Naar boven

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie

17-09-1892

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Bruining
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1852-1957
Periode gedigitaliseerd
  • 1852-1897 / 1949-1957
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 47
Nummer
  • 214
Jaargang
  • 41

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsch-Indië. BATAVIA, 17 SEPTEMBER.

Nederlandsch-Indië. BATAVIA, 17 SEPTEMBER.

Volgens telegrammen van 25 Aug. in Australische bladen is opnieuw eene Russische samenzwering ontdek t tegen het leven van prins Ferdinand, vorst van Bulgarije, waarin blijkbaar hooggeplaatste lieden de haud hebben; — hebben werkstakende mijnwerkers te Nashville in de Vereenigde Staten 200 gevangenen losgelaten en de stad in rep en roer gebracht; —is er weer eene groote werkstaking uitgebroken onderde spoorwegbeambten te Buffalo-City in New-York, welke beambten treinen deden verongelukken en de reizigers beroofden, terwijl zij zich gewapend verzetten tegen 13000 man bondstroepen; — heeft men in lerland, Wales en het westen van Engeland hevige schokken van aardbeving gevoeld, die veel ontsteltenis veroorzaakten. Het Ned. ss. Burgemeester den Tex naar Amsterdam is 16 September te Süez aangekomen. De Atjehsche Ct. van 2 Sept. meldt: Een groot gedeelte van het volk van Nja Makam is wegens rijstgebrek op den terugtocht; slechts een kleine bende, onder Nja Sam is nog in het Tamiangsche achtergebleven. De bende heeft de rijstprijzen in de door haar bezochte streken doen stijgen tot f 1 de 5 kilo's. Volgens de Soer. Ct. zal de Koningin Emma der Nederlanden uit de wateren van Lombok naar Padang gaan om de opening van de Emmahaven bij te wonen. De Soer. Ct. meldt dat de regeering bezwaar heeft gemaakt het gewone driejaarlijksche gezantschap te ontvangen dat de vorst van Lombok ook ditmaal had willen zenden: eerst moesten de bestaande moeilijkheden zijn uit den weg geruimd, Tot directeur van de gasfabriek alhier is benoemd de heer S. J. Enthoven, thans als zoodanig te Sóerabaja werkzaam. Wy vestigen er de aandacht op dat volgens de nieuwe bepaling de contributie voor de schutterij met 10% wordt verhoogd, wanneer zij niet vóór of op 30 September a. s. id voldaan. De voorstelling, morgen avond door het gezelschap van den heer Daron in den Planten- en Dierentuin te geven, is evenals die in de Sociëteit Concordia alleen voor heeren bedoeld. Het Soer. Hbld. van 12 Sept. schrijft: Heden morgen ontvingen w\j bezoek van den heer Fornoni, bariton van de Italiaansche opera, die ons mededeelde, dat de heer Vanoli niet aan zijne verplichtingen voldeed, wat het financieele betreft. Daarom hebben de artisten geweigerd langer met den heer V. mede te werken en besloten voor gemeenschappelijke rekening de voorstellingen voort te zetten. De heer Fornoni treedt op als directeur-administratif. Het gezelschap blijft in zijn geheel en onder leiding van den heer Rasori.

Wij meenen er de aandacht van de regeering op te moeten vestigen, dat de leerlingen der drie hoogste klassen van het Gymnasium Willem 111 dit jaar nog geen onderwijs hebben gehad in scheikunde en dat die van het vijfde jaar buitendien het onderricht in warenkennis en werktuigkunde derven, terwijl het niet te voorzien is wanneer het onderwijs in die vakken weer zal beginnen, daar de heer Cretier nog niet is vervangen en de heer Hardeman met binnenlandsch verlof is. Vooral voor de leerlingen van het laatste jaar is het ongerief groot, daar zij de schade niet kunnen inhalen en er dus veel gevaar is dat z\j niet goed beslagen op het eindexamen komen. Kan de duur van het onderwijs in de genoemde vakken veilig meteenige maanden worden verkort, dan zou het wenschelyk zijn dit altijd te doen, maar kan het niet, dan behoort er tijdig gezorgd te worden voor eene vervanging van afwezige leeraren. Er zullen, zoo niet onder de overige docenten, dan toch elders wel personen te vinden zijn geschikt en bereid om tijdelijk intevallen. Van de ouders der jongelui is niet te vergen dat zij aan hunne kinderen privaat-lessen laten geven. Heden werd door den secretaris van het departement der marine in het openbaar aanbesteed d« levering van versch brood en witte beschuit ten behoeve der zeemacht te Batavia. Bedongen werd door per kilogram, versch brood, witte beschuit. Hoan Tjoen Hm f 0.22 f 0.50 Tan Tjin Bok „ 0.221/, „ 0.75 Mo Lian Tjin „ 0.24 " „ 0.22 Thio Liok Seng „ 0.28 „ 0.35 Ang Sioe Tjiang „ 0.28 V? „ 0.80 aan eerstgenoemde werd de levering definitief toegewezen voor de jaren 1893/95. Naar wy vernemen is de tweede serie pandbrieven der Nederlandsch-Indische Hypotheek Bank geheel uitverkocht. De Loc. bericht: Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij. Aan den heer J. C. de Bruyn, chef der 2ae afdeeling (weg en werken) en waarnemend lid van het Comité van bestuur, is op diens verzoek een eervol ontslag uit den dienst der maatschappij verleend, onder dankbetuiging voor de door hem aan de maatschappij bewezen diensten. De heer de Bruyn zal eerstdaags voor goed naar het vaderland terugkeeren. De waarneming der betrekking van lid van het Comité van bestuur is opgedragen aan den rechtsgeleerden adviseur der Maatschappij, den heer Mr. C. Th. van Deventer. De betrekking van chef der 2<ie afdeeling zal worden waargenomen door den heer Th. J. Rosskopf, tot dusverre adjunct-ingenieur, souschef dier afdeeling, te Solo. De Duitsche consul-generaal heeft namens zijn keizer heden aan den schout Hinne de gouden medaille der Kroon-orde overhandigd, wegens aan het Duitsche rjjk bewezen diensten aan genoemden ambtenaar geschonken. Namens den gouverneur-generaal is aan de directie van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen toegezonden een kist inhoudende een specimen van den onlangs van Oleh-leh naar Dcli gelegden telegraafkabel. De gouverneur van Sumatra's Westkust is gemachtigd om te beschikken over eene som van f 5000 voor de feestelijke viering zoowel te Emmahaven als te Padang van de openstelling van voornoemde haven voor de scheepvaart. Machtiging is verleend tot uitvoering van het werk „restauratie van de hoofdoflicierswoning n°. 2 te Padang", waarvoor de kosten zyn geraamd op f 9525. Door de heeren G. Mundt en A. Spalding, landeigenaar in de Preanger en opziener bij de politie alhier, is het verzoek gedaan om brieven van naturalisatie als Nederlanders. Ingetrokken is de som van ƒ 25.— 's maands beschikbaar gesteld ter bezoldiging van eene beambte belast met het onderzoek aan den lijve van vrouwelijke bezoeksters en gevangenen in het civiel en militair gevangenhuis te Weltevreden. De klerk op het parket van den officier van justitie E. P. A. Rancuret is, wegens ziekte, eervol uit zijne betrekking ontslagen, terwijl in zijne plaats is benoemd de klerk op dat bureau A. Lorey. De traetementen van de klerken van den officier van justitie alhier A. Loreij en N. van Beuzekom, thans bedragende f 85.— en f 50.— 's maands, zijn respectievelijk verhoogd met f 35.— en f 10.— en alzoo gebracht op f 120.— en f 60.— 's maands. Benoemd tot klerk op het parket van den officier van justitie alhier op ƒ 75.— 's maands E. P. Bastiaans, klerk op het hoofdbureau van den post- en telegraafdienst te Weltevreden. Benoemd tot tijdelijk opziener tot tegengang van den opiumsluikhandel op f 75.— 's maands E. A. Klankean, gewezen venduafslager te Ambarawa. De firma Ogilvie en C°. alhier zal binnenkort een boek uitgeven van den notaris B. V. Houthuijsen, waarin deze onder den titel van: Smokkelen en knevelen, eene poging tot terechtwijzing in zake overschrijving van onroerende goederen. Art. 12 van de zegel-ordonnantie een stuk van hem uit de Indische Gids van Juli jl. heeft overgenomen en vermeerderd heeft met eene nalezing, elf bijlagen en kantteekeningen. De heer Houthuijsen meent dat de directeur van financiën de bepalingen op de overschrijving niet goed toepast en geeft aan hoe dit volgeus hem behoort te geschieden. Het boek zal een twee honderd pagina's groot zijn en f 3.50 kosten.

Men meldt ons dat er heden nacht in de toko van „Onderlinge Hulp" is ingebroken en dat naar aanleiding daarvan verscheidene Inlanders als verdacht van den diefstal zijn opgepakt.

De piekenier Djamin, gisteren middag van zijne wacht tehuiskomende, vond zijne vrouw Mina verdwenen. Hij ging er op uit om haar terug te vinden en tegen middernacht trof by Mina eindelijk aan in Gang Pemadatan, Kroekoet, ten huize van de Chineesche vrouw Kim Hong. Haar ondervragende kreeg hy zulke verwarde antwoorden, dat hy' tot 't vermoeden kwam dat Mina iets op haar geweten had. Hy leverde haar dus aan de politie over.

Door den gouverneur-generaal is afwijzend beschikt op het verzoek van de Dajakkers Kedjai, Madoeng en Aloek om gratie van de straf „des doods" waartoe zij met bekrachtiging van de vonnissen van den landraad te Sintang bij arresten van het hooggerechtshof ter zake van „moord" werden veroordeeld.

De behandeling der strafzaak van de beklaagden A. E. C. en W. R. O'B. is heden beëindigd. De eiscß van den officier van justitie is voor beide beklaagde» lehuldig verklaring aan diefstal en veroordeeling deswege tot de straf van gevangenis; de le beklaagde tot twee jaar en de 2de beklaagde tot vier jaar. De verdedigers van beide beklaagden Mr«. C. A. Uenny en J. R. Voute vroegen vrijspraak. Uitspraak heden over 8 dagen. Afloop der heden gehouden effectenveiling in het fendulokaal alhier door de makelaars Gyselman en steup: 1 Aandeel Ned. Ind. Esc. My. groot f 1000 voor 128Y2 ° o verkocht. 1 Aandeel idem idem voor 129% °/o verkocht. ! 1 Aandeel Ned. Ind. Handelsbank groot f 150.— foor 88 % verkocht. 2 Aandeelen idem idem voor 88Y2 % verkocht. 2 Aandeelen idem idem voor 89 % verkocht. 5 Aandeelen idem idem voor 89% % verkocht. 1 Aandeel idem idem voor 90 % verkocht. 2 Aandeelen idem idem voor 90% % verkocht. 4 Aandeelen Intern. Crediet en Handels Vg. Rotlam groot f 62.50 voor 85 % verkocht. 8 Aandeelen idem idem voor 86 % verkocht. 16 Aandeelen idem idem voor 88 % opgehouden. 1 Aandeel Br. Verz. Mij. Mercürius groot f 5000.— daarop gestort f 500.— voor 179 % verkocht. 1 Aandeel Br. Ass. My. de Oosthoek groot f 1000.— faarop gestort f 100.— voor 198 % verkocht. 3 Aandeelen idem idem voor 199 % verkocht. 1 Aandeel idem idem voor 200 % verkocht. 1 Aandeel Probolinggo's Prauwenveer groot f 500.— 90% verkocht. 2 Aandeelen Fabriek de Volharding groot ƒ500.— Voor 24°/0 verkocht. 1 Aandeel Soerabaiasch Handelsblad groot ƒ 250.— "Voor 10% verkocht. 1 Aandeel My. tot expl. van het logement Bellevue te Malang groot ƒSOO.— voor 1% verkocht. 1 Aandeel Bat. Prauwenveer groot f 455.— voor 130% verkocht. 13 Aandeelen Winkel Maatschappij Eigen Hulp groot f 100.— voor 94% % verkocht. 10 Aandeelen idem idem voor 95% verkocht. De Jav. Ct. bevat eene ordonnantie waarbij een feglement is vastgesteld op het rechtswezen in de assistent-residentie Billiton, dat met 1 October 1892 in Werking treedt. De administrateurs der Billiton-maattehappy hebben nu geene politie-macht meer en in het algemeen geene bemoeienis met politie en justitie. Eene andere ordonnantie bepaalt dat het gewest Billiton behoort tot het rechtsgebied van den raad van Justitie te Batavia. In de Jav. Ct. is een koninklijk besluit afgekondigd, daaruit blykt dat wy ons hebben vergist toen wy vergoedden dat het briefport uit Indië naar Nederland !poedig op 12Y2 cent zou worden gebracht, nu het in fttigekeerde richting tot dien prys is verlaagd. Het op 15 cent per 15 gram of gedeelte van 15 gram bepaald. Ten behoeve van de Emmabaven die volgens een besluit in de Jav. Ct. den l8'™ October a. s. zal worden geopend, zyn by eene in de Jav. Ct. opgenomen ordonnantie eenige wijzigingen gebracht in het reglement 'etter A. gehecht aan de ordonnantie van 1 October 1882 St. 240, houdende bepalingen op de heffing en Verzekering der in- en uitvoerrechten. Een besluit van den gouverneur-generaal in de Jav. Ct. opgenomen, bepaalt dat de opziener van de elanden Ay en Rhun gratis een Staatsblad zal krijgen. Bij de Jav. Ct. zyn gevoegd de gewijzigde statuten Van de naamlooze vennootschap „Preacgerryst-maatschappy". __ Volgens bericht van den resident der Westerafdeeling van Borneo is dePanembahan vanMampawa, ibrahim Moehammad Tsafioedin in den namiddag van Augustus jl. overleden. In Thieme's Advbl. leest men: Op een assaut te Makasser werd ook een tableau vivant te zien gegeven. Set „An der Quelle sass der Knabe" werkte echter zeer ontnuchterend op de hooggespannen verwachting hen, die gemeend hadden in die „levende schil- iets imposants, iets dichterlyks te zullen zien: >>der Knabe" toch was een.... doodgewone drinkebroer, gezeten op een stoel, waaronder eenige leege flesschen tagen, en aan eene tafel, waarop ettelijke volle dito bonden, zich lavende aan „der Quelle" in den vorm Van een stevige „vierkante," die, in stede van wat ftlsch water, Schiedammer vocht verbeeldde in te houden.

De volgende personen zouden volgens het AT. v. d. Dm erlang naar Ned.-Indië vertrekken: J. J. Dekkers, le buurman by de gouvernements-marine, 20 Augustus £®r stooms. Sóerabaja ; — J. M. de Graaft, 2<= commies "Ü de staatsspoorwegen op Java, 27 Augustus per Prins Hendrik\— A. E. Moll, laatstelijk tolk voor de Chineesche taal te Sóerabaja, 10 September per Conrad; — T. Muijen, laatstelijk onderschout "Ü de politie te Batavia, 17 September per stooms. ;— M. T. J. A. Keus, laatstelijk adsistent- van Demak, 24 September per stooms. Sumatra; pO. E. Rappard, gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal om te worden benoemd tot j*spirant-ingenieur by den waterstaat, voor of op ult°. september; — O Hengeveld, benoemd tot predikant bÜ de prot. gemeente aldaar, voor of op uit0. October.

Te Saigon raakt het opiumschuiven hoe langer hoe 'üeer by de Europeanen in gebruik.

,Een mijningenieur is van Macao naar Portugeesch"imor gegaan om naar petroleum te speuren.

ROp Ponapé, een van de Carolina-eilanden, zyn landingstroepen door de met uitstekende geweren gewapende inlanders naar de schepen eruggeslagen.

Eenige bekende Engelsche geneesheeren, onder wie Ie overleden sir Morell Mackenzie, hadden op verzoek **n den heer Stead, een onderzoek ingesteld naar e geneeswijze van graaf Mattei, de zoogenaamde etectro-homeopathie. Het verslag, dat uitgebracht werd etl thans is gepubliceerd, luidt in alle opzichten De „electrische" geneesmiddelen houden s!ets in als gedisteleerd water en van de kankerlijders le zich onder behandeling van Mattei stelden, weren 5 door de commissie gadeslagen. Deze vyf vonden *een van allen baat by de behandeling.

Korten tyd geleden is te Leipzig een brochure verrS"enen van dr. Hermann Roskosehny, getiteld: „Die Russlands. Bilder aus dem Cholera-Gebiet", . aarin de schrijver de oorzaken aantoont van de voortj^ende epidemieën, waardoor het groote Russische Uk wordt getroffen. Roskosehny ontwerpt een treurig eeld van de ellende, vuilheid en domheid van dat Oft°?te ..achterhuis" van Europa, dat in hygiënische tr^ten de vloek van dit werelddeel is. A ,ti Doemt de heerschende misstanden de „doodzon-11' van Rusland, daar hun bestaan een misdaad van • staat of gemeete is tegenover de bevolking, vooral i niet zachter tebeoordeelen dan moord en doodslag, door het indivJu begaan. Roskosehny ;eschryft hoe Rusland voortdurend door epidemieën wodt bezocht, hoe daar typhus, pokken, diphtheritis en andere ziekten bestendig heerschen en hoe al deïe ejidemieën dezelfde oorzaken hebben als de cholera. Djzg oorzaken zyn het slechte drinkwater, de gebrekkigeatvoer van vuilnis van allerlei aard, het gebruik van bdorven levensmiddelen en de opeenhooping der ariere volksklassen in ongezonde krotten. Vooral in het Volga-gebied, in de streek der visscheryen, vindt men cft broeinesten van gevaarlijke ziekten. Zoo verhaalt de soryver, dat de gezondheidscommissie te Zarizyn binnei een week 12000 pud (200,000 Kg.) bedorven visch lid; vernietigen. Deze voorraad was in de magazijnen gevonden, maar zal waarschijnlijk slechts een deel vai de voorhanden hoeveelheid zyn geweest. Te Samara wordt il het vuilnis op last van denDuma (den gemeenteraad) op een groot plein midden in de stad gestort. Nyschiy Novgorod maakt een eenigszins beteren indruk, maar de betrekkelijke zindelijkheid gaat geheel te loor als de groote mis wordt gehouden, en honderdduizenden bezoekers uit Azië en Europa samenstroomen. Ook thans wordt, ondanks het heerschen der cholera, deze mis gehouden, en hoe wel voorzorgsmaatregelen zyn getroffen, moet men toch vragen, wat deze zullen helpen, nu men toestaat, dat öe bevolking der besmette streken van Azië hier midden in het ryk samenkomt. Ook de Russissche f abrle^splaatsen en niet minder de groote steden laten uit een hygiënisch oogpunt nog veel te wenschen over. Zoo mist St>. Potersburg nog steeds een rioolstelsel, terwijl het vuil in Op„r, wagens wordt vervoerd. Nog ongeveer 40 proc. van a._, t o-,-viking dei- lajuraotad woont in oude huizen en krotten, met vuile binnenplaatsen, vochtige kelderwoningen, donkere gangen en lage vertrekken, waar de bewoners dicht opeengehoopt leven. Soms bewonen 20 tot 50 personen een vertrek. Daarbij komt dat St. Petersburg gebouwd is op noerassigen bodem; niet te verwonderen is het dus dat deze stad een der ongezondste plaatsen van Europa is. De heer Roskosehny deelt vervolgens nog eenige merkwaardige bijzonderheden mede over het voedsel in Rusland. Duizenden leven in Rusland van visch. die reeds in rottenden staat verkeert, zy zyn daaraan zoo gewoon, dat zy aan zulke bedorven visch de voorkeur geven boven versche. Bedorven vleesch, stinkende eieren, alles vindt koopers onder de arbeiders. In vele streken waar de arbeiders van hun werkgevers volkomen afhankelijk zyn, worden zy gedwongen, bedorven en slechte levensmiddelen tegen hooger prys te koopen of in betaling voor hun arbeid aan te nemen. Ook in winkels en slachthuizen heerscht een haast ongelooflijke onzindelykheid. Zoo verhaalt de schryver hoe de gezondheidscommissie te Jelez het stedelijk slachthuis wilde bezoeken; by het binnentreden kwam echter den bezoekers zulk een vreeselijke stank tegemoet, dat velen onpasselijk werden en de inspectie niet. kon doorgaan. Te Charkoff werden in 1884 niet minder dan 36 geheime slachtplaatsen ontdekt, waar het vee werd geslacht, dat in het stedelijk abattoir wegens ziekte was afgekeurd. In een slotartikel geeft Roskosehny een schets van de volksontwikkeling en een overzicht der revolutionaire beweging; „het zaad der vrijheid echter, zegt hy, is nog niet ryp; ryp is alleen het zaad van wanbestuur, en op dezen bodem zal weldra een ijverig maaier ryken oogst vinden — de dood, de cholera." Een boer, die op zyn eigen grond zich had meester gemaakt van het ei eener patrijs, is door een der voornaamste Belgische rechtbanken tot 50 fr. boete of 14 dagen gevangenisstraf veroordeeld. Aan boord van het stoomschip Lahn, in dienst van den Norddeutschen Lloyd, heeft op de terugreis uit Amerika een aardig voorval plaats gehad. Aan boord was onder anderen de beroemde Amerikaansche humorist Mark Twain, en op zyn initiatief werd er ten voordeele eener zeemanskas een „mock trial" (humoristische rechtszitting) gearrangeerd, die den Uden Juli in den grooten salon van het stoomschip is gehouden. Twain had de rol van den beschuldigde op zich genomen en twaalf vroolijke studenten van de universiteit te Newhaven speelden voor gezworenen. Twain werd beschuldigd, willens en wetens in zyne werken valsche en leugenachtige verhalen te hebben gedaan omtrent de zeden en gewoonten van vreemde natiën. Tegen deze beschuldiging verdedigde hy zich in eene rede, waarin hy zyn humor den vryen teugel vierde. Na onophoudelijk de lachspieren der toehoorders in beweging te hebben gebracht, eindigde hy met de verklaring, dat zijn misdrijf meest een gevolg was van bekrompen geestvermogens en hij dus meende te mogen verzoeken, dat er op grond daarvan verzachtende omstandigheden in aanmerking mochten worden genomen. Dit werd dan ook gedaan, maar het kon slechts strekken tot verzachting en niet tot kwijtschelding van straf, omdat hij toch overigens schuldig was bevonden. Hy werd dus veroordeeld om, zoolang het stoomschip nog op zee was, dus tot dat liet te Bremerhaven zou zyn binnengekomen, dagelijks drie uren zijne eigene werken te lezen. Ten eenenmale verbijsterd door zulk eene vreeselyk zware straf, smeekte hij, liever te worden opgehangen, dan gedurende al die dagen zulk eene akeligheid te moeten uitstaan. Stemde dit de rechters tot zachtmoedigheid, de geheele vertooning stemde de toehoorders tot een greep in de porte-monnaie, en zoodoende werd er ten behoeve der zeemanskas een bedrag van ruim 450 mark gecollecteerd.

In een Engelsch rechtsgeding is onlangs verband gebracht tusschen het gevecht bij den Majoeba en liefdadigheid. Een erflater had eene som beschikbaar gesteld voor eene sehietvereenigingen daarbij gevoegd dat het doel was om dergelijke rampen alsindertyddie bij den Blajoeba te voorkomen. De nabestaanden echter zeiden, dat men het doel om zooveel vijanden te dooden als mogelijk was, moeilijk liefdadig kon noemen. De rechter evenwel was van oordeel dat het vaststond als een historisch feit, dat de nederlaag bij den Majoeba te danken was aan het uitstekend schieten der Boeren en hy' bracht dus het geval onder eene oude bepaling van een liefdegift: „Eene grift ten algemeen nutte, die zoowel armen als ryken ten voordeelestrekt."

Te Parijs is een een-en-dertigjarige Bel Hubert gevangen genomen, die er zyn werk van maakte, als slagersknecht gekleed en met een mand aan den arm, uit inbreken en stelen te gaan. Hij trad de huizen binnen en de conciërges lieten hem zonder argwaan door; hy schelde aan de verschillende woningen aan; deed men open dan vraagde hy naar een of ander verdicht persoon en ging heen; maar was er niemand, dan brak hy de deur open, nam wat van zyne gading was, legde het in zijne mand en vertrok ongemoeid. Eindelyk echter is hy" betrapt. Men vond in zyne mand 33 valsche sleutels en 34 étui's met juweelen. Bij eene huiszoeking ten zynent werd nog eene gansche menigte gestolen voorwerpen aangetroffen. Hubert is in België reeds viermaal veroordeeld.

Een jong pas gepromoveerd Fransch geneesheer, was voor eenige dagen op het punt een speelreis te ondernemen. Hy nam te Lyon een rondreisbiljet, maar in de haast van het vertrek bemerkte hy niet dat eene behendige hand zyn reiszakje wegnam, dat hy achteloos over den schouder had hangen en hetwelk eene som van 5000 fr. bevatte. Men kan zich zyn teleurstelling verbeelden, toen hij zyn ongeluk ontdekte. Hij diende een aanklacht in, maar zonder baat. Onlangs echter heeft hy op 400 frcs. na alles teruggekregen door tusschenkornst van een priester, wien de dief alles iri de biecht had bekend, hem opdragende den eigenaar voor hem op te zoeken. By een diner ten huize van een aanzienlijk sportsman, heeft Merry, een fraaie patryshond, van een der gasten een juweelen ring opgeslokt, die een andere gast onder het gesticuleeren van de hand vloog en waarin de hond, wien telkens een been of stukje vleesch werd toegeworpen, een lekker beetje zag. Merry werd nu in een afzonderlijk vertrek opgesloten en onder leiding van een veearts, paste men middelen toe om hem den ring te doen kwytraken — maar alles was tevergeefs. De hond bleef een dag of vyf in quarantinae zonder dat men den gewenschten uitslag zag. De gastheer wilde den hond koopen, om door een maagoperatie den ring, die als een aandenken voor den eigenaar groote waarde heeft, terug te krijgen; maar Merry's eigenaar wilde dat niet. Hy eischte ook den hond terug, en nu men hem ten antwoord gaf, dat Merry in gevangenschap zou bly ven totdat hy den ring teruggegeven had, is hy de hulp van het gerecht komen inroepen, zoodat er een proces te wachten is over den gevangen gehouden viervoetigen diamantdief. Over den uitslag van dat proces zijn al verscheidene weddenschappen aangegaan. By Steyr is een achtjarig meisje uit een spoortrein gevallen/waarin zy met hare ouders reisde. Het kind sprong naar het portier, juist op het oogenblik dat de conducteur, die de kaartjes kwam nazien, dit opendeed. De conducteur verloor zelf bijna het evenwicht, toen de kleine hem tegen het lijf vloog; maar hij wist haar te grypen en hy hield haar by haar rokje vast, totdat hy haar niet meer kon houden en hy haar zoo behoedzaam mogelijk liet neerglyden. Het meisje deed zoo slechts een kleinen val. Zy stond onmiddellijk op en liep den trein na. Toen die op een gegeven alarmsein tot staan was gebracht en de ouders angstig den weg terugliepen, kwam het kind hun weldra te gemoet snellen, ongedeerd, op eenige schrammen na. Semarang, 14 September. Diefstal. Dezer dagen is in het hotel Raadshoven alhier over dag een brutale diefstal gepleegd Uit de kamer, bewoond door den kapitein der infanterie van Suchtelen, werden, terwijl deze offioier afwezig was, omstreeks tien uur in den morgen twee zakken met zilvergeld ontvreemd, waarvan de eene ƒ469 aan compagnies-geldenendetweede ƒB5 bevatte, behoorende aan den heer Van Suchtelen zelf. De schout Van Boxtel heeft zioh bij deze gelegenheid verdienstelijk gemaakt; door het nemen van gepaste maatregelen gelukte het hem noar denzelfden dag den diefstal tot klaarheid te brengen en het bleek toen dat vier bedienden van het hotel, gehol pon door des kapiteins eigen huisjongen, dien vermoedelijk begaan hadden. Alle vijf werden uatuurlijk gearresteerd en gedeeltelijk reeds tot bekentenis gebracht. Van het gestolen geld is nog ongeveer f 300 terecht gekomen, waarvan bij elk der dieven eon gedeelte gevonden werd.

Sluiten