Naar boven

Nieuw Israelietisch weekblad

22-11-1901

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • J.B. de Mesquita
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Universiteitsbibliotheek Amsterdam ROS VV 120
Nummer
  • 23
Jaargang
  • 37

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekaankondiging.

Boekaankondiging.

«Handleiding tot de kennis der Hebreeuwsche Taal, door J. D. Wijnkoop, Litt. Hum. Cand., Rabbijn der Nederl. Israël. Hoofd- Synagoge te Amsterdam, Privaat-docent in het Nieuw-Hebreeuwsch aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam." (Tweede Stuk, «Woordvoeging").

Toen in 1897 bij Luzao en Co. te London het licht zag: «Manual of Hebrew Syntax by Rev. J. D. Wijnkoop, Translated from the Dutsoh by Rev. Dr. C. van den Biesen, prof. of Theology at St. Joseph's Foreign Missionary College, Mill-Hül," wezen wij er op, dat het zeker een groote satisfactie voor den eerw. heer Wijnkoop moet geweest zijn, dat de vruchten van zijn arbeid op het gebied der Hebr. taal in een vreemd land niet onbekend zijn gebleven niet alleen, maar dat een der hoogleeraren in Londen zelfs de toestemming heeft gevraagd, door vertaling ook hen, die met de Nederl. taal, waarin het manuscript was vervat, niet bekend zijn, van de vruchten van dien arbeid te laten profiteeren. De vertaling van de hand van prof. dr. van den Biesen zag destijds het licht, voorzien van een aanbevelend woord van zijn eminentie kardinaal Vaughan, aartsbisschop van Westminster. Deze handleiding was een vervolg op de «Handleiding tot de kennis der Hebr. taal", welke in 1888 bij J. L. Joachimsthal het licht zag. Thans heeft de schrijver, en dat volkomen terecht, gemeend, de oorspronkelijk in de Ned. taal geschreven handleiding ook door den druk voor zijn landgenooten toegankelijk te maken, en zij zal, nu er geen in het Nederl. geschreven Syntaxis der Hebr. taal is, dankbaar worden ontvangen. De heer J. D. Wijnkoop is op het gebied der Hebr. taal volstrekt geen onbekende, zoodat, ook indien wij het niet reeds bij het verschijnen der Engelsche editie hadden gedaan, een woord van aanbeveling gerustelijk achterwege kunnen laten, daar de schrijver zelf aanbeveling genoeg is. Alleen willen wij er nog aan toevoegen, dat de Nederl, editie hier en daar een weinig van de Engelsche afwijkt, en dat behalve vermeerdering ook hier en daar verbetering is aangebracht. Wij vertrouwen, dat deze handleiding, welke bij de firma E. J. Bril! te Leiden het licht heeft gezien, als studieboek aan Seminaria en andere inrichtingen van hooger onderwijs een weikomen verschijning zal zijn, waarvan het gebruik, door een lijst der bijbelplaatsen, weike er in aangehaald warden, vergemakkelijkt wordt.

«Veertig Jaar op de Tribune". Parlementaire indrukken en herinneringen door B. Blok. (Tweede, vermeerderde druk.) 's Gravenhage Gebr. Belinfante.

Bovenstaande herinneringen in aangenamen vorm, wat inhoud zoowel als typographische uitvoering betreft, gegoten, ontvingen wij in dank van den schrijver. Hij heeft deze pennevrucht opgedragen aan zijn waarde echtgenoote. Wij schreven bijna, dat deze opdracht echt Joodschen familiezin verraadt en getuigenis aflegt van de hooge waardeering, welke wij Jehoediem koesteren voor haar, die met ons liefde en leed heeft gedeeld ; ons menigmaal door een liefderijk en bemoedigend woord de kracht verleende wederwaardigheden met kalme berusting en gelatenheid te dragen, zoo wij 't bewustzijn hebben, onzen plicht te hebben gedaan. Zooals de lezers uit de publieke organen reeds vernomen hebben, heeft de heer B. Blok deze herinneringen het licht doen zien, toen op 1 Nov. 1901 het veertig jaren geleden was, sedert de schrijver op even 20jarigen leeftijd in de eigenlijke journalistiek kwam, meer bepaald als parlementair verslaggever. Dat in enkele dagen van de indrukken en herinneringeo een tweede druk noodig was, bewijst, dat zij met dankbaarheid werden ontvangen en gelezen, en dat er veel in is, dat waardig wordt gekeurd, aan de vergetelheid ontrukt te zijn. Bescheiden en zonder opsmuk gewaagt de schrijver met enkele trekken van zijn eigen persoon, maar dat weinige is voldoende, om te doen zien, dat hij reeds een nuttig en weibesteed leven achter zich heeft.

//Het Sexueele Leven van den mensch, van het standpunt der natuurlijke ontwikkelings geschiedenis". Voordracht van prof. Alb. Heim, vertaald door dr. G. van Brakel. (Leiden, A. H. Adriani).

Ofschoon deze voordracht geen specifiek Joodsch onderwerp behandelt, hebben wij, nu zij ons ter recensie is toegezonden, gemeend op de verschijning te moeten wijzen. Deze voordracht, op verzoek van de leden van «Ethos", een te Zürich opgerichte academische vereeniging «tot bestrijding der onzedelijkheid" door prof. Heim gehouden, heeft zulk een zedelijke strekking, dat wij er dr. van Brakel dankbaar voor moeten zijn, dat hij haar voor de Nederlanders heeft vertaald. Nu er helaas, zooveel verschijnt, dat zoo bij uitnemendheid berekend is, het moreel leven onzer zonen en dochteren te ondermijnen en geheel te ruïneeren, moet men de verschijning van dat, wat de edele strekking heeft moraliteit te bevorderen ; tot een kuisch, rein, gezond leven op te wekken, met vreugde begroeten. En die strekking heeft de voordracht ontegenzeggelijk, ook al kan men niet alles onderschrijven, wat de hoogleeraar omtrent ontstaan, ontwikkeling als onomstootelijke waarheid verkondigt. De prijs van het boekje, dat er, ook wat vorm betreft, behagelijk uitziet, is f 0.50.

Sluiten