Naar boven

Nieuw Israelietisch weekblad

05-09-1902

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 8

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • J.B. de Mesquita
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1994
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Universiteitsbibliotheek Amsterdam ROS VV 120
Nummer
  • 12
Jaargang
  • 38

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnenland. AMSTERDAM, 4 September 1902.

Binnenland. AMSTERDAM, 4 September 1902.

De rabbijn A. S. Onderwijzer predikt Zaterdag vóór het Moesaf-gebtd in de Waterlooplein-synagoge.

Van af Zaterdag worden de godsdienstvoordrachten vanwege de ITWVI Til PTI gehouden in de Tweede Synagoge na nbsn nnjD van I—2 uur.

Benoemd tot ridder in de orde van Oranje- Nassau de rabbijn J. D. Wijnkoop, aan de eerw. heeren B. Kalf, voorzanger der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge alhier is verleend de zilveren medaille in die orde, den eerw. heer W. I. Boutelje, Isr. leeraar te Groningen de gouden medaille en den heer N. van Dam, brievenbesteller alhier, de eere-medaille. Tot oiïioier in de Oranje Nassau-Orde is benoemd mr. A. van Lier.

Door het Rabbinaal Collegie bij het Port. Israel. Eerkgenootsobap in Nederland is aan den heer Abr. Abm. Rodrigues de Miranda na afgelegd examen den rang van Darssan (Aspirant predikant) toegekend.

Bij het Weldadigheidsfonds (Bureau Nieuwe Keizersgracht 61) zijn gedurende de maand Augustus aan extra-bijdragen ingekomen: van B. fl, gecollecteerd op de bruiloft van den heer S. Groenman en mej. D. Lissauer f 8.73 i, motto 13 Menachem 5662 (16 An?. 1902) f 18. Totaal f 27.73 J.

De offioieele feestgids van den nationalen en internationalen zangwedstrijd door Orphéon te honden op 6, 7, 8, 13, 14 en 15 September e.k. is versohenen. De wedstrijd is uitgesohreven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Zangvereenining. De feestgids geeft inliohtingen omtrent veel, wat de deelnemers sal interesseeren en ook van belang is voor de velen, die bij den wedstrijd tegenwoordig zullen zijn. Ongeveer f 5000 is dispouibel gesteld voor prijzen in geld, waaronder voor de hoogste eere-afdeeling van fl5OO en '750, voorts zeer veel goudan en zilveren niedailes, zilveren palmtakken en andere kunstvoorwerpen. De toegansprijzen zijn niet te hoog, zoodat velen van de gelegenheid kunnen proüteeren, om kunstgenot te smaken.

De vereeniging /t Koggcschip" verzoekt de ingezetenen van Amsterdam gedurende het Concours van «Orphéon" te vlaggen, om de feestelijkheid te verhoogen.

Gaarne maken wij belangstellenden attent °P de annonce, waarin de opening der „ Avond - «chool voor Volwassenen", cursus 1902—03 *[ordt aangekondigd. De schoone resultaten Qier school wettigen volkomen de. belangsteln°g, waarin zij zioh mocht verheugen, en welke ook velen zullen aansporen, zich voor de lessen 'e laten inschrijven. Israëlieten kunnen zich Zaterdag-tkvond laten inschrijven.

Blijkens achterstaande annonce brengt de °eer M. H. Rubens ook Laureol-tabletten, die °nder rabbinaal toezicht staan, in den handel.

Sluiten