Naar boven

Amsterdamse courant

09-10-1802

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Otto Barentsz Smient
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 167X-
Periode gedigitaliseerd
  • 1670 - 1811
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB C 20
Nummer
  • 121

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEE-TYDINGEN.

ZEE-TYDINGEN.

Den 4 October is nog uit Texel getreild J. Obiar, na»T Boston. Den dien dito binnen Kapt. Lee, van New-Tork. M.Surch, an Santen. L. van der Wiel, j. Bodeman , J. Pieter* en j.TjebVes, van Loudon. C. van der Schelde, van Hall, moet paai Z erikzpe; dezelve heeft fchadë aan zjn Roer.; Nog een ïc.iooner, van Boston. De wind West. Niets «lagenend. Den 7-len dito binnen J. Jacob», van Demerary. M. Dütfon en Kapt. Jonas , van Philadelphia. P. Brouwn, van Boston. Rspr. üirkheim, va» Virginie. W Gerbens, van Sr. Marten. P. torie , van St. Malo, R. Laiuont , van New-Castle. A Cornet'», vsn London. De wind West. Niet» uitgexeüd. Br. ei aemilde Kapt. Lee, gi»teren gemeld, heeft dén i7«en pasfate,, op 48 gr. Niorder breedte, o gr. lengte, gepraald 's Lands Cor vet DE SPION, naar de Kaap de Goede Hoop gedeainetrd. Dea 4den dito in het Vlie binnen G. S. Panne, van Koning» bergen. S Ulnchs, van Roven, moet naar Nieuw-Harlingerfiel; dezelve komt als Bylegger binnen. De wind Zü;d-Wcs-. Uitgezeild J. C- Ereft, n»ar StraalfuaJ. R R. Duyt, naar Ste-.tin. S- J. Moller, naar Koppenhagen. H. Berg, J H. dè Vries. V. Wa'ler, F. j. Pank, J. Schnlenberg en F J.Schroder, nasr de Oostzee. B.Baarfen, naarMandahl. J. Pand, C. Lange. en C. G. Potjer, naar Noorwegen. Densden dito niet» gepsrfeer*. De wind We»t, harden wind. In de Msa» binnen D. Jobannea en M. Baden, van Alicante. E. Sybrund», van St. Marten. W Conberyke, v»nDuinkerke». L.A. SDeuiman,vanOleron. J. Collender, van Hult. C Kreft, P F Wured en J. Kraft, vib Riga. A. B. Ancherfen, f«n Bcri'in. Bovengemelde M. Baden heeft, den 7den September 1 1., in het gezicht van Barlirgs, in goeden ftsat gepraaid Willem Jurriaans, vsn hier naar Genua en Livorno gedestineerd; en den 34ften dito by Goudftaart Job Ysbrands, van bier nsir Ivlca gedestineerd. Te Marfe'lle is terug gekomen het Schip vau Kapt. J A. Hnick, naar Hamburg gedestineerd; hetzelve was mastioos, en hsd zoo vee! water ingekregen, dat het ter naauwernood de Haven had kunnen bereiken. Men dacht, dat de Laading zoodanig-befchadigd zot ryt, datlmen dezelve voor Aiftstadeur» rekening zou moeten verkoopen. - . ~ In deßerbice iageatrivYerd C. Bos vao hier; teCl.arïestowa E. Cheef brouith van.hitr, tsStvancah Kapt. Shaw van Rot:?rdam; te ïalem K-pt. Sraith van Hamburg en Reeth van Koppenhsgen; te Boston het sc;iip L.dle joon vr-n hier; te Genas W. Bryan v»n Petersburg; te Marfei.Je R. Qusrt van hier;,te Caiix J. Lof:-w ts van St-irn, M. Stehr-eu-M. Colliis van Hamburg; te Port-a-Pr-rc Kapt. Ferrerta vanher) té Ito'ds'aux J de Ruyter van Rotterdsm; te Rochefort T. T. de Vries vaa Petersburg ;te Ha-re j Volleman vai» Rotterdam; t.- Louifa L. BeiLn van hier; te Bergen {. Lammert! de jong van Dordrecht. De Agio van de Bank 4f per Cent.

Sluiten