Naar boven

Oprechte Haerlemsche courant

19-09-1724

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Abraham Casteleyn
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1662-1795
Periode gedigitaliseerd
  • 1662-1795
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Kungl. Biblioteket Stockholm
Nummer
  • 38

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

'. Giavenhige den 17 Scptembe. De Henen Staten vin Hellaod en W'eftV liefland fulleo defe Wnck haer Vergidciing «elvolgen, en hebbin dea Heer en Mr. Willem vao Almonde Buru germeeftn vin den Biiel.aèngcftdt al. Bailliu «ao denßiiel m deo Lande) vanVooio.iojplatti van deo oycrledca Hr. «anKctnvliei.et» to. Reoimceftcr vao de E.ploi.eo van den Hogen Raed den Hecc eo Mr. AdiiaeO van dn Micdco; co wegcos fa«tMilitaire din Heet CoHoocl Spaeo bcgundigt met dc Compagnie ia deffelf» Regiment , den Heet van Gioencfteyn mei d. Compagnie io 't Regiment van den Collonel Lawick , en d.n Heer A. de la Miliere met dc Compagnie ooder de Brigadier d'Abadie. Heden i» eyndelijck eeift eeo Expreffc van Parijs geairirecit, dewclcke de tyding en Blieven aen d.fen Sian bicogt , dat de Coniog van i Spagne op Dondndag deo 31 Augufti 's moigens ten 5 uuicn tot veel droef beyd vao dal Hof aeo de Kipdeipockje» ovcrlideo is: Wie in deffelf» plans fuccedcico foude , oammtlijck deffelf. Vidcr of Biocdci, fulcks was noch aict gcdeclnccri. Oodcitu.. fcb.n veifeken meo , dat defe dood geen verandering in de faken vin Europi , foo als fommigc roemen , f«l vciooifakcn. Da Heer Oforio heefr foo mea veiftect wegens bel Hef vao Turio by han Hoog Mog. Piefidcnt de Ben Ocknfc geweeft , co ien bae. Hoog Mog. kenoiffe gegeven van het volnockeo tweede Huwelijk van del) Prins van Piemont mei dé Piicces vin Heffen-Rhijnfcl... Ainftndam deo 18 Sepl.mbn. Tot Bourdeaux was gearriveert Poul Fricdeboro vao defe Stad. tot Porr-Louis aas binnen gelopen hei Schip van Jin Gro.o , van Nani.s na Hamburg ga.nde. Tot Lcvtrpool was g.komen Capt. Coni.o vin Stokbolm , en Wijnfiigi vin Danzig ; in Duyns Capt. Wictike. vaa Cunffou; ep de Rivier vao Londen Samud Taylor, Thomn Heppn , .o John Ctanw.l vm Rotterdam , Joonan Laoglc van Coniogsbergio, John Coowas en Eduaid H.les v.n Daozig, Fiancis Giafe en Esdias Bloomeo van Nnva , Eduaid Joonfou, en Thomas Key vao S.ockholm , william Loog vao GeffcleD, Jicob P.nfoo en Jiroes Boudflow.r vin Rigi , pieter Knftcn ca J.B Belmiß van Hambuig , Fiancis Swan en Alben Manen. Fe «ao Br.emen ; tot Petersburg ïsbraod Pioak v»o Riga j tot Stockholm Louicns Axbngh j 101 Daozig Heodi.'ck Nachtegael, Douwe Fey.s tn Jao Claeffe Roos • ie Bngco Jao Comeliffe, en ie Chiiftiania Schippet Teunit Muller , alle van defe Siadj in de Pillou Pinei Picteife , Manen Blaok , Pietei Kanker , Matten Cromün , Jacob Douwef. Socl, co Wiggen fi.ecdvcl.; co tot Carclshaveo Daniël Siciierobng vao biet. Van Riga wnea vemocken Meynden Spijcke. , Jin Roos, Sible Ro.gios co Pietei Reyodnifc Spiis hnwieiis. In Zeeland is binn.o Clact Kuypei vao CODingsbngcn ; en in T.ffel Aodiics Mulder van Aichaogel : lotegendeel zijn giftnen io Zee gelopen de 3 Oofiladife Schepen Caftncum en de Gceiuny van de Kamer Amfte. aam , «u _oeoa.tve.n «aa de Kamn Hoorn , all.' 3 na Batavia cc dcft.otcit; Pau;u,Ch,y.li„, Pic.er Valk «o Jicob PeetoomTo» Curiflou , en meerand.re oa diverffc Planf.n.

a l <?l'aV*r\ °oft'Dd'ftCon>P»Boi*gdd.a 6,1, die vaa de W.fttodif. Comp 88.n .eo vierde, d'Agio „o de Banck* co «o half; d Eng.fe Baoelk ,3, ,n «en half, d'Ooft-iodife Comp. ,44 en eenhalf, d'Aö.en „o deZ.Z. C. ~6 ,D eea balt , inde Anounei 105 en diie vieide ;sG,,veoh,ge den ,8 Scpiembn. De;me,tt,| uyiheemÜ. wa.en heden boven in bc. oidioai,., Con»,., «. fchnnen. D, Hen (v.n Buemn Seflie in hm Hoog Mog Vergadering hebbende wegens de Provin,,, „n Geidnlaod ia . h,„ g.ar.tveer. en def.n morgen boveo in h.e, Hoog Mog Vng.der.ng v.rfche.n.n. Eenige H.-er.o Gcdepu,,.,!, 'ƒ_ g.mcl.c P.ov.ot.e fullen foo men veifeken int kon weder a_ gtmelie Pioyinne vemecken. "* Petn.burg den 19 Augufti. Sijo Keyfnl. ~M.jeft„, ;, _„ ~ conuarie w,od me, fijn kleyo, Vloo, wede, „ ,„_"£' '* d°°' de meuwe We.tkeo di, tot Cooodad en elder, lemaTuTZ'.A ,e vifiinen -en wa, voo, , dag.o it, de Knck T_ ■ VeVd Mini Hemclvi.n te tieren , weicke dc.oti, ban M.1.» K.Kerinn, .0. dien eynde »«■ han P,inc,ff,n" de „nek' *' deHeyligeDiievuldigbey. bywooad, : B.yde han *l n '* cn'igche.leHef zijn in een goed. gefondUdI „,' gep.epaiecr. .0. de gioot, Ma.que.ade», die hierin ', U,"? len gehouden Wndeo. on ful-

Sluiten