Naar boven

De Sumatra post

03-10-1931

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 24

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • J. Hallermann
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1889-1942
Periode gedigitaliseerd
  • 1898-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek 1634 C1
Nummer
  • 229
Jaargang
  • 33

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Filmnieuws. INLANDSCHE FILMS.

Filmnieuws. INLANDSCHE FILMS.

Dezer dagen werd in de Orion Bioscoop de eerste inlandsche film vertoond honderd percent sprekend, dansend, zingend en beminnend. Veel bijzonders was het niet, toch mag een bespreking niet achterwege blijven daar het hier een experiment betreft dat in de toekomst waarde zal kunnen hebben. Huwen op het bevel, heet het eerste product van het Bandoengsche filmbedrijf. Men kent de historie. Twee jonge menschen houden van elkaar, Machmoed en als we ons niet vergissen Sarinah. Beiden schijnen volkomen te harmouieeren maar, zooals het meer in het leven gaat, dat mag niet doorgaan want de ouders hebben een andere echtgenoot voor hun dochter uitgezocht. Deze eenhadji, die het bioscooppubliek al direct niet zoo sympathiek is als Machmoed, de jeune premier, krijgt binnen vijf minuten toestemming als hij om Sarinah's hand komt vragen. Het meisje wordt thuis gehouden en onder martelende dreigementen wordt zb gedwongen Hadji Saleh te trouwen. Maar Sarinah die liefde voor Machmoed draagt in haar hartje, breekt in snikken uit en schrijft Machmoed een brief om hulp. Deze brief bereikt Machmoed niet want door de kuiperijen van een spion valt de brief in handen van den vader, welke een valsche brief schrijft aan Machmoed, gebruik makend van Sarinah's handteekening. Machmoed is terneergeslagen en gaat met zijn vrienden pleizier maken, Sarinah huwt, maar zij is verdrietig en ongelukkig. Zij spreekt geen woord tot Hadji Saleh, die haar opgedrongen is en haar geluk verwoest. Als Saleh naar desawahis, wordtzijn vrouw geschaakt door Machmoed's vriend. Deze brengt haar naar Machmoed, en hetteere figuurtje fleurt weer op, voelt zich veilig in de armen van denman dien zij zelf verkoos. De ouders en de hadji kamen met driftige passen en vlammende oogen aangeloopen, maar nu voelt Machmoed zich sterk. Het blijkt dat de vader van Sarinah hen beiden heeft bedrogen, de valsche brieven worden geproduceerd en de vader moet bekennen. De Hadji die nog een duit in het zakje wil gooien, wordt op hardhandige wijze door Machmoed op zij gezet. Hij overtuigt allen van zijn liefde voor Sarinah: de liefde alleen kan deze twee menschen gelukkig maken, niethet geld van den hadji. Het trio eclipseert en Machmoed en Sarinah zijn voor altijd gelukkig. Het gevoel van bet publiek is hiermede eveneens bevredigd. * » * Het thema is zoo men ziet niet ver gezocht, huwen op bevel is een dagelijksch voorkomend euvel. De regie van de -film is wel niet zoo primitief als bij de rolprenten uit den allereersten filmtijd het geval is, maar het scheelt niet veel. Vondsten, suggestieveH beelden, missen we, het is gefotografeerd bangsawan werk. Nu men in Bandoeng opname apparaten voor de sprekende film schijnt te hebben, ware het te wenschen dat men profiteerde van de mogelijkheden die Indië biedt. Laat men zich vooral niet wagen aan goedkoope Hollywood romantiek en etaleeren van liefde tot m het oneindige. Het inlandsche publiek behoeft Maleisen sprekende films, dat is te constateeren geweest door het enorme bezoek aan de Orion gedurende de dagen dat deze film draaide. De sprekende film heeft vat op hen, zij kan dus een groote paedagogische waarde hebben. ■. , t , We slaken de zucht, dat we gespaard worden voor bordpapierdrama's en trekkebekhistories, Indië is te mooi dan dat de cameraman er niet van zou profiteeren. Geen decors voorloopig. geen sommelige geschiedenissen op een achtergalerij, maar een film van Indië, van haar kunst, van haar leven, van haar natuur. ALB. V. H.

Sluiten