Naar boven

Algemeen Handelsblad

23-08-1894

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • P. den Hengst en Zoon [etc.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1828-1970
Periode gedigitaliseerd
  • 1828 t/m 1940
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 21
Nummer
  • 20543
Jaargang
  • 67

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNST EN WETENSCHAPPEN.

KUNST EN WETENSCHAPPEN.

Nederlandsche Opera.

De heer De Groot deelt ons mede dat het gezelschap der Nederlandsehe Opera thans voltallig is. Op Zaterdag 1 September zal het seizoen worden geopend met „Hamlet", waarin de heer Van Loo de titelrol en mej. Stella de la Mar de rol van Ophelia zal vervullen.

Bij de firma Anton de Haan & Co., Singel 552, zal men weder, evenals vorige jaren voor de voorstellingen in het Paleis voor Volksvlijt, plaatsen kunnen bespreken.

„Onderli7ige Oe/e7iÏ7ig".

De liedertafel „Onderlinge Oefening'", directeur de heer ,J. A. Presburg, zal haar a. s. 12V*2-jarig bestaan Zaterdagavond 25 dezer vieren met een concert, te gaven in het Paleis voor Volksvlijt. Bij dit concert zullen hunne medewerking verleenen de heeren P. R. v. d. Made (bas), M. Wolters (viool) en L. H. Meerloo (violoncel).

Nederland om de Zuiderzee, door H. J. Westerling. Een grooto kaart in kleureu gedrukt door J. H. vau de Weijer te Grouiugen en verschonen bij A. Akkeringa te Amsterdam, die tevens Eenige Aardrijkskundige Aanteekeningen bij de kaart verschaft, geeft een zeer goed denkbeeld van de Zuiderzee en de streken daaromheen gelegen. De Aanteekeningen, welke de heer Westerling, hoofd eener schooi te Amsterdam, daarbij gegeven heeft, zijn werkelijk van zeer groot belang. Dergelijke uitvoerige aardrijkskunde is nauwelijks geschikt voor de lagere school, zelfs voor do hoogste klasse is zij wel wat te uitgebreid, maar het komt ons voor, dat kaart en boekje op de 11. B. S, goeden dienst kunnen doen, en dat menig volwassene uit het werk van den hoer Westerling heel wat belangrijks kau te weten komen.

De Duitsche vertaling van Couperus' Extaze, door Freia Norden, moet zeer slecht zijn. Misschien vindt eerlang een Nederlandsch uitgever hot op zijn weg liggen, te zorgen, dat de meesterwerken onzer belletrie in goede vertolking hun weg vinden naar het buitenland. Hij werve het uitsluitend recht dier vertolking in het Fransch, in het Duitsch, in het Engelsch, en stelle zich, voor de exploitatie, in verbinding met een firma, in elk dier taai-landen. Naar het ons voorkomt moet zulk een oiidomeiniug slagen. (N.y.d. B.)

„Lourdes" en de Paus.

Wij hebben melding gemaakt van de open brieven van den bisschop iiichard, waarin Zola'g Lourdes werd aangevallen. Mgr.Richard heeft thans van den Paus een warmen gelukwensen ontvangen, omdat hij „de met voeten getreden waarheid krachtig heeft gewroken".

Het wit ons toeschijnen als kon Zola geen beter reclame voor zijn boek wenschen.

Sluiten