Naar boven

Opregte Haarlemsche Courant

21-12-1850

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1813-1900
Periode gedigitaliseerd
  • 1813 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 37
Nummer
  • 302

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAARLEM, 20 December.

HAARLEM, 20 December.

De laatst ontvangene Javasche Couranten verkondigen de volgende beschikkingen van den gouverneur-generaal; Civiel Departement. Benoemd: tot raadsh. in het hoog geregtshof, m. J. B. Couperus; tot resid. van Japara C. F. Boudriot; tot lid der sub-comm. van onderwijs te Padang,L. J. Schorrer; tot ingenieur 'M' kl. bij den waterstaat en's lands gebouwen, C. V. E. van Rijnevehl, niet bepaling dat zijne standplaats zal zijn te Maknssar; tot 2d'n commies, belast met de admin. van "siuntls kas, in deafd. Krawang, D. Brouwer; tot 2Jeu kl. op het resid.-kantoor te Renihang, A. Knuppel; tot klerk op het resul.-kantoor te Rembang, L. van Hutten; tot klerk op het ads. resid.-bureau te Bodjonegoro, res. Rembang, O. J. W. Watson; tot klerk op het resid.-kantoor te Banjoemaas, J. Lapré; tot pred. bij de protest, gem. te Batavia; T. U. van Hengel; tot adj. ingen. voor hetstoomwezen in N. I. W. Keuleinans; tot l"'u commies op het bureau van den direct.-gen. van fin., D. L. Kcllens; tot l»,fu comm. op het resid.-kantoor, tevens grift', bij den landvaad te Samarang, N. Hofstede; bij de algem. rekenk. tot 1"™ klerk, J. J. 11. Woesthoff; tot '2ir klerken, G. Hoeven, J. R. Abegg, jh'. E. J. C. Buijn en E. J. H. Jeekel; tot secret, der resid. Pekalongan, tevens venduin. aldaar, (.'. Castens; tot adsist. resid. voor de comptab., super-intendant enz. te Samarang, 1". E. de >'ijs; tot secret, der resid. Preanger regentsch., tevens veniliini. aldaar, J. A. J. Koekers; tot ls,eoalgcm. pakhuism. te Batava, K. F. Janssen Hooijman; tot pakhuism. te Soerabaya, J. H.'van Meerten; tot pakhuism. te Pasoeroean, J. R. W. Claassen; tot commies bij de wees- en boedelk. te Samarang, M. W. van der Geugten; tot adv. en proc. bij het hoog geregtshof van N. I. en bij den Raad van just. te Batavia, mr. E. H. 's Jacob; tot pres. van het bestuur van het protest, wees- en armenhuis te Samarang, m. J. Voute; tot lul van gemeld bestuur, G. R. Dorrepaal. Eervol ontslagen, op verzoek, uit 's lands dienst, de 1""" commies bij den dir.-gen. van fin., J. Millard , en de klerk op het resid. kant. te Rembang, P. C. Kui; de laatste onder toekenning pensioen. — Eervol ontslagen uit's lands dienst, onder toekenning van pensioen ,de ambt. op wachtgeld, F. de Chauvigny de Blot, en de gewezen opz. 1' kl. bij de indigocultuur T. J. Westrik. — Eervol ontslagen, wegens vertrek, het lid der sub-commissie van onderwijs te Padang, O. Runhart; de heer mr. C. A. de Jongh, als pres. van het bestuur van het protest, wees- en armenhuis teSamaraug, en de heer C. T. Boudriot als lid van gemeld bestuur; de beide laatsten onder dankbetuiging voor de bewezene diensten. Goedgekeurd dat door den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden is benoemd, tot lid der sub-counn. van onderwijs te Makasser, mr. J. 11. de Wit, pres. van den raad van just. aldaar. — Gesteld ter beschikking van den resid. van Bezoekie, de ambt. '.ir kl. J. 15. Westenberg. — Magtiging verleend tot de uitreiking aan K. Buwalda, van eene acte van toelating, als particulier praktiserend geneesheer te Probolingo, resid. Bezoekie. De militaire benoemingen zullen wij iv een volgeud nummer mededeelen.

Sluiten