Naar boven

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie

18-06-1892

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Bruining
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1852-1957
Periode gedigitaliseerd
  • 1852-1897 / 1949-1957
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 47
Nummer
  • 138
Jaargang
  • 41

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsch-Indië. BATAVIA, 18 JUNI.

Nederlandsch-Indië. BATAVIA, 18 JUNI.

Het belangwekkende van het bovenstaande telegram ligt niet in de plaats waar Emin-pacha zich volgens het zeer betrouwbare ty'dschrift Petermann's Mittheilungen zou bevinden (de juiste ligging van Bukoba hebben wy' niet kunnen opsporen), maar in de omstandigheid dat er uit bly'kt dat Emin-pacha, dien men gestorven waande, nog leeft. De geheele beschaafde wereld gaat de lotgevallen van dien merkwaardigen man met de meeste aandacht na, gelijk men uit de mailbladen kan zien.

Volgens telegrammen in de Britsch-Indische bladen gispen de Berlynsche en de Fransche bladen zeer de houding van de Engelschen in Uganda, die zelts op vrouwen en kinderen zouden hebben geschoten, en heeft de Engelsche regeering aan de Fransche doen weten dat zy het rapport van kapitein Lugard afwacht — en is de werkstaking der kolenarbeiders in Darham, die in Engeland zooveel ellende heeft veroorzaakt, opgehouden, toen de myneigenaren de verlaging van het loon tot 10% beperkten.

Op Dinsdag 21 Juni as. zullen ten G ure des namiddags te Weltevreden postpaketten worden gesloten voor Ma.mggar en Lengqang, per stoomschip Baron van Tuijll.

Het ss. Zuid Holland vertrok 17 dezer van Suez naar Marseille.

Heden morgen vertrok voorgoed met de Fransche mail naar Europa de heer Mr. A. A. Buijskes, die zestien jaar directeur van de Javasche bank is gewees* en de achting van zyne medeburgers niet alleen genoot ma^ar ook verdiende. In het laatste verslag van de genoemde bank zegt de president van hem: „wy verliezen in hem een trouw collega, wiens goede diensten, gedurende zoo lange jaren aan onze bank bewezen gaarne door ons erkend worden en dien wy van harte een volkomen herstel zyner gezondheid en een lang, gelukkig leven in het vaderland toowensehen."

Heden liep het examen af van de 4e ploeg candidaten voor commies der 2e klasse bij den post- en telegraafdienst. Allen slaagden, n. 1. de heeren: A. Doorn. P. Ch. I. Scipio Blume, D. J. W. By'leveld, A. C. E. von Banniseht,. O Kim en P. C. Lammerding.

By' de Javasche Bank zy'n berichten ontvangen, dat te Pekalongan, Koedoes en Djoewana valsche bankbiljetten van f 500.— zy'n voorgekomen, die, naar het schijnt, zy'n verspreid door een Klingalees, tt Soerabaia gevestigd. Uit een exemplaar door de justitie aan de Javasche Bank vertoond bly'kt, dat hef gebruikte papier geelachtig van kleur is en dat dt letters en nummers voor het aanduiden der serie zeer gebrekkig zyn aangebracht. Aan beide die eigenschappen is de valscheid der biljetten dadelyk te onderkennen.

Bedroefd klein was het publiek dat gisteren ■wond de eerste voorstelling van I Puritani bijwoonde; blijft de belangstelling in liet Italiaansch opera-gezelschap zoo gering als bij de tweede en derde uitvoering liet geval is geweest, dan vreezen wy' dat Fülis' circus liet zeer spoedig van hier verdry'ven zal Toch was het wel de moeite waard om de kennis eens te hernieuwen met den zwanenzang van Bellini, die uit een harmonisch oogpunt beschouwd het hoogst staat van al zyne operas en die voor niemand minder geschreven werd dan voor mevrouw Grisi, Tamburini, Lablache en Rubini. Het bekende quatuor, dat gisteren avond zeer voldoende gezongen werd, is een juweel dat menig modern componist met trots zijne vinding zou willen noemen. Over het algemeen viel over de uitvoering niet te klagen; de tenor Secehi en de baryton Gavello zgn nu wel geen zangers van den eersten rang en dierminst ontwikkelde acteurs, maar met mevrouw Vanoli en den bas Bernasconi vormen zy' toch een ensemble waarover men tevreden kan zy'n. Aan de mise-en-scène en het decoratief was door den regisseur zeer veel moeite besteed, iets dat men in Italianen niet genoeg kan waardeeren. In by'zonderheden zullen wy maar niet treden, doch het publiek liever aanraden morgen avond de tweede voorstelling van deze lieve opera vooral te gaan by'wonen; het zal er geen spyi van hebben.

Maandag avond wordt II Trovatore (Le Trouvère opgevoerd.

Gisteren namiddag heeft de Carpentier Fillis' eircu3 aangevoerd. De olifanten en de paarden zyn gisteren avond naar de stallen op het Koningsplein gebracht; verder zyn er nog leeuwen, een panter, een ty'ger, groote apen en andere soorten van dieren. Ook is gezond en wel meegekomen de van vroeger hier bekende dierentemmer Roeher, die dus niet te Bombay door leeuwen is verscheurd, zooals inderty'd werd bericht.

Uit het verslag van den president der Javasche bank blykt dat er in 1891—92 eene winst is gemaakt van ƒ 465.839.95, dat er in het geheel geene verliezen zy'n geleden, dat de onkost-rekening bedraagt f 360.282.75 en dat gemiddeld over het geheele jaar van het kapitaal groot ƒ 6.000.000 en van het reservefonds groot ƒ 533 386.63 in hypotheken en effecten was belegd f 5.724.000 tegen 3 a 4V8e/0. Het dividend bedraagt 7% en is dus voor de helft ongeveer door de belegging van kapitaal en reservefonds verkregen. Verder is het gunstige resultaat te danken aan de uitbreiding van de uitzettingen in Indië en aan het handel dry'veo in buitenlandsche wissels. Voor het agentschap te Amsterdam is het prachtige dubbele huis Zeerust van de familie Messchert van Vollenhoven gekocht, dat met alle kosten op f 76500.— komt te staan en tevens tot woning dient voor een der gedelegeerden. De aandeelen stonden vry' vast op 150%- Meewerking door een Hollandsch administratiekantoor gevraagd voor het uitgeven van certificaten van de aandeelen is geweigerd, omdat de bank er geen voordeel maar wel bezwaren in zag. In crediet-operatiën stond gemiddeld het geheele jaar door uit ƒ 12.814.000, in beleeningen en voorschotten in rekening-courant/ 27.587.509.. Aan bankpapier was gemiddeld in circulatie ƒ53.653.350. Op het kantoor te Amsterdam werden assignatiën afgegeven tot een bedrag van f 11.781.106.84 en door dat kantoor op de kantoren hier voor ƒ 441.737.99. De handel in buitenlandsche wissels leverde ƒ 102.581.57 winst op. De baten van het kantoor te Amsterdam hebben de kosten overtroffen.

In het verslag van de Javasche Bank leest men over den toestand van den handel:

Voor de tweedehands handelaren te Samarang was de tyd waarin de stagnatie van Engelhard & Co. voorviel, een zeer moeilijke. Zij hebben zich nochtans, op een paar uitzonderingen na, flink gehouden, dank zij ongetwijfeld ook de verstandige houding der Samaraagache import-huizen.

Over het algemeen heeft de tweede hand in geheel Nederl. Indië zich trouwens in 1891 zeer goed gehouden. De stagnaties die voorkwamen waren, als geheel genomen, van weinig beteekenis. Toch mag het betwijfeld worden of de tweede hand in den laatsten tyd wel geprospereerd heeft, bij de hooge rijstpryzen en de sterke daling die de waarde van katoenen goederen heeft ondergaan, tengevolge van den grooten teruggang van den prys van ruwe katoen.

De producten-handel had in het tydvak waarover dit verslag loopt over het algemeen een kalm verloop. Schitterende resultaten zijn door den handel zeker niet behaald, maar evenmin zyn er groote verliezen geleden in de hoofdartikelen, suiker en koffie. Op ry'st werd geld verdiend door hen die zich niet door contracten tot levering tegen lage pryzen hadden verbonden.

- Op peper werd daarentegen vry* veel verloren, wegens len gestadigen achteruitgang van pryzen.

Volgens de Dcli- Courant kwam de resident Scherer len Bsteu Juni te Medan, vergezeld van den controleur Vermeulen een eenige Atjehsehe hoofden, en ging hij ien ll<ien weer heen.

Het voorstel is gedaan om de ter beschikkingstelling by' den landraad te Kraksaan van de beambten O. A. Bartels en A. Scheerder in te trekken.

Voorgedragen is tot ambtenaar ter beschikking bij een der landraden de heerPfoff.

Ten gevolge van het overlijden van den titularis J M. Schultz is de betrekking van griffier bij den landraad te Koetoardjo vacant.

Herbenoemd tot onderwyzer der 3« klasse W. J. Krygsman, onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd.

De notaris te Pekalongan J. C. van der Mandele beeft verlof naar Europa gevraagd.

De regeering heeft f 30 's maands beschikbaar gesteld tot bezoldiging van een godsdienstleeraar ten oehoeve van de roomsch-katholieke jeugd te Loemadjang.

Geplaatst aan de openbare lagere school te Djember (Bezoeki) de benoemde onderwyzer der 3« klasse J. W. Croes.

De benoemde onderwijzer der 2e klasse L. Monteban is geplaatst als le hulponderwy'zer aan de openbare lagere school te Banjoemas.

Overgeplaatst van de le school Bte Semarang naar le 3e school aldaar de le hulponderwijzer W. Teunissen '.n van de 3e naar de 1» school B aldaar de le hulponderwyzer A. Tj. van der Meulen.

Benoemd is tot rechter-commissaris belast met de instructie van strafzaken bij den raad van justitie te Soeïabaja, het lid in dien raad Mr. J. van Davelaar.

Aan den ambtenaar ter beschikking van den president van den landraad te Kraksaan om te worden •>elast met griffierswerkzaamheden O. A. Bartels, is wegens ziekte een maand verlof verleend naar Batavia.

Verleend een maand verlof wegens ziekte naar Banloeng en Garoet aan den magazynmeester der lste kl bij de exploitatie van staatsspoorwegen op Java H A. Kleffer.

Voorgedragen is tot 3<ion commies by' het departement van financiën de kerk aldaar D. A. Eegensburg.

Benoemd is tot tolk voor de Soembaneesche taal op het eiland Soemba [Timor] Ama Obo Holo, particulier aldaar.

Aan den klerk by' het hoofdbureau van den post- en telegraafdienst J, A. Poublon is eene maand verlof wegens ziekte naar Soekaboemie en Garoet verleend.

Men klaagt dat er geen muilbanden te krijgen zy'n van het voorgeschreven model en dat daardoor vele honden gevaar loopen te worden opgepakt. Het beste is dan dat men zyn hond vastlegt.

Uit Madioen vernemen wy dat de rijst er maar ƒ 2.50 tot ƒ 3.40 kost; dat bij een ry'ken Chinees clandestiene opium is gevonden en dat het huis van den pangiioeloe ter waarde van ƒ 3000.— door onvoorzichtigheid is afgebrand. •

Lieden van hier die met prauwen naar kampong Boegies en Klappa Doewa gaan om padi te snijden, klagen dat er dagelijks zeven a negen van hen aan buikziekte sterven, terwyl de daar wonende menschen gezond zijn.

Gisteren heeft de opiurnjager op aangifte van een sijner spionnen een blik met 15 thail opium gevonden in het huis van den Inlander Arip in Gang Klenteng. loods op een schip van Sampit, dat in het navenkanaal ligt, en twee blikken met 30 thails in dat schip zelf. Heden morgen is dat schip in tegenwoordigheid van den controleur der in- en uitvoerrechten en van den waterschout gelost, doch men vond er geen opium meer in, alleen damar en trassi.

De heer S. T. van Kali Leo zag gisteren van uit zyne woning dat een Inlander bezig was het dak der bygebouwen van een naast zyne woning gelegen ledigstaande woning te beklimmen. De heer T. zond toen zy'n bediende Tahon er op uit om een politie-oppasser te zoeken en te doen onderzoeken wat de inklimraer in de ledige woning deed. Het duurde niet lang of een oppasser kwam, ging de ledige woning binnen en vond in een der kamers de inlanders Mioen en Tjilikin. Hy vatte hen op en zond hen naar den betrokken districtscommandant.

De Inlander Sairin, bediende van den heer v. 11., deelde dezen by zijne tehuiskomst mede dat hij, Sairin, op de Paser Senen door zy'n landgenoot Saidie me» een stuk yzer was geslagen, waardoor hy vier wonden aan het hoofd bekwam. Aanleiding hiertoe was dat Sairin aan Saidie den gemoedelyken raad gaf om zich niet af te geven met de echtgenoote van den inlander Sidan, daar hy zich anders nog onaangenaamheden op den hals zou halen.

De Inlander Easi-in van gang Sentoel, geen geld hebbende om plezier te maken, wist niet beter dan naar de woning van zijn moeder, de inlandsche vrouw Sarea van Pintoe Besie, te gaan. Aldaar gekomen, vond hy, zooals zijn stille hoop was, zijne moeder niet te huis. Hij pakte nu al hare kleederen by'een, begaf zich hiermede naar Paser Baroe en verkocht alles aan een hem onbekenden Inlander. Toen Sarea tegen den avond te huis kwam, vond zij hare kleederen verdwenen. Zij diende eene aanklacht by de politie in, en daar by het onderzoek uitkwam dat niemand anders in de woning was gezien dan Easi-in, werd deze opgevat. By' zy'n verhoor viel hij al dadelijk door de mand.

Toen de Inlander Achmat van kampong Kwitang gisteren in de Kali baroe aan het visachen was, raakte een krokodil in het net verward. By" het opn"l' brak het touw en het dier verdween met net en in de diepte. In de strafzaak van den heer Holst c. s. is d* de officier van justitie gcëischt schuldigverklaf'! van de vier Inlandsche beklaagden aan moedwillig* doodslag met veroordeeling tot 8 jaar dwangarbeid den ketting en wat den heer Holst betreft scbutf verklaring van medeplichtigheid aan moedwilligl doodslag met veroordeeling tot 4 jaar gevang^ straf.

Een in de Jav. Ct. opgenomen koninklijk bes brengt eenige wyzigingen in de by'zondere voorw' den voor benoembaarheid tot technisch ambtenaai het boschwezen in Ned. Indië en in de regelen bet lende de uitzending van zoodanig personeel Nederland.

Een besluit van den gouverneur-generaal, in Jav. Ct. opgenomen, geeft de kadastrale afdeeliDl op in de residentie Rembang, naar de ordonnantie' 8 Aug. 1880 St. 147 met 1 Juli a. s. in werking treden.

De gouvernements-koffieoogst op Java is op laatsten Mei geraamd op 492980 pikols, dus op pikols meer dan een maand vroeger.

By' de Jav. Ct. zyn de statuten gevoegd van naamlooze vennootschap „Hdtel du Pavillon", die» f 60000. — kapitaal het logement van dien naam Semarang zal aankoopen en exploiteeren. Direct' is de heer J. Kokke, commissarissen zijn de hee' Mr. C. Th. van Deventer, M. Salomonson en F. J- Soesman.

Bij besluit van 9 dezer n°. 27 is de directeur binnenlandsch bestuur gemachtigd om met P. La"' berg en Zoon, van beroep kuoplieden, wonende' Batavia, bij notariëele akte eene overeenkomst v te gaan voor de exploitatie, binnen den tyd van 0* achtereenvolgende jaren, van het djatibosch-perfl"! Ngoro Goenoeng, gelegen in het district NgoemPl afdeeling Bodjonegoro, residentie Eembang/groofJ geveer 823,5 bouws van 500 □ Eijnlandsche roe<F tegen betaling eener som van ƒ 194.500.—v00r de? heele houtmassa, te voldoen in tien gely'ke jaarlijks"11 lermynen.

Sluiten