Naar boven

Algemeen Handelsblad

04-06-1892

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1940
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C21
Nummer
  • 19804
Jaargang
  • 65

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNST EN LETTEREN.

KUNST EN LETTEREN.

Wederom heeft in Italië een nog onbekend componist een opera voor het voetlicht gebracht. Het in modernen stijl geschreven werk van Leon Cavello, I Pagliacci, had een schitterend succes. Telkens moesten gedeelten gebisseerd worden. De dichter-componisfTTeed zich als een meester in de moderne techniek kennen en werd twintigmaal teruggeroepen. JJIn den Parjjschen Salon heeft de Jandschapschilder Carl Rosa zijn niet bekroond doek uit de lijst gesneden. Tot de omstanders zeide hg, dat ofschoon het landschapschilderen het meest is vooruit gegaan, toch de jury voor de landschappen zelfs Diet éen derde medaille heeft overgehad.

Tooneel le Weenen.

De buitenlandsche tooneelisten hebben te Weenen niet veel opgang gemaakt. Het Deulsche Theater van Berlijn, is de vorige week teruggekeerd met een verlies van 10,000 mark. Het Thèatre Frangais, dat daarna optrad, met eenigen zijner voornaamste leden als Got, Febvre, Leloir, en de dames Bartet en Riechemberg is ook veel koeler ontvangen dan men verwacht had. De Weeners stellen hun eigen kunstenaars hooger. Sarcey, die de leden der Comèdie Frangaise vergezeld heeft, is over de ontvangst nog al tevreden, maar tusschen de regels van zijn laatsten feuilleton in le Temps kan men lezen, dat de Franschen volstrekt niet een buitengewonen opgang gemaakt hebben. Hg schrijft dit daaraan toe, dat de meeste bezoekers wel wat Fransch verstaan, maar niet voldoende om de taal van Molière en De Musset geheel te vatten en te waardeeren.

Van Johanna van Woude's Verwante Zielen is bij de uitgevers Van Kampen & Zn. alhier een tweede druk verschenen.

Couperus' Extaze, vroeger in De Gids opgenomen, heeft thans afzonderlijk het licht gezien bjj L. J. Veen alhier.

„Aan het Geluk en het Leed te zamen" heeft de schrijver deze nieuwe studie van het menscheljjk gemoed opgedragen. Ook zonder nadere aanbeveling zal zgn jongste werk voorzeker op veler leestafel een plaats vinden.

De uitgever L. J. Veen alhier heeft het plan op touw gezet een nieuwe goedkoope uitgave in het licht te geven van de vertalingen van Carmen Sylva's romans en novellen.

Met de uitgave van den novellenbundel „Op Dwaalwegen" wordt het werk geopend. Dan zullen volgen: „Uit twee werelden", „Door alle eeuwen", „Veldpost", „Castel Pelesch" en „Wraak". Het werk zal uit dertig afleveringen bestaan en zal, zooals uit de zooeven verschenen eerste aflevering reeds blijkt, op punt van druk en papier goed verzorgd worden.

De prijs is intusschen niet hoog gesteld: ƒ 0.10 per vel druks, f 12 voor de volledige verzameling.

Sluiten