Naar boven

Het nieuws van den dag : kleine courant

15-06-1911

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 18

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1870-1923
Periode gedigitaliseerd
  • 1870 t/m 1914
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 226
Nummer
  • 12729

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pest in Indië.

Pest in Indië.

JRegeeringstelegxam H dezer: „Afdeeling JMalang gisteren vier gevallen, waarvan drie dooden. Van lijders vaa .vorige pagen overleden nog vier.. =ü

„Soerabaja en Kediri geen gevallen. Twee sterfgevallen te Kediri op 9 dezer bleken pest geweest."

J. F. Hulk' f- —'• Te Haarlem, waar hij: sedert de liaatst'o jaren woonde, is in den ouderdom van 82 jaar .overleden de kunstschilder J. F. Hult, bekend door-zijn kleine stadsgezichten. Hij weaxt gebaren te Amsteirdaim 9 Januari 1529. Hij ontving zijn opleiding aau de Kon. Acadaniie vau Beeldende Kunsten ca w;rd leerling van sija tra> der A. Hulk, ecu marine-schilder, en van K. Karsien, een bekeind schilder van het stadsgezicht naar men weet. Nog enkel-o jaren gcdieden kon men in „Arti" geregeld wierk van zijin hand zien, stadsgeEiclitjes, die den stempel droegen van eea vroeger tijdperk. De overledene wiae de vader van den diexensohilder Johan F. Hulk, tegenwoordig conservator in Teylea-'s Stichting; Diens zoon is in dit schild-ersgeslaclit ontrouw g-eworden aau penseel en palet. We bedoelen den jongen J. Fred. Hulk, prts, off. van mgeaondheid 2e kl. bijl de Kon. Marine, die juist in de»e dagen gevierd wordt als medegelicider vian de expeditie naa,r de Oarantijn.

Inden nacht van Zondag" opMaandag' is inbraak gepleegd ten huize van dir. JNT. P. Kapteyn, in de RosstniLaan te Hilversum. Do inbrekers wisten xioh na ean raam te hebben opengehroofcen, toegang te verschaffen in een bijgebouw van het woonhuis. Daar ontvreemdden ze twee rijwielen met laaitaarns, voetpompen en verdere fietsbenoodigdhedien, benevens een geheele collectie timmergereédschap. Alles voor een. waarde vaa ongeveer f 500. Van den dader of da daders voorloopig geen spoor. De bestolene was verzekerd bij de inbraakveirzekeringmaatschappij „Merourius". De fabriek Van Kempen. — Men meldt ons uit Voorschoten: Heden werd alhier het 75-jarig' jubileum der Eon. Nederlandsche Fabriek van Gouden: en Zilveren Weprken van J. M. van Kempen & Zooien op feestelijk© wijze gevierd. Op do fabriek en op den huizo. .„JBarbioe", de woning' van don tegenwoordigen firmant, hadden wegens familieomstandigheden echter geen feestelijkheden plaats. Alleen kwam het personeel, in het geheel 327 personen, des voormiddags den patroon op ?Be,rbioe" de golukwemschen aanbieden, bij mond© van dea procuratiehü-udeir, den heer P. J. Bakker, die tevens als een blijvende herinnering namens allen een monumentaal ijzeren hek, bestemd voor den hoofdingang der fabriek, aanbood. De heer Van Kempen dankte namens de firma voor dit aandenken en schetste de goede verstandhouding!, welke steeds tusschen patroons en werklieden op de fabriek hebben geheerscht. Na afloop van deze plechtigheid begaf het personeel zich naar de uitspanning' ?De Groote Vink", waar de lunch weird gtöbruikt. Vervolgens' werd een boottocht naar de Braassernmermeer gemaakt en na terugkomst in Leiden wachtte den feestvierenden een feestmaaltijd in de Stadsgehoorzaal door de firma, aangeboden.

De familie Van Kempen hield deg middags een door vele industrieele bezochte rvsoeptio.

P. Goudappel f- — In den ouderdom van 71 jaar is te Dieren, alwaar hij voor herstel van gezondheid vertoefde, overleden de heer P. Goudappel, sedert 1905 hd van den Gemeenteraad van Delft. Hij behoorde tot de anti-revolutionnaire partij en bewoog zich bij voorkeur op het gebied van het onderwijs.

LONDEN, 14 Juni. De Engelsche Bank heeft heden £ 193,000 aan goud ontvangen.

Sluiten