Naar boven

Het nieuws van den dag : kleine courant

29-11-1892

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 20

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1870-1923
Periode gedigitaliseerd
  • 1870 t/m 1914
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB c226
Nummer
  • 7004

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TOONEEL.

HET TOONEEL.

Noodlot, van Couperus, enz,

Ijskoud, geen handje op elkaar bij het vallen der gordijn na het eerste bedrijf van Noodlot, een tooneelstuk, bewerkt naar den veelgelezen en veelgeprezen, voor mrj ziekelij ken eu ongezonden roman van Couperus. Aan het eindvan het tweede, waar de Heer De Vos (Frankj Mevrouw t. Bieue—Poolmau (Ere), na een uitbarsting van drift, heel mooi, met éen worp, op ecu rieten canapé gooit, en aan den uitgang vau het derde of laatste bedrijf, als.de Heer De Vos (Frank) zijn vriend Royaards (Bertie) heeft doodgeslagen, kwamen de toejuichingen, twee, drie, zelfs viermaal. Die vier, drie ca twee terugroepingen zullen bij volgende voorstellingen inkrimpen tot een, hoogstens tot twee. Bij eerste vertooniugen, op Zaterdagavond, bij het dan vaak aanwezig zijn van vrienden van auteur of vertaler en van andere speciale belangstellenden, ziet een stamgast daar nooit succes iv; hij kan zelfs zeer duidelijk waarnemen of dit alarm waar of valsch is en van wie eu door wie het komt. Mij schijnt het toe, dat het eerste bedrijf van Noodlot, het niet toegejuichte, juist hei beste is. Nu hecht ik niet veel aau slaan, schelden, groote woorden eu rollen over den grond, zooals de Heer De Vos ia de hoedanigheid van Frank doet of Royaards (Bertie) laat doen. Het laat me totaal koud. Klem van woordenden pit vau gedachten, dramatische formule, geest, stijl en eenheid maken meer indruk op mij.

Ik kan niet zeggen, dat Noodlot slecht gebouwd is; de Heer Jaeger heeft zelfs den bouw met veel handigheid voltrokken, uiterlijk; — innerlijk moet de bouw spoedig in elkaar storten. Noodlot wordt die bouw geheeten, zonder bijvoeging vau iets meer. Ik kan ook niet zeggen wat het is. Noodlot U Zonderling! Ik stel voor den bouw; Men schurkenstreek tt noemen. Noodlot zie ik er niet in, vooral zonder den afloop der levensgeschiedenis van twee hoofdpersonen. Die naam zal zoo kwaad niet blijken, vooral daar de twee laatste bedrijven, op enkele plaatsen, zeer weinig verwijderd ziju van het ouderwetsche drama, van het zwarte drama. Met genoegen heb ik ontwaard, dat het ware karakter van Hollandsche dramatische auteurs, om knechten en meiden een hoog woord te geven, de toelichters van vele zaken te doen ziju, zich ook in Noodlot niet heeft verloochend. Al heeft Noodlot mij persoonlijk teleurgesteld, onbevredigd gelaten eu mij, bij liet nuffige en ongezonde, telkens in verzet gebracht, anderen hebben Noodlot zeer mooi, „intens" mooi kunnen vinden. Dat moet ieder weten. Als men er maar bewijzen voor heeft. Ik kan die bijbrengen. Eenheid van meening zal bestaan hebbeu over de zorg, waarmede deze vertooning was voorbereid en werd geleid. De Heer Royaards heeft een kunststuk geleverd. Zonder óverdrijving, met veel ingehoudenheid heeft hij ecu wilielooze afgebeeld — de juiste naam 'voor Bertie zou niet zijn de door het noodlot gedoemde, niaar de „lamzalige" —. De Heer Royaards heeft met veel fijnheid den schurk uitgehangen, en alles onder voornaamheid van vormen en het uiterlijke van levensmoeheid. Mevr. Van Biene verdient onderscheiding, vooral waar zij ingetogen bleef. Op andere plaatsen toonde zij zich eene goede, zich ontwikkelende tooneelspeeister, doch te weinig mensch. Het innige, het persoonlijke, de ziel ontbrak. Van de overige personen valt niets bijzonders te zeggen. De voorstelling van Noodlot greep plaats Zaterdagavond 26 November, in den Tivoli-schouwburg te Rotterdam, voor een weinig talrijk publiek. Op Noodlot wordt nader teruggekomen. J- H. Rössikg

Sluiten