. Wildeman, behoorende tot het garniz. te Patjitan, thans te Samarang; bij de civ. en mil. geneesk. dienst te Patjitan, de offic. van gez. derde kl. J.N. jorritsma, behoorende tot het garniz. te Willem 1, thans te Patjitan. Marine Departement. Benoemd: Tot lste klerk A. W. van Roggen. Ontslagen: Op zijn verzoek eervol, uit zijne betrekking de ketelmaker bij de fabriek voor de marine en het stoomwezen te Soerabaya J. de Zoete.

Sluiten