Naar boven

Nieuw Israelietisch weekblad

22-07-1904

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • J.B. de Mesquita
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Universiteitsbibliotheek Amsterdam ROS VV 120
Nummer
  • 6
Jaargang
  • 40

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnenland.

Binnenland.

Tot privaat-docent in de Nieuwe Hebreeuwsche taal- en letterkunde aan de Universiteit alhier is opnieuw toegelaten, de eerw. heer J. D. Wijnkoop.

Door het Rabbinaal College bij het Port. Isr. Kerkgenootschap is toegelaten tot den 2den rang Godgeleerde (Magid), de eerw. heer A. R. de Miranda Jr.

Te Utrecht slaagde dezer dagen voor het staatsexamen, de heer J. E. Cauveren, kweekeling van het Seminarium alhier.

Geslaagd voor het toelatings-examen tot het gymnasium, de jongenheer Abraham Palache, en voor de Hoogere Burgerschool de jongenheer Joseph Onderwijzer, Henriëtte Hillesum, voor 7e klasse Frederiksschool, dat ongeveer gelijk staat met de Ie klasse H. 8., leerlingen van het instituut H. Elte, Keizersgracht alhier. Het Instituut Elte heeft reeds vele candidaten voor H. B. en Gymnasium bekwaamd, Waaronder er zijn, die thans een eervolle positie op verschillend gebied in de maatschappij innemen. f""-"!'!!

Einddipploma H. B. S. v. M. met 5-jarigen cursus, geslaagd de dames: Fanny Josephus Jitta, Esiher Snapper, Betsy Troetel, S. Content, Esther Kalker, B. Speijer, F. Con, Emy Nord Tomson, Alice Kahn, E. T. Polak, Paula Cohen, F. Warendorff, J. Ferarea,

Bij de ontvangst van Generaal Van Heutsz in het Amstel Hotel, werd hem door den 14-jarigen jongenheer Salomon Bachra, als blijk van sympathie zijn portret aangeboden, hetwelk hij eigenhandig had geschilderd op tegels, welk geschenk ook vergezeld ging van «en opdracht. Dit huldeblijk werd door den Generaal met een hartelijke dankbetuiging aanvaard.

De «Phlox-Maatschappij", die voor haar petroleumlampen en kachels bekroond is geworden, met het eere-kruis (tentoonstelling 1903 Cristal Palace Londen) heeft de vertefenwoordiging harer firma opgedragen aan den eer N. C. Doorakkers, O. Z. Voorburgwal 67 -ihier. vyamzzzruzz^zwm Op verzoek namen we een dezer dagen een kijkje in de Magazijnen van genoemden heer, waar wij kennis maakten met de goede eigenschappen en constructies van deze voor Nederland geheel nieuwe verlichtings- en verwarmingsartikelen. Door een porceleinen schoor•teentjc, hetwelk zich in het lampeglas bevindt, verkrijgt de vlam een bolvormige gedaante, waardoor van het z.g. dansen van de pit geen sprake kan zijn. De vlam is het toppunt van volmaaktheid; bijzonder helder geeft zij een «acht schijnsel, dat voor de oogen aangenaam •«indoet. Voor brandgevaar behoeft men niet bevreesd te zijn; valt de lamp, dan is de vlam onmiddellijk gedoofd. Een noemenswaardig verschil wat branden betreft, tusschen het gewone gaslicht en deze lampen bestaat er werkelijk niet, zoodat het voor de hand ligt, dat deze artikelen in de toekomst grooten aftrek zullen vinden. . De heeren Gebr. Ziekenoppasser, Raadhuisstraat 2—4—6 en PI. Kerklaan 26—28 zijn belast met den détail-alléénverkoop voor Amsterdam. Bij deze firma zijn de hier meermaals genoemde artikelen ter bezichtiging gesteld. Wie nu wenscht kennis te maken met het fabrikaat van de «Phlox-Maatschappij" kan zich tot de firma Ziekenoppasser wenden.

Voor den vader met groot gezin is aan ons bureau in dank ontvangen va*h M. J. fl, S. W. Hillesum f 0.25, van Simon op den jaartijd van zijn moeder fl, N. N. fl, van Mchanem den Haag fl. ROTTERDAM. De vereeniging „Chizzoek Emoenoh" hield Zondagavond eene algemeene vergadering in het café Beijl alhier. Nadat de voorzitter, de heer A. Vorst de vergadering had geopend, had de verkiezing van een bestuurslid plaats. Als zoodanig werd gekozen de S. Moses. In verband met een voorstel van het bestuur en meteen van den heer M. v. d. Berg werd besloten, dat leden en donateurs het recht hebben, kinderen van onvermogende ouders van de school te doen genieten voor hetzelfde schoolgeld, dat voor ieder lid bepaald is. Hierna werd de vergadering gesloten. WINTERSWIJK, 18 Juli. Bij het eindexamen aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier verwierven een getuigschrift de jonge dames Flora Elzas en Netje Samson uit Eibergen en de jongeheer J. Hemelrijk.

elburg, 8 Ab. 'UiprDnroijH.in'w"?_-.

Diep geschokt waren gisteren onze gemeenteleden bij het vernemen van de treurmare, dat mej. wed. Förster het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Met haar heengaan verliest onze gemeente weer een van die Joodsche vrouwen, die helaas tegenwoordig zoo zeldzaam zijn, een 71 fiNT IVX in den volsten zin dés woords. Dat de overledene bij een ieder bemind was, bleek duidelijk bij de milD en ITlb. Daar met het oog 3JO nyvn 'V men niet TADD is, werden de verdiensten van de dierbare doode bij de mr.-, door den leeraar der gemeente naar waarheid geschetst, dat de overledene dan ook in de hemelsche gewesten haar loon mag vinden, voor het uitoefenen van de drie kostbare deugden n.l. HXiy ill^n DHD" DITOJI, die bij ons Jodendom zeer gegewichtig zijn en dat de Algoede de familie F. en onze gemeente voor verdere rampen moge bevrijden. iT32£jri

Sluiten