Naar boven

Nederlandsche staatscourant

24-06-1843

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Bureau der Nederlandsche Staats-courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1814-1985
Periode gedigitaliseerd
  • 1814 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB T948
Nummer
  • 149

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's GRAVEHAGE, den 23den Junij.

BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's GRAVEHAGE, den 23den Junij.

In de Javaschc Couranten tot den lsten Maarl leest men , behalve de gisteren reeds medegedeelde publicatie, onder anderen het volgende berigt: » Batavia , J 4 Februnrij J 843. Met de Overland Mail van Londen van den aanvang van November jl., en vooits bij buitengewone gelegenheid over Bombay, is alhier op don sden Februarij jl. ontvangen de tijding , dal het Zijner Majesteit den Koning behaagd heeft den vice-presidenl vanden Raad van Nederlandsch Indie , waarnemende de funclien van Gouverneur-Generaal, mr. P. Merkus, te benoemen tol Kommandeur der orde van den Nederlandsehen Leeuw en Gouverneur-Generaal over Nederlandsch Indie, alsmede dal het lid in den Raad van Nederlandsch Indie, jhr. J C. Rcijnst, was benoemd 10l viceprosidcnl van dien Raad. De -onmkijke besluiten en opene brieven , welk deze benoemingen inhouden, zijn voorls op den Bslen met het Nederlandsch koopvaardijschp Banka , en op den Uden dezer met het schip Rotterdam aangehragt Dien ten gevolge is eene buitenwone vergadering belegd op heden in bet Gouvornenionlsliiiis te Wdtevredcn , waarheen de vice - president van den Raad van Nederlandsch Indie, waarnemende de funclien van Gouverneur- Generaal , zich di s morgens ten negen ure , door hel en haïe geschaard garnizoen , heeft begeven en in welke de waardigheid van Gouverneur-Generaal over deze gewesten en opperbevelhebber van de land en zeemagt beoosien de Kaap de Goede Hoop door Zijne Excellentie , onder hel gebruikelijk salut uil hel geschut, is aanvaard. Na deze gebeurtenis zijn de burgerlijke en militaire departementen-, collegien , het plaatselijk bestuur en de ingezetenen , mitsgaders de le Batavia aanwezige geestelijkheid en de handelstand len elf ure 'in hel Hotel te Rijswijk lot den Gouverneur-Generaal toegelaten, teneinde hunne geluk wenschingi n le dezer zake te kunnen aanbieden " Door den Gouverneur-Generaal was, hij besluit van den IBden Februarij 18.3 n°. la, in afwachting van 's Konings beslissing ter vervulling van de opengevallene plaals van raad van Indie", aan mr. J. F. Walrave van Nes, thans resident van Sim.rang, als provisioneel lid van den raad van Inde zitting verleend, onder het genot en met de bepaling vermeld in artikel 6 van het reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indië. Verder waren door Zijne Excellentie benoemd . tot resident van Pekalongan , L. Launy, thans resident van Banjoemaas; tot resident van Banjoeihaas, P, J. Overhand , thans inspecteur der cultures; ¦

tol lid in den raad van justitie le Batavia, mr. D. B. 801, t-*w in den raad van justitie te Soerabaija; , tot lid m don raad van justitie te Soerabaija , mr. A. Prin» > "" fiscaal bij den raad van justitie en auditeur militair te Padang," . tot fiscaal bij den raad van justitie en auditeur militair te Pa»3"»,' mr. J G. Lange, thans secretaris en fiskaal bij de regtbank van o».2 in de Balaviasche afdeeling; , tot secretaris en fiscaal bij de regtbank van omgang in de Bala«.'aSC afdeeling, mr J. R. Couperus , thans controleur van de derde V& bij de landelijke inkomsten en culiures; , lo! eerslen commies bij de hoofd-administratie der marine, *' Lijnis Hulfenrcuter , thans iweede commies bij die adminislratie; tot tweeden commies bij de algemeene rekenkamer , VV. F. Ploeg"1*11' laatstelijk commies bij den adsistent resident van Sambas; tot derden commies op het residentie-kantoor te Batavia , H. van Rl!11' ambtenaar van de derde klasse voor de Indische dienst, onl-n_' " Nederland aangekomen. Bij hot militair departement. bij het regement Oosl-lndische kavalerie; tot rilmeester, de eerste luitenant H. W. L- Couperus; j. lot eerste luitenants , de tweede luitenants M. G. von Kriegele en J. B. Spreulels: tot waarnomenden magazijnmcesler van het algemeen militair k!ee("n" magazijn te Batavia, de aspirant intendant bij de militaire admiui-u"'11" J. F Hochlor. Ovrrgeplaatsl.' bij den staf der genie, de eerste luitenant der sappeurs, F. L- M*"' renbrocher , en bij hel corps der genie en sappeurs, met behoud van rang en z«c^ neteil, de tweede luitenant der infanterie, D. J. Uhlcnbeck , tijd"'1! dienstdoende bij hot corps sappeurs. Op verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen, E. van Tci\Yiï6et' laatstelijk adsistent resident voor de comptabiliteit te Soerabaija. i. Op verzoek eervol uit Zr Ms militaire dienst ontslagen, de t**^ luitenant der infanterie, K H. üelprat. Op verzoek gepensioneerd : de majoor der infanterie C. Sickesz, en de ritmeester der Oost-Indische kavalerie, J. F. Helmrich. Volgens de officiële opgave wegens den stand der Nederland" rivieren , was dezelve als volgt: De Maas, aan de Peilschaal te Grave , des morgens len 8 ure , epf! loden Junij 2 79, op den I6don 2 67, op den 'i7dcn 2.50, «P | 18den 2.30 .op don 19den 2.11, op den2osten 1.95, op den 2lsten 1-91. ' De Waal, te Hiiltiuizeii , op den 17den Junij 4.76, op den 18* 4.65, op don 19den 4.50, op den 20slen 431 cl De Nkder Rhijn , te Pannerdon , op den 17den Junij 4.40, op 18den 4.30 , op den 19den 4 16 , op den 20slen 4.00 el; _ lc Arnl>«"' op den 17den Junij 3.98, op den 18den 3.90, op den 19den 3.78.c' den 20slen 3.66 el. De IJssel, te Wcslervoort, op den 17den Junij 3.97 , op den W \ 389, op den 19den 3 75, op den 20sten 3 59 cl.

Sluiten