Naar boven

De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad

23-10-1937

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Joh. Geradtsen comp.
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1871
Periode gedigitaliseerd
  • 1871-1950
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek MM03C-101529
Nummer
  • 251
Jaargang
  • 66

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSELIJK NIEUWS

PLAATSELIJK NIEUWS

HILVERSUM, 23 October 1937.

Geen electrificatie van de spoorlijn door het Gooi

Ook nog geen Dieseltreinen

Naar aanleiding van loopende geruchten als zou door de Ned. Spoorwegen besloten zijn tot electrificatie van de spoorlijn Amsterdam—Amersfoort, heeft onze Utrechtsche correspondent naar de juistheid dezer geruchten geïnformeerd bij den heer Ir. W. Hupkes, hoofdingenieur, Chef van den Dienst van Alaterieel en Werkplaatsen der Ned. Spoorwegen. Ir. Hupkes deelde mede, dat er niets bekend is van plannen tot electrificatie van deze lijn. Plannen daarvoor bestaan op dit oogenblik in het geheel niet. Op de vraag, of met ingang van de zomerdienst-regeling 1938 op de lijn Amsterdam—Amersfoort Diesel-electrische treinen zullen worden gebruikt, antwoordde Ir. Hupges, dat dit niet in het voornemen ligt. De stoomtractie zal op deze lijn gehandhaafd blijven, ook na Mei 1938.

Verkiezing van gemachtigden

Bij enkele candidaatstelling zijn tot leden van het Kiescollege der Ned. Herv. Gemeente alhier herkozen de heeren A. Baas, J. van der Bent, G. van Bokhorst, M. W. Bos, A. J. Corbijn van Willenswaard, J. Eerenberg, W. J. Eijlers, J. Haverkamp, A. Hooijer, H. C. Hootsen, M. Noteboom, J. C. Otten en H. J. C. Wiebosch. In de drie vacatures, ontstaan door overlijden en bedanken, werden gekozen de heer J. van der Horst, Dr. A. van Dop en W. L. Repko. Tot notabelen werden, eveneen bij enkele candidaatstelling gekozen de heeren H. van Dompselaar, T. Gijzel en H. Tigchelaar.

De commissie van onderzoek in de kwestie-Ter Beek te Naarden

Het raadsbesluit niet vernietigd

Naar men weet heeft de burgemeester het raadsbesluit tot instelling van een commissie van onderzoek in de kwetie-ter Beek ter vernietiging aan de Kroon voorgedragen. . . De. Koon heeft naar wij thans vernemen geen aanleiding gevonden om dit raadsbesluit te vernietigen. Er kan dus nu een commissie van onderzoek worden benoemd.

De draaiende zendmasten te Huizen

In de tweede helft van November geheel gereed

De niquwe draaibare zendmasten op het Phohi-terrein te Huizen zijn, thans in zooverre gereed dat gisteren proeven genomen konden wordei! of het draaisysteem goed werkt. Men zag de hooge .masten zich langzaam langs de rails verplaatsen. Binnenkort zullen nadere proefnemingen worden gehouden en proefuitzendingen plaats hebben. Verwacht wordt, dat het nieuwe antennesysteem in de tweede helft van November in gebruik genomen zal kunnen worden.

Sluiten