Naar boven

Binnenlandsche Bataafsche courant

23-06-1803

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Stuerman en Compagnie
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1798-1803
Periode gedigitaliseerd
  • 1798 t/m 1803
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB 490 A 8
Nummer
  • 80

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEE-TYDINGEN.

ZEE-TYDINGEN.

Den 19. Juny in Texel binnen gekomen W. Smith, Generel TVcfhington, van Rhodc Eiland. — Niets uitgezeild. De wind N. West, en ftil. Den 20. deezer zyn binnen gekomen H. M. Fabricius, Sophia Concordia, van Petersburg; — en uitgezeild M. G. Mur-. rau, Mtchiel, naar Archangel. H. Maak, Diana, naar' de Oistzec. De wind Noördwcstclyk. Den 18. deezer in 't Vlie binnen gekomen H. M. Rofema, de Goede Hoop, en J. J- Oltmans, de Vr. Elftna, van Elbing. M. OMfrin, Frühling, van Dantzig. H. Loots,de Verwaehtlng, O. O. Eden, de 2 Gezusters, en J. T. Volkerrs, de 3 Ge roeders, var. Noorwegen. Kt. Harmens, de Vr. Maria, vaoEmbdén. Niets uitgezeild. D:n 19. deezer binnen gekomen B. P. de Vries , Conco Valk, van Koningsbergen. P; Harmens, de jonge Gerrit, van Noorwegen. D. Webierman, Christojfel, en J. R. Brons, ds Vr. mihelmina ,van Embden; — en uitgezeild J. A. Walmoet, de Vri-ndfchap, naar Petersburg. S. S. Tanger, de Vr. Johanna, J. Carsteri, de Hendrina Nieuwenhovfn, H. Nieman, de Vriendfchap. P. H. Vos, de Anna Maria,,]. H.Sroi'. deFortuna, V. H. Os-e;kamp, de Kleine Sigismünd. J H. Flemer, Ne- ■ va',, E L. Vel kamp, de Tryntje Petronella, en D. G. Stege-. man, de Jonge PUter. naar de Oostzee. C H. de Weerr, de Vr. Lubegina, en J. H. de Boer, de Fr. Harmina, naar Noorwegen. Volgens Rapport van de Loots van Capt; L. Farrelman, den 11. deezer van Riga in het Vlie binnen gekomen, is, by de

tweede Ton van buiten, uit hetTerfchellinger Zeegat weggehaald, cc». Galjas Schip, geladen met Graanen , en getuigd met een Ktuiszyl, hetwelk voornemens was, naar binnen re zeilen. Met de Engelfche Papkren van den 14. en 15 deezei, melden bet opbrengen of binnen zenden der volgende Schepen. Te TarmOjtth': de Zeclust, Capt. van Brugje, en Elifabcth, Capt. Bruis, beide vare Mnasfluis, met .Zout. Te Harwich.- de Vr. Anna, Capt- Boerma, en de 7. Vriendin , Capt. . . . ~ beide van Rottetdam naar Londen. Te Duim: la Marie. Rofie, Cap»..'..., van Cajerne, en i'Amitié, Capt , van Sr. Domingo, beide naar Bordeaux. Te Portsmouth: Margaretha Elifiobeth , Capr. Kuntz, van L vorno naar Actwetpen; en Charitas, Capt. Boylcn* van Genua naar Havre. Te.■Plymouth: Neerlands Unie, Capt.BooyWulffenSchmidt, jan Alicaniena*t Middelburg, met Zout; (in onze■ v-tAgeCourant onder den naam van Nuslondrune, geme») Mettria , C.aft..BBiJlfcn, van Cartnagena; VAchille, Capt Jh van f ..-.,_:.„«» ü..».»l V- i '- ---e

Port au Prince ; l'aimable Sophie, Capt. ...... van Do mirtf>o; la Pauline, Capt. ...., van Havre naar Martinique; én Charles, Capt , van Rouaan naar Rock:fort. Te Leverpool: een ryk beladen Schip, van Mtsfifla. Te Plymouth zyn binnen gezonden, de Schepen de Vreede, Capt. Andries A. Stiuyk, van Cadix, en de Jongs Bakker, Capt. .-..., van Pott a Pott, beide'herwaards. Het Schip fenus, Capt. Davjs, volgens onze Cou-aatNq, 78. te Plymouth binnen gezonden, is, volgens nadere betigten van Mentena naat Hamburg gedestincerd. Te Guerr.fey is binnen gezonden,' ber Schip Helena Catha. rina, Capt. Job Ysbrands, van de Kust van Catalonie'n herwaards. Door het Fransch Oorlegsvaartuig la Victoire, zyn te Livorno opgebragt, de EngelficheSchepen W. Gold Sun, ean Damiate, met Graanen en Ryst; en Falcon, van Akxandrié'n, met Graanen. Volgens een Brief van Marfeillc yan den 6. ieezer, ha 1 men aldaar berigt, dat, den 7. Apiil, de waatfehynlykheid van Oor-

log tusfchen Frankryk en Engtland' reeds te Mattinique hekeii d was. Den tB. Mey is te Mallega binnen geloopen, omord.rs, Capt. Jas Berend Freiichs, voerende hét Schip Sufémna Margaretha. van Triest naar Stetcin gedestineerd, en zou aldaar blyven I'ggen. Van Elfieneut vrtrdt van den u. deezer gemeld, dat aldaar deu. 8. dito aangekomen was, het Engelsch Fiegat Embu-ca- DE,, met omtrent 50. Kóopvaardets onder .deszelfs Cmvt»oi; hetzelve was den 10. dito, met 60. Schepen, weder naar Engeland vertrokken. Den 11. deezei arriveerde een Engel, ch Fregat, denkclyk the Sophi», en geiestincerd naai Cioonfta'd, om de Engelfche Matroofen, welft"':'de twee' Schepen , jn Engdand gekogt tot de Expeditie rondom de waereld, naat Croonftad hebben gebragt, wedet af te haaien. Men meende op het Jutfche Ris dre kleine FranfcheKapers.geden te hebben. Te Mandahl was ontraroponeerd binnen geloopen, het Schip Coimenda, Capt. G.ttliibPahnke, van hiei naar Dantzig. Capt. Saïcèt, Van' Cha'rleittih te FakieetH geactiveerd, heeft

58. dagen reis, en rapporteert, dat te gelyk met ham gezeild waren, 7. of 8. Hollandfche Sdiepen, naar Euiopa; binnen weinig dagen zouden verfcheiden Franfche Schepen volgen. Te Berbice gearriveerd Pktei Rademaket, Phebe, van Amfterdam. Te Londen H. A. Vlieland, de Jonge Elhdbeth, van Rottetdam. Capt. Ouwchand, Ac Zselust, van Katwyk. Te Bremen J. D.titte', der Uanfeatifche Bund, van HélvocC. Te Hamburg O. Hendriks, van Gntda. Te Dramme Ellef Nasskill, Anna Chrisiiana, van Amfterdam, Te Laurwig Rknitrd Lhfen, Venskeb.-t, vabAmftertam. Te Lubeck Wo'ke Botes, van Auiftcrdarn. T<- Elbing zeilklaar Johannes Tammes, naat Amftetdam. Te Nerva gearriveerd Jan Hendriks Krins , de Windhend, van Amjleidam. „, . , ... Te Pttersburg TobiaS Chnstian Joliannet. ca Harmen Luppes Priem, de Vr Geertruu'a, van Amfterdam. Te Cro'o'nftad Paul Aadreas Pu.», ie Ilatueenie, yan Amfterdam, laatst vaa Ste.tiu,

Sluiten