Naar boven

Noordhollandsche courant

01-12-1780

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • s.n.
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1778-1781
Periode gedigitaliseerd
  • 1778-1781
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • KB 533 A 2
Nummer
  • 144

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEE-TYDING.

ZEE-TYDING.

."'"HI • den 27 Nov.,in 'tVik binnen gekomen- El'l* M 'C Thvf'eSeVr.Anua Chrht.nn Pillouw. om order. iHt-- *!?ncn •de Waakzaamheid — — Daut/.ig. Iftt Un, Klu Bakker, de 3 Gezusters 1-etersburg. .Ser 1 ?" * r***" Sophla — — —• dito »""'■ dw- rt K'1' de 2 gezusters — Riga. ■• u te wen .«te Koepm Mortel Witteveen dito. ;k;Kcl», dc Vrouw Age-lha — dito BP«k, de Emanncl — — Stokholm. pblVji'. (v' w'"d A' orden, niets na Zee. '/" C m M llcn -H N. 'VCillh-, il Tcxei binnen gekomen, fj-ttiaip^aSdaal, d: Vriendfchep — vau Granada. Pdtit rdciesk, de Nekptuireo — —Triest. fc°*>No! s' dafrrouw Martiia — — London. e ?rtf>»rf*^/rouii* Comiliê Mergeretha Riga. *'kilei 'fbo'ts, de Jonge Jacob Mille — dito. ljc lajr!a'',aS' "e Jufv.Anna Christina Wyburg. . *«re moest naa Maliega. , W:"d Oost en Zuid Oost, na Zee. rn!c-| f,*doorn, de Vrouw Elifabeth na Surinamen.-vJ'naM Ilmi de Jonge jacob Altertus — dito. Koutte!, de Nieuwe Vricndfcliap — Curacao» hlllc), de Koning David — —dito. -ybiMnds, de Vtgelantit — - dito. Yf V,,;',, e J°nf!, 4e N. phtttnit — — dito. llsss k; 'rs« dc Catharina — — — St. Euftatius. I ' he'ïu' dc Uuo? — — — —dito. rVüb b„k dc B•", de Onderneming — .Madera. de Negotie Cellen. f "tt ,y!;r dc jvttgs , dc Zee Post — — Majorka. 1 Tromp, h,-t fergnoegent — Burccloua. 1} ,delrouw harbara llcndrina — dito. l dtilcrminajohatma —dc Straat.

Barend Gccrds, de Zeevaart — ~ na Cadix. Juuiean Scholts, dn Vrouw Lolke — — dito. Wybrand Pieterk, de vlugge Tyd •— — dito. Hcsl'el Jansde Jong, «ie Jonge Jufvr, Wasfcnberg Lisbon, Siemon Wybrands, deSt. Barbara — — dito. Tjebbe Rinkes, de Zeenimph — — — dito. Johanucs Hendriks, sciiravcnhagi — —dito. Jctfe Wiebes. de Eendragt •— —. dito. i'jebbe Jans Brouwer, de Jonge Cornelis — dito. Rink Pieters Tjebbes, dc Morgenfier — dito. Jan Klaas Kuyper, de Nieuwe Zoutkeèt — Ferrol. Piet Haufe, de Jonge Zaakje Titus Tromp — St. Sebastiaah. Fnppc F.ddes, dc Jonge Akkcs — — BouiJeaux* Picter Pktcrfe Luyt. dc Vigclantie —. dito. Leuke Lammcrs, de Goede Hoop — — dito. Sictfe Johanm-s Stoet", dr Kersje en Imke — dito. Barend Klaas de Boer, de f-bep — — dito. Jr.n Arend Blink, 't Weivaaren •— — dito. Thomas R. Coolker, dl Juffr. Hillegenda Brcst. Simon Sybiar.ds, dc Jufs-r. Regina — dito, Jillcs Hennes, de Jufvr. Anna Kingsma dito. Haimc Klaas de Joig, de Eendragt — I'Orknt. Klaas Rynders, de Jufvr. llcita — — Morlaix. Hendrik Jans Wallis, di Jufvr. Beeke Vr.inkryk, JanJacbsekJong, deClara Mariaßregje Havre cl'Grace. 'llans M-.mfcii, di Vrouw Hester — — London. W'kbe Vulkers, de Gerrit H'ynolda — Engelen!. Jan Jurgcnt, dc Eendragt — — —- dito. johari Jacob Tbo!, ac ia Fritdmtheid — Straakond, Gcorgc Smit, the Brocihcrt — — —• Sundcrlaud". lk-l.iy PostgaatC, tet Ncpthur.tS — dito. 'I harnas Ikan, the Bttthy — •"**• dito. Ma-thys Simpton . the Goed Juten! — dito. Johannis Gray, the 'iohn — — — dito.

Thumas A'kinfon, the Zwaan — na Sunderhnd. DINGSDAQ den all Nov., in 'c Vlie hin:ien gekomen. Gerrit Middeldyk, Se Hc-ftellir.g — van Dantzig. jacob Willens L>n , het Ümp Oudeboom — dito. Ziewert Autonie, de P'erw gting — — Arcnsbcfg; Ryjcr Dirks Flapper. dc Jonge Dirk — Koningsbergen i Albert Kikkert, de Agata — — —Riga. Volkcrt l.ulkes. ds Epens Cato — — di'o. Peikr Melk Bok, ac llautralyen — — Koppenhagen. Teunis Roelof-., 4t Gunst van goede Vrienden Noorwegen. Voor Gaats (en .V'fcer me Je Loots aan Boord. Cornelis Fopk'es, de Antanicn Cornelis — Dantzig. De Wind Oost /.uid Oo?t en Z, Oost, na Zee, WiHiam Wahttereld. the Entreprife na London. Amuiul Dalik, de Anna Christina *.— Noorwegen. AMSTERDAM Jeu 29 Nov., in Texel binnen gekomen. Gerrit van der One Pakhe, dt Stad Altene van Genua. Cbristiaan Aarjciis, de Vriendfc/up — Pon a Port. Klaas Dirks, de Jonge Catrina — — London. simon Doedes, de Jacoba Cornelia — Rigï. De Wind O-'Stelvk, na Zee. 'S LANDS SCHIP VAN OOkLOG, DeHeerSch.bylN'achtj-.nßinkes.DEl'R.SOPHl.viiadcV' TtstniisWitES,tlejefr.jtnneLoaixe na Eskii.en Demrocrst'y.. Swcn Hendrik Liuoftroom ,di Britft Catrina G,,tteiiburg. Hendrik Sotnoe, 4* Vrouw .'■larga-ctha — dito. Lubbert P. Buit, ie Jar.kccnAgatha — Vcaiikryk. De A«icn vandeO. I. Cotr.p. 304. opFcbr. W. LConp. 30. Eng. 0.1. Comp. 16-4*!*, Eng. Bank H 5. Z.Z'-r. 71L 7 G'.c. e:ito62. 4. pCi.Ann.76i. Comp. te kv. 15f leb. ij. te wntf.i-JsFen.iL Bauk 117Feb. 1. nc-Peb. t*. 3 --Ct. 6i Feb. 1. 6*2 Fel». lt. Agio va*, de Back 4*i-

Sluiten