Naar boven

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad

18-09-1896

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • De Groot, Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1863-1956
Periode gedigitaliseerd
  • 1863-1903 / 1947-1956
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 76
Nummer
  • 220
Jaargang
  • 45

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samarangsche Bazar. „Eigen Hulp.”

Samarangsche Bazar. „Eigen Hulp.”

In DcLocomotief van gisteren heeft nu weder Mr. E. C. Godeé het noodig geacht, te waat» schuwen tegen deelneming in de hierbovengeooemde zaak en zich daarbij veroorloofd, de geloofwaardigheid der roededeelingen in het prospectus in twijfel te trekken. Hij grondt zyn recht tot het uitoefenen van kritiek op door hem zonder onderzoek geteekende balansen en winst-en verliesrekeningen van afgeioopen jaren en reikt daarmede zijn kritiek een brevet van onbevoegdheid uit. Had Mr. Godeé de stukken, die hij onderteekende, ook nagezien, hem zou natuurlijk voorkomen, wat hem nu zoo vreemd toeschijnt. Onbevoegde kritiek vereischt geen wederlegging., doch, al ware dit niet zoo, het komt mij voor dat de publieke discussie over deze zaak mijnerzijds kan worden geslolen. In het prospectus, verspreid met Se Locomotief van 19 Augustus jl. en dat dus ook aan Mr. Godée, (als hij op dat blad geabonneerd is) moet zijn toegezonden, st*at vermeld, dat de ondertee kenaars zich tot het geven van nadere inlichtingen bereid verklaren. Een zelfde bereidverklaring komt voor in de advertentien, waarbij de gelegenheid tot deelneming wordt aangeboden. Allen dus, die werkelijk belang stellen in het tot stand komen der zaak, in het bij» zonder zij,die daarin Wenschen te participeereo, kunnen zich persoonlijk, zoo tot de Heeren Van Buuren en Co. als tot mij, wenden, ter verkrijging van de door hen gewenschte inlichtingen. Zij.die het tot stand komen der zaak met leede oogen zouden aanzien en die, zooals Mr. Godée, geen aandeelen wenschen te nemen, hebben geen inlichtingen noodig. Willen zij nogtans doorgaan met hun stelselmatige bestrijding en verdachtmaking —dit is hun zaak. #Het zyn de slechtste vruchten nie», waaraan de wespen knagen." Semarang, 18 September.' C. Th. Van Deventer.

Sluiten