Naar boven

Opregte Haarlemsche Courant

29-05-1848

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • [s.n.]
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1813-1900
Periode gedigitaliseerd
  • 1813 t/m 1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 37
Nummer
  • 127

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAARLEM, 26 Mei.

HAARLEM, 26 Mei.

De met den overlandpost ontvangene berigten uit Batavia van 1 April vermelden de benoeming der regterlijke ambtenaren voor de nieuwe organisatie van het regtswezen. Bij besluit van v 3 Maart heeft de gouverneur-generaal, behoudens nadere goedkeuring des Konings, de Javasche- Bank op nieuw geoctroijeerd voor den tijd van 10 jaren , ingaande 1° April. De door den gouverneur-generaal gedane regterlijke benoemingen voor de nieuwe organisatie, die den lsle Mei in werking zou komen, zijn de volgende:

Bij liet hoog geregtshof van Nederl. Indie: tot vice-pres. mr. P. Mijer; tot raadsheeren , m _ L. H. du Bus, m. J. 0. Wijnmalen, taf. P. Brunsveld van Hulten, m . P. A. Schil, xxx. J. H. Donker Curtius; tot proc.-generaal, mr. C. Hultman; tot adv.-gen., rar. H. C. Nolthenius; tot griffier, xxx. A. Prins; tot l"en substit.-griffier, jh. m. J. Graajland ; tot 2^ .übstit.-griffier m. G. G. Kool.— Bij den raad van justitie te Batavia: tot pres., xxx. P. C. Ardesch; tot leden, P. F. Bosch, m.J. R. Couperus, xxx . D. W. J. C. ba_on van Lijnden, xxx '. L. W. C. Keuchenius; tot officier van justitie, jh .m.D. A. Junius van Hemert; tot subst.-officier van justitie, xxx. P. T. van Braam van Son ; tot griff., xxx. W. H. du Cloux ; tot 1»»» subst.-griff. ra. J. H. Coster; tot 2^" subst.-griff. — Bij den raad van justitie te Samarang: tot pres., xxx'.C.A.deJengh; tot leden, xxv. J. A. A. Leemans; xxx. H. -'. du Perron; xn'. R- A. Eekhout; tot off. van just., xxx. A. J. Swart; tot subst.-off. van just., m. J. C. T. baron van Heerdt; tot griff., ui. J. Voute; tot subst.-griff., xn'. L. G. Bouricius. — Bij den raad van justitie te Soerabaya: tot pres. xxx' P. T. Filz; tot leden, xxx. F. L. Ant hing, uC. A. M. Meertens; xxx. A. J. Bake; tot off. van just., mr. M- W. van der Jagt; tot subst.-offic. van just., xxx. C. J. van Haastert; tot griff. C. J. van Koetzveld du Crocq; tot subst-griff. xxx. C. H- Manuel. — Bij den raad van justitie te Padang: tot pres. in'- W. F. G. L. baron d'Ablaing van Giessenburg; tot off. van just. mr. J- J. van Angelbeek; tot griff. xxx. P. J. Hoger. — Bij den raad van justitie te Makassar: tot pres. m. J. de Wal Hz.; tot off. vanjust. xxx. M. P. A. Coster ; tot griff. xxx. L. A. Stammler. — Bij den raad van justitie te Amboina: tot off. van just. m . L. J. J. Verenet. — Bij de L-egtbaiiken van omgang op Java: In de lEte afd.: tot omg. regter xxx. B. G. Rinia van Nauta; tot griffier mr. F. A. Loudon. In de 2ie afd.: tot omg. regter A. H. Clignett; tot griffier m. J. G. Lange. In de 3d« afd.: tot omg. regter j hr. xxx. H. J. W. van Lawiek van Pabst; tot griffier In de 4&' afd.: tot omg. regter xn'. W. H. Mulok Houwer; tot griffier xxx. W. a Brakel Reiger.

Voorts heeft de gouverneur-generaal de volgende benoemingen gedaan: Civiel Departement. Bevorderd :• Tot control. der 2&' kl. W- Domis. Benoemd; Bij de weeskamer te Soerabaija: Tot pres. P- W. Opdam; tot leden J. Smisaaert en J. C. Dunki; tot secret. '/'. E. Remy; tot boekh. J. L. Seket. Bij de wees- en boedelkamer te Samarang; tot secret. J. C. Weeraal; tot commies P. van Hemert; tot 2Jen comm. op het bureau van den adsist.-res. van Benkoelen W. R. Winter; tot klerk bij den adsist.-res. van Tjieringien (resid. Bantam) J. B. Thbrig; tot klerken bij den algem. ontvanger te Batavia H. W. D. Schoonheid en F. Jenna; tot opziener bij het koffij-etablissement te Tjimanok (residentie Bantam) J. B- Filon; tot deurw. bij den algem. ontvanger te Batavia C. L. Brugman ; tot resid. van Banka , F. van Olden; tot ads. resid. van Probolingo (res. Banjoemaas"l, J. A. J. Eaaer'; tot 3<i<->> comm. ter algsecret. J. G. C. C. Kuhlman; tot lXi comm. bij het parket van den proe.-gen. bij het hooggeregtshof van Nederl. Indie, xxx. O. Dde Ruuk; tot direct, van het civ. wed. en weezenfonds W. J. van de Graaff; tot leden van het collegie van boelm. te Batavia J. W- Rudolph en C. J. Franssen ; tot secret, van dat collegie J. R. Klein ; tot klerk bij den haven- on pakhuism. tevens ontv. dcrink. enuitgrcgten te Muntok, res. Banka, H. E. Hellewich; tot control. der 3<k kl. W. A. Je/linghaus; tot translateur en tolk voor de Balische talen , als zoodanig toegevoegd aan den comm. voor Balie, R. /»• T. Friedrich; tot resid. vanTappanolie, P. H. A. B. van //engst • tot ads.-res. van de Lima poeloe Kota , P. T. Couperus; tot adsresid. en magistraat van Padang, de ads.-res. H. Af. Andrée Willens; tot comm. bij het collegie van boedelm. te Batavia, S. Crawfurd; tot comm. bij den ontv. der mk. en uitg. regten te Padang J S L Hurrelbrinck; tot zoutverkoop-pakhuism. te Padang, T. p. Freelh. In activiteit hersteld: de control. der 3<k kl. A. T- W. Bogaardt. Op verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen : De ambt. op wachtg. __. J. J. Wolff. — Op verzoek eervol ontslagen , uithoofde van vertrek : Jhr. Hora Siccama, als direct, van het civiel wed. en weezenfonds. — Eervol ontslagen , met aanspraak op pensioen: Het lid in het collegie van boedelm. te Batavia, N. C. Martheze. — Eervol uit 's Lands dienst ontslagen , met behoud van aanspraak op pensioen : De gewezen zoutverkoop-pakhuism. te Padang, C. de la Motte. — Ontheven: Op verzoek, de ambt. J. van der Eb, als resid. van Banka; de ambt. T. U. Gibson, als 2Je comm. op het bureau van den ads.-res. van Benkoelen.

En is de tijdelijke waarneming der betrekking van resident der Padangsche Bovenlanden opgedragen aan den luitenant-kolonel A. van der Hart, thans waaj-n. resident van Tappanolie; met bepaling dat hij tevens het milit. commandement in dezelve zal vervullen. Militair Departement. Bevorderd: Bij het reg. der Oost-Ind. kav.: tot luit-kol., de nlaj. J. Heyn; de ritm. G. H. de Sturler de Frienisberg ; bij het personeel derartill.: tot kapit., den \>tea luit. E. A. C. Simons; tot 1'« luits.: G. W. Kusky, J. J. ten Siethoff en C. N. A. Boers; bij het wapen der inf.: tot kapt. bij het 7Jp bat., de 1»» luit. C. Meyer; tot l«e_ !___.__. bij liet-«bat.. de 2-le luit. F. M. Bieler; tot 2<>™ luit. bij het 13-k bat., de adjud.-onderoffic. H. Bauer. Benoemd: .tot adjud. bij het 13-ie bat. inf. den 2^", luit. L, J. W. van Rouveroy ; tot inilit. conciërge bij het paleis te Weltevreden de adj.-onderoffic. bij de 1«« afd. depot G. A. L. de Rivecourt; tot apoth. der 3J<- kl. bij de geneesk. dienst A. Bierwirth. Eervol uit Z. M". milit. dienst ontslagen onder toekenning van pensioen: de 1»« luit. van het 3-k bat. inf. J. H. Nieraeth. —O? verzoek eervol uit Zr. M. milit. dienst ontslagen , onder toekenning van pensioen ; de kol. comm. van het reg. 0.-Ind. kavall. W. Tic man ; de kapts. der inf. J, F, Lambrechts en J. Bctudoin , van „>et 5-. t4t"' J' C- de Veer van het i2i' bat' en J- P- Rothe, van het \ "at. Uit Zr. M» militaire dienst ontslagen: de apoth. der 3üe 'asse ir. van de Roemer. Overgeplaatst: Bij het 13^ bat. inf.de «ajoor F. J. Sorg, van het 12<k bat. Blijkens opgaven van den burgerlijken stand zijn.- in J"47 te Batavia geboren 180 kinderen, gestorven 272 Personen , gehuwd 50 paren. Onder de gestorvenen ware»i „9 militairen en 55 zeelieden. Van 1829—1836 wa*en de sterfgevallen gemiddeld 's jaars geweest 469; van •837 tot 1846 gemiddeld's jaars 406. Er is dus blijkbaar eeue voortdurende verbetering in den gezondheids toestand vau Batavia. Het verschil tusschen het cijfer geboorten (180) en overledenen (272) kan niet ten nadeele daarvan getuigen, om het groote getal militairen pu zeelieden die in het hospitaal komen sterven. Bij de nigezeten burgerij was het getal overledenen slechts 158. — De luit. generaal O. Howeu, oud-opperbevelhebber der vesting Nijmegen, is eergisteren daar overleden, in den ouderdom van 74 jaren.

Sluiten