Naar boven

Soerabaijasch handelsblad

25-03-1903

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 20

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Kolff & Co
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1865-1942
Periode gedigitaliseerd
  • 1865-1908 / 1929-1942
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 64
Nummer
  • 71
Jaargang
  • 51

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kon. Instituut v. d. Taal-, Land- en Volkenkunde in Ned. Indië. 21 Februari.

Kon. Instituut v. d. Taal-, Land- en Volkenkunde in Ned. Indië. 21 Februari.

In de hedenmiddag om 2 uur gehou den algeineene vergadering van he' Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië, werd door den secretaris, den heer E. B Kielstra, het volgend jaarverslag over 11)02 uitgebracht: Het bestuur bestond in het a'geloopen jaar uit de heeren i mr. O. Pijnacker Hordijk (voorzitter), prof. dr. J. 11. C. Kern (onder-voorzitter), prof. dr. G. K. Niemann, prof. A. L. van Hasselt, mr. C. Th. van Deventer, prof. dr. .Spanjaard, prof. dr. K. Martin, J. W. IJzerman, prof. C. Poeusen, prof. mr. J. E. Ileeres, J. 11. de. Groot (penningmeester) rn E. B. Kielstra 'secretaris). Ingevolge art. 8 van het reglement treden thans de he%ren Pijnacker Hordijk, Nieman en Kielstra af Op 1 Januari jl. telde het Instituut: 1 Bescherm. rouw (H. M. de Koningin); 32 buiteulandsche- en 2 eere-leden; 5 donateurs; 7 eontribueerende instellingen; <>22 gewone leden, en 2 correspondeerende leden. Bijzonder groot was het aantal leden dat ons in het verloopen jaar door den dood ontviel. Behalve de donateur I. D. Fransen van de Putte, waren het de heeren: Pangeran Adipati Pakoe Alatn VI, Pangeran Aria Maturam, A. J. Asselbergs, H. P. A. Bakker, M. Bock,

.1. 11. W. graaf van den Bosch, rar. G. J. E. graaf van Bylandt, J. J. Ph. Chambier, mr. J. R. Couperus, mr. W. J. Essers, W. J Haga, J. W. H. Muller, mr. A. v?a Naarnen van Eemnes, A. E. van Kempen, jhr. mr. a. K. W. Q.iarles van UlTord, jhr. *mr. .1. H. F. K. van Swinderen, prof. dr. B. J. Stokvis, Chr. C. Trousset, T. P. Viruly, prof. mr. W. van der Vliet, jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck. Het Ins i uut staat, door ruiling van werken, in betrekking tot 127 genootschappen en instellingen. Van de commissarissen in Ned Indië, de leden J. L. A. Brandes, en dr. Ph S. van Ronkei, werd wederom de meeste medewerking ondervonden. Van de Bijdragen verscheen het 54e. Eo, in den aanvacg van het jaar 1903, de eerste en tweede aflevering van het 55e deel. Verder werden uitgegeven bjg,t Glos sarium op Ratnayaua, vervaardigd door dr. H. II Juynboll, en eeu werk van mr. F. D. E. van Ossenbruggen, getiteld: oOorsprong en eerste ontwikkeling van het lesteer- en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeli»# van hei familie-en erfrecht". Beide werken werden voor de leden beschikbaar ges'eld tegen de helft van den boekhaudelsprijs. Herdrukt werd het Maleisch Leesboek van dr. 11. N. van der Tftuk, terwijl werd besloten tot de uitgaaf van het oud - Javaansche heldendicht Bhftrata Yuddha, bewerkt door dr. J. G II Gunning. Van de bibliotheek, thans geheel geordend, wordt meer en meer door de leden gebruik gemaakt. De druk van den catalogus ging door verschillende omstandigheden niet zoo suel voort als gehoopt was; tot dusver zijn 10 vellen afgedrukt. De goede diensten, bij voortduring door den adjunct secretaris G. P. Rouffaer en den beambte W. C. Muller bewezen, mogen hier met erkentelijkheid worden vermeld. De tinancieele toestand van het Instituut is niet ongunstig; ofschoon in het jaar 1902 zes atleveringen van de Bijdragen en de bovenvermelde werken van dr. Juynboll en mr. Van Ossenbruggen betaald werden en ook de aanvulling der bibliotheek nog baitengenwone uitgaven vorderde, is het Instituut op het einde des jaars in het bezit van t 27,33445 aan effecten en geld, d. i. f 1740.37 ineer dan het jaar te voren. Hierbij wordt opgemerkt, dat de effecten geen winst of verlies werd geboekt. Bij deze cijfers is buiten rekening gela en, wat ontvanger werd uit (jet oudeen to? dusver betaald werd voor het nieuwe Instituutsgebouw. Zooals uit de reeds gedrukte notulen der bestuursvergaderingen van de laa'ste maanden blijkt, heeft het bestuur, gebruik makende van de door de algeineene vergadering verstrekte machtiging, hel gebouw op de Heerengracht, dat van 1017 dagteckent en gaandeweg te klein werd voor do boekerij, verkocht en daarentegen een in 1888 nieuw gebouwd pand in de Van Galenstraat aangekocht; in dit laatste zijn alle voor onzeinstelling vereischtc lokalen, eene gezonde woning voor den beambte aanwezig, 'erwijl ruimschoots gelegenheid blijft tot latere uitbereiding. Men is thans druk bezig het geboiw voor zijne nieuwe bes'emming in orde te brengen; vermoedelijk zal de verin izing in deu loop der maand Maart kunnen geschieden. Moge in zijne nieuwe, ruimere en fraaiere woning het Instituut een tijdperk van verhoogden bloei tegemoet gaan! Tot nieuwe ledon van het lnatituut zyn benoemd :

a. in Nederland; > !> c»|) Jhr. C. de Went Abberda van Ekenstein, G. H. U. F. Alpherts, J. F. L de Halbian Verster, jhr. W. A Hand, inr, J. W. van dif Bitsen, baion C. W Th van Boetzelaer, (1. H/Boisse* vain. jhr. H. P. C Bosch van Drakeastein. O. M. E 11. C. van Bosse, dr H. Brugnians..F. P. Ij. van Driel, dr. P. Aug. Driessen, C C. A' Dudok de Wit, mr. K. J. Everwgn Lange, jhr. rut. O. rao E sin ga, A VV. van Eeghen, Jr.,'Óws Joh. Knsched*. I. J. Ie Fèvr» de Montigny, E. A. H. van der Heide, I. U. van Hemert, jht.*w/. C. H. .1. van llaeften, K. G. Houwen, J. D. BTooglandt Az, W. Hovy, J. 11. Hummel,'dr. H. F. K Hubreoht, T. Jonker, H. P de Kat van Hardinxveld, C. Kraay, K. van Lennep,- ïtt. J. A. Loetf, *. L). do'Harez Ovens, prof. p. J.jvan loon, mr. M. Mees, A. P. W. van Meurs. Abraiu Muller, dr. 11. M. van 'Nes, J. 11. van (Wlen, jhr. O. F. van de Poll, J. C van H: B. #an Hhyn. 0. O. G. de liidder. D. .F. ;Ron4iu, B E. Huys, C.J. L. von Sc imid, J E. Scaolt<»n. mr. <t. van Slooten. L E, Uyttenhooven, G.,Vaa Visser, prot. .1 Verojaoa dr W C. A. baron Van Vredenburch J. U. do Waal Malefjjt, M. .1 Wal lor, da W. L. Weiter Jr., de Riddder. b. in Xederlandach-Indië : P. M. P. 11. van Andel O. N. van Alphsude Veer, .1. Ballot, S. W. Bedring, E M. vandenHergh van Heinenoord, K- Birokenhaaer, L). Burger, 0. L Urautigam, J. A. van der Hreggen, N ten Broek, H. 1. Broers, H.. de Chauvigny da Blot, E. Constant, E J. W. van Dijk, E .1. Gerrits. W. J. Hiel, jhr. mr. A. C.' D. de GraetF, T. Halbertema, Kaden Ma§ Hardjo Koesoemo, L. O. M. Henny, L. F. lioeke,.mr. H 'a .lacob, W. de Jongh Dz, J. M. Joung, M. Joustra, Baden Kamil, 11. C. Kronouer, G. F. M. Liet ert, W F. Lutlen, dr. S. Lykles. E. Meertens, A. I. Ch. de Neve, Itaden Mas Toenoenggoeng Oetojo, mi'. F. D. E van Ossenbruggen, E. M. Poortman, L. K. Priester, W. J. Itahder, mr. M. O. Hogge, mr. C. de Roon Swaan, mr. J. M.O. E. Ie Rütte, G. Schaap, H. Schtniedell mr A. J. bloot, A. G. 11. van Sluys, Th. A. Smulders, A. Suermcndt, F. E. 11. Tiinzer, E. A. Taylor Webor, C. Ij Udo de Haea, mr J. P. G. Westhotf, dr. C. Winkler, M. 11. Witbols Feugen, H, van der Wolk, H. J. Wjjers. c. in het buitenland : N G. M. Luykx, L. J. G. von Zeppelin Obermüller. In de vergadering van het koninklijke instituut te 's-Gravenhage zijn nog voor de taal-, land - en volkenkunde van Nederlandsch Indië tot bestuursleden gekozen inr. J. E. Hennv en prof. dr. J. J. M. de Groot en is herkozen de heer E. B. Kielstra als secretaris. De ondervoorzi terprot. Kern, bracht voor het sluiten der vergadering onder applaus in eenige k>rte woorden hartelijk dank aan den afgetreden voorzitter mr. C. l'ijnacker Hordijk, voor de wijze waarop hij steeds de discussiën geleid en de belaugen van het instiuut had voorgestaan. Mr. Pijnacker Hordijk dankzeggende, bracht zijnerzijds hulde aan de ver; diens en van het afgeireden bestuurslid prof. dr, G. K. Niemann. Daarna werd de vergadering gesloten,

Sluiten