Naar boven

Nieuw Israelietisch weekblad

23-12-1870

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 4

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • J.B. de Mesquita
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Universiteitsbibliotheek Amsterdam ROS VV 120
Nummer
  • 22
Jaargang
  • 6

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnenland. Amsterdam, 22 December.

Binnenland. Amsterdam, 22 December.

* Bij Koninkl. besluit zijn met ingang van den 1 Jan. 1871 tot leden van den geneeskundigen raad voor Noord-Holland benoemd, de heeren dr. A. H. Israëls en P. van Vollenhovon, heel- en vroedmeesters alhier, en voor dien i:i Noord-Braband tot plaatsvervangend lid, de beer dr. M. I. Gouefroi, te 's Hertogenbosch.

* — In de vergadering van den kerkeraad der Nederl. Israël. Hoofdsynagoge alhier, op Zondag den 18 dezer, onder leiding van den voorzitter, den beer mr. C. Asser, gehouden, en welke door 21 leden werd bijgewoond, werden na kennisgeving der verzonden en onderscheidere ingekomen stukken, gelezen missiven van de heeren M. J. Goudsmit, Jaeq. D. Lioni en E. B. Assclier, m. dr., houdende, dat zij hunnen benoeming, de csrste tot lid des kerkbestuurs, de beide laatsten tot leden der commissie van financiën aannemen, hebbende de toezegging van de welwillende ondersteuning zijner medeleden den heer Goudsmit tot de aanneming van clie nieuwe opdragt geleid, en voorts eene missive van den heer A. A. Keyser, dat hij het hem opgedragen mandaat tot lid des kerkbestuurs niet kan aanvaarden. Op zijn verzoek door den raad ontslagen, wordt in zijne plaats benoemd de heer L. Prins, die zijne benoeming in beraad heeft gehouden. Hierna overgegaan zijnde tot de benoeming van een adjt. boekhouder ter thesaurie, wordt tot deze betrekking gekozen de hoor A. D. Wagonaar tegen eene bezoldiging van ƒ 450 in het jaar, wiens functie en bezoldiging zullen ingaan met 1 Januari) 1871. Daarna -werd gelezen het rapport der commissie in zake het vacerend opperrabbinaat. Naar aanleiding van do conclusieder commissie werd door den raad met eenparige stemmen besloten eene commissie te benoemen, en vervolgens zamengestcld uit ven beer I. 'J\ Philips en de gerapporteerd hebbende commissie, bobbende op den daartoe kenbaar gemaaktcn wensch der vergadering do voorzitter van den raad zich bereid verklaard, om, des verlangd, met de commissie van gedachten to wisselen, en aan haar opgedragen het doen eener aanbeveling van minstens 2 candidaten, opdat tot de benoeming van een opperrabbijn zal kunnen worden overgegaan. Voorts word, ingevolge de desbetreffende voordragt der commissie, de eorw. heer J. D. Wijnkoop, geëxamineerd More en kandidaat in de letteren, benoemd tot rabb. assessor der Hoofdsynagoge alhier, wiens functiën en bezoldigingzullen ingaan met 1 Januarij aanst., en eindelijk bepaald, dat cle geestelijke belangen der gemeente en het ressort tijdelijk door do beide assessoren zullen worden waargenomen. Ten slotte is door den raad besloten, de vastgestelde classificatie over 1869 en 1870, onder inwachting van het rapport, der op den 3 December 1868 benoemde raadscommissie tot reorganisatie van den kerkelijken aanslag, ook te bestendigen voor het jaar 1871. * — Naar wij vernemen, zal de hoofdcommissie voor het Portug. Israël, kerkgenootschap Zondag as. te dezer stede eene zitting houden. * — Door de geestelijkheid der Portug. Israël gemeente alhier is aan den heer J. A. Vas Dias, na afgelegd examen, bet diploma als D"JYD "131 D uitgereikt. * — Jl. Zaturdag-avond werd alhier ds 48ste jaarlijksche vergadering gehouden van het genootschap Tot ondersteuning van behoeftige Nederl. Israëlietische Kraamvrouwen. De voorzitter, dr. H. M. Duparc, opende haar met eene rede, die tot onderwerp had: »de emancipatie der vrouw", waarmede spreker haren weldadigheidszin in verband bragt, en reikte te dier gelegenheid een sierlijk bewerkt diploma uit aan mevrouw de wed. S. L. Gans—Benjamins, die gedurende nu 25 jaren, mot onvermoeiden ijver en toewijding, aan het bestuur dezer weldadige inrigting heeft deelgenomen. Haar was bovendien door de heeren en dames medeleden van het bestuur, een zeer sierlijk geschenk, als bewijs van hulde aangeboden, on ook harerzijds bedauht zij, door e-ene rijke schonking, het genootschap op milddadige wijze. Mot eenige hartelijke woorden van dankbetuiging aanvaardde zij de haar ten deel gevallen onderscheiding. Uit het door den secretaris uitgebragt verslag bleek, dat in dit jaar 444 kraamvrouwen bedeeld zijn, en dat aan vaste contributiën was ontvangen ƒ 2689.65, bovendien aan legaten en schenkingen ƒ 1542.50. — Na bet houden der jaarlij ksche verloting van bodeelingskaarten onder do contribuanten, werd de vergadering, die door de tegenwoordigheid van vele belangstellenden was opgeluisterd, door den voorzitter, mot een warm woord van opwekking, gesloten. * — Dezer dagen is wederom een zeker heer opgedaagd, die zich gelieft, prolï. dr. G. Deutsch te noemen. Onder dien titel roept hij de weldadigheid in. Wij meenen het publiek tegen dezeii man te moeten waarschuwen, want hij gelijkt in elk opzigt op den opligter, die insgelijks onder den naau dr. Deutsch of ook dr. Wolft' in 1867 met vaische aanbevelingen hier te lande gelijke industrie heeft uitgeoefend. De redactiën der politieke bladen worden verzocht deze waarschuwing over te nemen.

* Rotterdam, 18 Dec. Naar aanleiding vau eene zeer treffende afscheidsrede, door den eerw. opperrabbijn, dr. Isaacssohn, gepasseerden Donderdag gehouden, in verband met een hai-troerenden 13DH over het overlijden van den eerw. heer Joseph Hirsch, in leven rabbinaal assessor te Amsterdam, heeft een groot aantal der respectabelste leden onzer gemeente een verzoekschrift gcrigt aan den Israël, kerkeraad alhier, houdende, dat deze raad alsnog pogingen moge aanwenden, om z.oorw. te bewegen, zijne aanvrage om ontslag terug te nemen. Men vleit zich reeds met de verwachting, dat, wegensdeze groote en veelzijdige belangstelling in het beslechten van deze zoo lang gerekte gemeente-aangelegenheid, èn de eerw. opperrabbijn, èn de kerkeraad geneigd zullen zijn tot eene wederzijdsche toenadering, waardoor de eendragt in onze gemeente behouden zal blijven. * Utrecht, 20 Dec. Aan de hoogeschool alhier is tot doctor in de geneeskunde bevorderd de heer M. Denekamp, geboren te Schoonhoven. * Amersfoort, 19 Dec. De alhier gevestigde afdeeling der Maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland hield gisteren-avond hare eerste lezing, waarin als spreker optrad de heer E. Brandes, van Soest, die tot onderwerp gekozen had het doel en den werkkring van genoemde maatschappij. Na uitvoerige uiteenzetting van haar wezen en karakter, waarbij spr. voornamelijk deed uitkomen, dat het houden van volksvoordragten een der krachtige hefboomen is tot hot bereiken van het doel der maatschappij, droeg spr, zijne bekende geestige bijdrage: »Eene kwade bui", voor. Nadat de voorzitter der afdeeling, de heer E. L. Visser, don spreker voor diens welwillendheid bad bedankt, maakte hij, onder referte aan hetgeen dooiden heer Brandes ten opzigte der maatschappij in 't algemeen was gezegd, melding van hetgeen dooide Amersfoortsche afdeeling sedert haar ontstaan ten

behoeve van hare geloofsgenooten alhier was gedaan, waarna spr. den aanwezigen, voor zooverre zij geene leden der afdeeling waren, tot de aanvaarding van het lidmaatschap krachtig opwekte, hetgeen de toetreding van zes leden ten gevolge had. Het bestuur is ijverig bezig met het organiseren van meerdere lezingen voor dezen winter en heeft verschillende sprekers uitgenoodigd, successievelijk eene spreekbeurt te vervullen. * CoeVOl'deu, 16 Dec. Gisteren-avond gaf de rederijkerskamer Eend/ragt maakt, Magt eene openbare voorstelling. Do opgevoerde stukken waren: »De sleutel van do secretaire" en »Een bankbiljet van duizend gulden", beiden blijspelen. Over bet, algemeen hebben de leden zich allen zeer goed van hunne taak gekweten. Bijzondere lof komt de dames H. B. Witgensteiner, S. Gompers, H. en J. Kon en C. Potsdammer, toe. De zaal was door een deftig publiek bezet, terwijl de voorstelling door een geanimeerd bal besloten werd, -dat tot laat in den nacht duurde. * Groningen, 18 Dec. In de gisteren-avond gehouden algemeene vergadering der vereeniging 'fS& D*W '"P 3, sedert, 1863 alhier gevestigd, werd, bij monde van den heer J. H. v. Hasselt Jr., penningmeester, verslag van den tegenwoordigen staat dier vereeniging uitgebragt. Daaruit bleek, dat de kas der vereeniging, dio geheel in effecten en in de spaarbank belegd is, op heden bedraagt de som van ƒ 1708.45, terwijl door het Nederl. Israël, armbestuur, sedert bet plan tot zulk een gesticht gevormd werd, eene som van ƒ 5123.54 daarvoor is afgezonderd, zoodat er thans eene gezamenlijke som van ƒ6831.99 beschikbaar is. Gering noemde verslaggever dit bedrag in verhouding tot de enorme kosten, die tot zulk eene inrigting -verersebt werden; evenwel bemoedigde hij tf< leden en spoorde hen aan, op den ingeslagen weg voort te gaan; hij gaf hun te dien einde eene schildering van den toestand der in een algemeen ziekenhuis of hospitaal verpleegde Israëlieten, gedurende hunne ziekte zoowel als na hun -dood, on drukte hun met hartelijke woorden op het hart de noodzakelijkheid van zulk een gesticht binnen onze gemeente. — Daar met 1 Januanj (?j 1871 drie bestuursleden moeten aftreden, zoo werd tot de verkiezing van drie nieuwe leden overgegaan, met het gevolg, dat de heeren A. J. Drilsnia en dr. J. F. Cohen herbenoemd en de heer J. van Meeuwen benoemd werden, welke allen zich deze benoeming lieten we]gevaUen. * — Zaturdag-avond word in het Concerthuis de derde der openbare volks-voordragten gehouden van ' .wege de Groningsche afdeeling der Maatschappij tol Nut der Israëlieten in Nederland. De heer L. van Zanten, docent aan do hoogere burgerschool te Veendam, hield eene echt wetenschappelijke en zeer populaire voordragt, naar aanleiding van do vraag: »Kan de beoefening der natuurkundige wetenschappen de godsdienst, schaden?" Een ontkennend antwoord werd hierop door den spreker gegeven, dio in zijne rede gelegenheid vond, zoowel op het gebied van'de natuurkunde als van de scheikunde, vele verschijnselen, die zich in het dagelijksch leven aan ons voordoen en die allen wel zien, maar waaraan zeer velen geene verklaring kunnen geven, uit te leggen op eene wijze, die voor «Uen begrijpelijk was. Na de pauze schetste de heer W. Boutelje, hoofdonderwijzer aan de Israël, armenschool alhier, in eene inderdaad hoogstbolangrijke bijdrage het leven en de werken van eenige beroemde Joodsche mannen in de elfde eeuw. Een aanzienlijk publiek woonde deze volksvoordragt bij. * Leeuwarden, 21 Dec. De zuivere opbrengst der op heden ten behoeve der Israël, armen alhier gehouden wintercollecte bedraagt ƒ1115.94=.

Sluiten