Naar boven

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie

27-04-1872

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 5

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Bruining
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1852-1957
Periode gedigitaliseerd
  • 1852-1897 / 1949-1957
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 47
Nummer
  • 100
Jaargang
  • 21

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAIL-OVERZIGT.

MAIL-OVERZIGT.

Batavia, Zaturdag 27 April 1872. Heden wordt de Fransche, morgen de Engelsche mail gesloten. In de met heide gelegenheden te verzenden Indische bladen vindt de Nederlandsche lezer een groot aantal bijzonderheden omtrent een aschregen in Midden-Java, het gevolg eener uitbarsting van den Merapi. De aanschouwelijkste beschrijving van het verschijnsel wordt aangetroffen in eene korrespondentie uit Boyolali, toegezonden aan de Locomotief en overgenomen in den Java-Bode van 23 April. De JavascJie Courant van 19 April gaf de volgende berigten: „Blijkens telegrammen uit de residentieu Soerakarta, Djokdjokarta, Kadoe, Madioen, Rembang en Japara heeft in den avond van 15 dezer en in "den nacht daarop eene uitbarsting van den Merapi plaats gehad, welke gepaard ging met zand- en aschregen en, gedurende den nacht, met onderaardsch gedruisch als het geluid van verwijderd kanonvuur. „Te Solo hield de aschregen aan tot 3 uur in den namiddag van den lGden. Op het land Selo (Soerakarta) brandden 43 huizen af. In de residentie Kadoe werden de doekoehs Sisir-Doewoer en Trono benevens de dessa Srentet, gezamenlijk 136 bewoners tellende, geheel vernield. In Madioen werden in Oostelijke rigting zware slagen gehoord, die men aan het werken van den Uloet toeschreef. „In Japara en Rembang werden schokken van aardbeving gevoeld. „Ten gevolge van den zwaren aschregen bleef in den ochtend van 16 April de zon geruimen tijd onzigtbaar, en wel te Djokdjokarta tot half acht en in Rembang tot negen ure. Te Bodjonegoro heerschte gedurende dien morgen volslagen duisternis, terwijl bet te Solo te tien uur zoo donker was, dat schrijfwerk bij lamplicht moest verrigt worden." Omtrent het karakter en de gevolgen der ramp schrijft de heer Zwager, dd. Samarang 21 April, in de aankondiging van eene ten voordeele der noodlijdenden door hem te houden voordragt: „De verwoesting, door de uitbarsting der Merapi aangerigt, is nog niet volkomen te konstateren Vreeselijk zijn de gevolgen, die men heeft kunnen overzien: praffhtige koffijtuinen, vrucht van onverpoosden arbeid en wilskracht en opoffering gedurende SVvlld' lT> eeUSklapS ™tigd°!eWordeÏ Alle te veld staande gewassen, «>oals djagW, ketela, uy«n, kadjang, zijn vernield. Duizend?" Jvanen zijn gevlugt. Zij verloren aIW «»«** zii hadden. De dessa's zijn onbewoonoaar, daar de meeste huizen ingestort- "y'n. De huurlanden Soekaboemi, 'Paras, f^germoyo, Tampir, en anderen, zjjn ten deele verwoest of hebben belangrijke schade bekomen. De koffijoogst is grootendeels verloren; wat er van teregt komt, is hoogstens een slecht produkt. Er zijn menschenlevens te betreuren, maar ook edele daden van trouw en zelfopoffering toe te juichen." De laatste berigten uit de residentie Kadoe luiden: „Bij den Merapi worden voortdurend eene menigte lijken gevonden. Aan den naar Solo gelegen kant zijn, naar men beweert, twee honderd Inlanders omgekomen." Verleden maandagochtend is op het plein vcSór het Paleis van Justitie aan den veroordeelde Varkevisser de doodstraf voltrokken. Voor de bijzonderheden der teregtstelling verwijzen wij naar de plaatlijke berigten in ons nummer van dien dag. Er zijn omtrent de stemming, waarin de veroordeelde den dood tegemoet gegaan is, twee lezingen in omloop: de eene opgenomen in het Bataviaasch Handelsblad van 23 April, de andere, bevestigd door Ds. Schuurman, in den Java-Bode van gisteren. Bet vervoer op den spoorweg Samarang-Vorstenlanden heeft in Februarij 1872 bedragen ruim ƒ 59,000, waaronder ruim ƒ 4500 aan diversen. De stoomboot Neva, van de Fransche Messageries, welke de maildienst tusschen Singapore en Batavia verrigt, heeft op hare laatste reis herwaarts anderhalven dag vastgezeten op eene bank nabij Muntok. De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging alhier heeft aan belangstellenden het verzoek gerigt, haar de meest mogelijke bijzonderheden te melden omtrent den jongsten aschregen. Volgens een gerucht, hetwelk onmiddellijk is tegengesproken, waren door de regering alhier als kandidaten voor het lidmaatschap in den Raad van Indie voorgedragen de heeren Levyssohn Norman. direkteur van Binnenlandsch Bestuur, Van Deventer, resident van Soerabaya, en Wattendorff, oud-algem"<-«n sekretaris. ..'en gevolge der benoeming van den heer 800 l tot direkteur van Finantien heeft bij de Algemeene Sekretarie eene promotie plaats gehad. Tot eersten gouvernements-sekretaris is bevorderd Mr. Stortenbeker, tot gouvernements-sekretaris Mr. Semler, tot referendarissen de heeren Dr. de Roo en Pannekoek. Te Samarang is een konflikt ontstaan tusschen den waarnemenden assistent-resident voor de Politie, die zekere hoeveelheid petroleum verbeurd had doen verklaren, en den substituut- officier van Justitie, welke gelast heeft, het in beslag genomene aan de eigenaren terug te geven. Door Europesche eigenaars van petroleum te Samarang zijn thans 30,000 kisten vervoerd naar lokalen buiten de stad, welke aan de vereischten van een petroleum-pakhuis voldoen. Er bevonden zich in de stad nog 10,000 kisten, insgelijks het eigendom vau Europeanen. Volgens eene korrespondentie van Ternate, dd. 2 April, opgenomen in de Soerabaya Courant, is de heer S. Van Zaliugen , die' zich met 24 Chinesche koelis in het begin van Februarij naar het eiland Batjan ingescheept had, op 20 Februarij door die lieden om het leven gebragt. Het slechten der vestingwerken van Soerabaya vordert betrekkelijk snel.

Sluiten