Naar boven

Nieuw Israelietisch weekblad

28-11-1873

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • J.B. de Mesquita
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Universiteitsbibliotheek Amsterdam ROS VV 120
Nummer
  • 19
Jaargang
  • 9

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familiebericht

35-jarige Echtvereeniging van David Meijer en Henrietta Mendels. Hunne dankbare kinderen. Arnhem, 29 Nov. 1873. [529] Getrouwd: Joseph Wijnkoop, Rabb. Assessor bij de Nederl. Israël. Hoofdsynagoge alhier, •met [537] Amelia N ij burg. Receptie: Zaterdag en Zondag 29 en 30 Nov. a.s., ten huize van den Heer N. S. Nijburg, Spinozastraat, W 92*». . 5 Kislew 5634. Amst^dam' Ui Nov. I«7SC Algemeene kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen ZOON JUDIC HEN, geliefde Echtgenoot van M. B. PEREL. Amsterdam, 23 November 1873. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen DOCHTER ESTHER HEN, geliefde Echtgenoot van E. A. BEEKMAN. Amsterdam, 25 November 1873. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden trof ons de gevoeligste slag onzes levens, door het plotseling overlijden van onzen dierbaren Man en Vader EMANUEL JOGHEM VAN PRAAG, in den ouderdom van 49 jaren. Zij, die zijn braven en oprechten levenswandel gekend hebben, zullen beseffen, wat zijn bedroefde vrouw en 6 nog jeugdige kinderen, zijn grijze vader, broeder en zusters en verdere familie in hem verliezen. Wed. VAN PRAAG—y. Geldeven. Uit aller naam. Tinn rtü _~n tran Amsterdam, _i WoVember 1873 T De ondergeteekende betuigt bij dezen zijn hartelijken dank voor de menigvuldige blijken van belangstelling, hem ter gelegenheid van zijn J 0»1*» Verjaardag zoo ruimschoots bewezen. J. N. TORRES. Amsterdam, 24 Nov. 1873. [527] betuigen hiermede onzen wel- dank aan familie, vrienden. deze fenden' zo° mnnen als üuiten ♦ nnd h"' voor nunne deelneming, be- Moeder J het overaJden onzer dierbare S. ABRAHAMSON Az. JOSEPH ABRAHAMSON. Amsterdam, Kisiew 5634> -^g- Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen dierbaren Echtgenoot en Vader, betuigen wij, ook namens familie, onzen mnigen dank. Wed. B. VAN DE WAAL en Kinderen. Schijndel, November 1873. [542]

Sluiten