Naar boven

Leydse courant

30-06-1854

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 5

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Wed. Anthony de Klopper en Zoon
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1813-1902
Periode gedigitaliseerd
  • 1813-1869
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Regionaal Archief Leiden
Nummer
  • 78

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOST-INDIE.

OOST-INDIE.

De Javasche Couranten deelen eene menigte benoemingen mede, o. a. is benoemd: tot President van de hoofd-commissie van onderwijs in Ned. Indie, Mr. C. A. de Jongh, A'ice-President van bet hoog geregtshof van Ned. Indie; tot Inspecteur van financiën, J. C. de Koek van Leeuwen, thans Adsistcnt- Resident voor de policie le Batavia; tot lid in het hoog militair geregtshof van Ned. Indie, Mr. J. R. Couperus, Raadsheer in het hoog geregtshof van Ned. Indie; lot Raadsheer in het hoog geregtshof van Ned. Indie, Mr. H. C. Nollhenius, thans Officier van Justitie bij den raad van justitie te Batavia; tot Officier van.Justitie bij den raad van justitie te Batavia, Mr. F. IL E. Schuslcr, thans Adv.-Gen. bij het hoog geregtshof van Ned. Indie; tot Griffier bij den raad van justitie te Padang, Mr. F. P. J. Fleur, thans lste Substituut- Griffier bij den raad van justitie te Batavia; tot Griffier bij het hoog geregtshof van Ned, Indie, Mr. T. ll.'der Kinderen, thans Griffier bij den raad van justitie te Soerabaija; tot Adv.-Gen. bij het hoog geregtshof van Ned. Indie, Mr. F. F. L. U. Last, thans lid in den raad van justitie te Batavia; tot Predikant bij de Prot. gemeente te Soerakarta, A. van Davelaar, laatstelijk Predikant bij die te Pasoeroewan, onlangs van verlof uit Nederland teruggekeerd; tot Zendeling-Leeraar bij de inlandscbe Christen gemeenten te Depok en Toegoe, J. R. P. F. Gonggrijp, Zendeling, thans binnenregent van het Protestantsch wees- en armhuis te Samarang. — Op den 31stcn Maart jl. is in den kralon te Sumanap overleden de algemeen geachten Sultan van Sumanap. Z. 11. Pako Nata Ningrat, Koinmandcur der Orde van den Nederlandseben Leeuw. .... . _~ Hij betoonde zich steeds een trouw i vriend van bet Nederlandsch Indisch Gouvernement. In de oorlogen op Celebes, Java en Balie bewees hij goede diensten,. door het verstrekken van hulptroepen. In betrekking van bloedof aanverwantschap staande tot de meeste regcnls-familien van Java's noordoostkust; trachtte hij steeds zijnen invloed op die familien ten moesten nutte van hel Gouvernement aan te wenden, en zijne betrekkingen in te prenten, dat in hunne gehechtheid aan hel Gouvernement de beste waarborg voor hun eigen voorspoed gelegen is. : | Als taalkundige was hij met roem bekend. Vele oude inscriptien in de Kawi-taal werden doorhem ontcijferd. Men weet, dat Sir Stamford Raffles veel nut getrokken heeft uit de aanwijzingen van dezen Vorst, hij de zamenstelling zijner » Uistory of Java." .' : Hij zelf zal in de geschiedenis van zijn land en van Nederlandsch-Indie eene eervolle plaats beslaan, als een toonbeeld voor inlandsche vorsten en grooten,' van. trouw en gehechtheid aan het souverein gezag des Konings en van 's Konings A'ertegenwoordiger in deie gewesten. ■— Te Soerakarta is den 25stcn Maart 11. overleden de. gepensioneerde Regent van Patjitan, die den ouderdom van 120 jaren bereikt had.. i—' Door. den Heer J. E. Teysman, hortulanus bij 's lands plantentuin te Buitenzórg, zal weldra, even als in het vorig jaar, eene botanische reis worden gedaan. — Te Palembang op Sumatra zijn de Kapitein J. B. Auffmorlh, de ls,c Luit. J. IL Z. A. Latour, de handelaar Heydorn en een schildwacht op den openbaren weg aangevallen en' gewond door een amok-maker, welke daarna is afgemaakt. De Luit. Latour en de schildwacht zijn aan hunne wonden overleden. Geestdrijverij en meer bijzondere wraakoefening werden als de drijfveren, aangemerkt.

Sluiten