Naar boven

Oprechte Haerlemsche courant

14-10-1683

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 2

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Abraham Casteleyn
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1662-1795
Periode gedigitaliseerd
  • 1662-1795
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 37
Nummer
  • 41

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

NEDERLANDEN.

«Gent den roO&ober. Den Grave van Montbron is mét fijn Leger opzebroocken, en na Momal by Dixmuyden gegaen, om.foo liet doeuelijck is, in 't Noorder qdartier by Brugge in te vallen, en te ravageren. Den Heer. Don Francifco d'Agourto Jeght aen de Stéene Brugge, op de Vaert, met eenige Spaenfle Cavallcrye, Hollaotle Infatuery, en de Guarniloenen van Brugse , Aerdenburg en S'.uvs. Het Landt is hier geheel in alarm, en liet men alle dagen een Ruptu-e te getnóe?. 4000 Franflen zijn in de Baronnye van fthoJes «ekomen. \Vy hebben hier nu eenigedagen herwaerts beii»h eeweeft m:r onie Magalijnen van alderhande Ammunitie van Oorlog op ia vullen. Ds nollaotfe Troupen, dje by Mechelen gecaojpeai le^een, zijn de ichoonltï Volckeren, die men met Oogen jien kan, bylondeilijck de reclner Vleugel, én leggen delelve een halfuur uytgefpreyt. V' / ..... Brutfel dea 10 Ottobeh' De gedurige' Mouvementen en onlijde,, liicke Roveryen , Ravagien en Ëxtoriien van de Franflen maecken tegenwoordig al het onderhout van'tJHof i men heeft daer naeulijckx de klachten van deeeiic gchoort J of d andere wachten na haer b;ua , om mede de hunrie voor te brengen: Het 1 steker, dat op die wyy:, ais de Franflea ais nu ageren ,in vveymgh dagen alle de Landen van onlên Coningli alswoïft lullen veie». Gilteren avondt kreeg men alhier een rapport, dat geme.de t raniïenl weder meuve Biljetten hebben uytgelonden, pretenderende, dat men aen haer 11 Gulden voor yder Bunder LandS', j Gulden voor ydet Paert of Hoornbeett , 6 Stuyvers van een Schiep, en ri Stuyvers van yder Vereken, foude beulen , ofdatzy , by gebreke van defen Impod promptelijck te geven, alle hetgeene, dat noch te Landewaett overgebleven was, fouden omver re, werpen ; men meent, dat deonmogeli jekheyt, omdit op re brengen, vcele eerder fal doen refolveren, om 'dc Wapenen aen te nemen, en weer tertelleo, als door defe harde handelingen t eeneroael bedorven te werden > i'ulcx veroorfaeckt hier onder 't Volck m*di .odanigen conlternatie, dat veele na een openbaren Oarlogh wen.chen, al wekkers effeften noch veel minder ah dele handelingen geoordeelt werden. Voorleden Donderdag wiert ten Hovc bektnt gemaeckt, dat den Paftoor van Bouvigne» , fingende het Te Deum Laudamus , over het geluckig fucce* van de Chrifteliicke Wapenen teeens deTurcken, door dc Franfle Soldaten daer in verhindert was . want defeive.met de Wapenen in de Handt m de Kerck gekomen zijnde, begonnen <c roepenj Ca dood, 11a dood, en nootfaecktcn den gedachten Paftoór, om het Sacrament van het Autaer te nemen ; de Spaenfle Soldaten', die dier hinneb waren, «meer- J denfi-'h acnftomsojj dit gerucht op een Toorn, die daer dicht by was i °doch den Colonel Mclacq , na dat zy geweygett hadden da» t * af te trecken, nuimmct iijn Soldaden, gewap- ut met Bijen , Maken , en eroote Houten, daer by ; de Franflen ltoten aenftont* de Poott van defe Tooren open,mineerden de Muren, cn leyden doen Stioo en Hoy daer rontom, om haer door de Roock te detn vcrtticken , invoegen d onfegenootfaeckt waren , om van de Toorn te klimmen , en fig in een naelt gelegen Huys te plaet^en; alwaer dc Franflen haer by de Haiten vatten , rn allo uyt Bouvignes iJccpten, haer daer by noch veel fchoppen en flagen gevende, en de \\ apenen en Kleederen ontnemende. Twcedsgen daer iu is den lelven Co: lonel MtUcq, nadathyin 't Dorp Hjltine, in de P'Ov'nlie vaa - Namerf, alle Vmlentien , die een Vyant kan doen, b"dj>c^, met fijn Volck daer in de Keick gekomen, alwaer zy alle de Kotters van de Arme Vluchtelingen in ftutvkei, hebben geflagen, en alle het zeene, dat daer in u-as, mede genomen j daer op ordonneerde hy, | darmen alle Vyvers of Poelen dtuogfoude maken : van hier hebben zyfii? na 't Dorp Strulbegeven , alwaer zy alles, borie, en de Vercierlc'en van de Kerck, mede genomen hebben. Defe tydingen zijn lbo gevoelig ten Hove gewcelt, dat b)ti Exce - lentieden Heer Martjuis dc Giana fi-h niet heeft konncn onthouden, om daer over fijn gevoelen te»oncn j ondatulTchen animeert fulckx het Volck oock «eweldig tegens de Franflen ' en doel v"'e met een gtoote yver cohlribuëren, om cenmael te nwn, otndefe Aftien tekonnen teg?n gaen. Den derden Staet defer Stadt, doot ordrc v.an 't Hof vergadert zijnde ,om tn de Eylchen, die haer door de Gcileputeerden vin de Staten deler Provintie uyt de Name van den ziin, teconfenteren, heeft eendrachtiglijckeen 40. en Sc. Penning geconienteert, generaliick op alle de Fond* en Inkotnften deler Stadt, en deflelfs Junsdiftie, en fal defclve nu, om de tegenwoordige nootfaklijckhryt, prompt opeenomen wetden. De remontering van onfe Cavallcrye avanceert fterek, want foo haeft als'er maer Paerden konKn werden defclve door den Pririce van Vaudemont uytgedeelt. De: nieuwe Wervin* van de ïooo Voet .knechten voor dele Stadt lal haeit voltrocken zijn. De Holland.fe Troupenblyven noch omtrent Mcchelen, cn houden aldaer goede ordrc. .Gtfteren feyde men, , dat den M«efchal d'Humieres eenige Quirtieren omtrent fi)nLe- I ' • '1 rv'. . V .... • V • n 5 is w«feti recógnöfceren, apparentelijck om van Lcger-pUqf. tc.ycrap.dercn 5, <Jit heeft alhier een nieuwe Alarm, tot lclts ondcc de Poorten van defe Stadt, getaulcerr. tiiuflèl den roO&ober.Guteren morgen hebben de rranfleh deift Majeur en een Schepen van Hallc komen arretteren en weg halen; • ly begeeren vah ged. atadt 200 vette Beclten, en 200 Mudden Haver. Gemelde ftjuden hebben vin de motgen de Burgt van Aflfctre aengefeght, om 'baer. binnen 14 uren 1800' Gulden» te komen op- Brengen > of dat ly ar/de/s alle de fchoonlte Huytcn van die Burgt fouden komen raferch. Van de kant van .Viancktijck werdt alles ais tot den Oorlog • Antwerpen den 11 O&ober. De Franflcn.contiruereri noch al merhet Landt te bederven', deHuyfen te lutneien , het Graènüyc te dorfchen en wegh te voeten, öcc. iy zijn övet twee dagtf» van Leffines opgeb'rookcnen tot Soi tegem gaen camperen. Sommige legden, dai den io deler alle de irxanfTe Troupen wcderinhne Guarnifoenen lullen moeten keeren, maer wat hier van zy » leert deniijdtï allbo men het weynig crediteert. .HetHollandts Leger* ' '1 welckmen fegt, dat in 10000 Man,foo te Voet als te Paerdt, beftaet, lcght gecampeëit tufichen Mcchelen c» Vilvootden, in een Dorp, genaemt Hombeeck, werwaerts vede van onie Burgers gaen , om dit.Campement te belichtigen.. - 's Grsvenhage den 11 Oftober. De Heeren Staten van Hollanar ' ende Wcft VrieilSnt zijn op heden wederom te l'amen en vsigadott gewectt, fijn Hoogheyt'den Heeie Prince van Oiangie pxelènc zijnde. Htden ochtent omtrent ten ij uren is den Heer Marquis de Caftel Aïoncayo, extraordmaris Envoyé van Spangien', by.ujn Hoöghey t den Heere Prince van Orartgie ten Hovc in Conferentie geweelt. Den Heer van 's Gravenmoer,Quartierraeclter Generaelj is alhier aengekonen. Den Heer van webbenum, Gouverneur van ; 8.-eda, bcvint lig hier, tn heeft heden voor de iniddagh met meeir hoog-gedachte lijn Hooghcyt gcaboucheert. Den HeerSylviuS» jirelcke als Miniftct van den Koningh van Engelandt aen'de Hoven i van de Hertogen van Bruynswtjck en Lunenbutgh heeft gerelideert gehad, nu alhier zijnde, heeft mede met lijn Hoogheyt den Htere Prince van Orangie tn gcfprcck gewet!*. Aihfterdamdeh ïi Otfober.'schipper Jan Pieterfz. , zijnde den 16 paliato van St. Seb.itiaen verrrocken, verftaet men, dat binnen gekomen is j doch vaiv Schipper Joathem Harmeniz., die 2 dagen voor hem van daer veruockcu wss, wcrdi ais noch niet vernomen» Amlteidam den r} O&obeV.» Men heef» hitr tvdinge, dat in Zeclandt ten Scheepje uyt Spar.gien is binnen gtkomei:; men I'uftirieert het wel te zijn 't Scheepje , dser Scli;ppei op is Faulus Schtyver , doch fonder feecktthêyt. Van Ooiten en Kooiwegen zijn eenige Schepen binnen gekomen. Men hrctr hier fchtyven, dat het Caftcel van Gran door evgen Früyt geipfongtr. was. GcnerrJc Carga , ofte Lsd'r>ge vsn 9 Oofi-Indiiche Rerour-fchcpen, met namen : hst Huvs te Spijck cn Stryen, zijnde van het B.etourd'Ani-,0 1682. voorde Kamcrea Amfterdsm, Hoornen Eockh»v'fv'r ; Europa , Atii en Goudefteyn voor de Kamer van Amfterdsm: Tidor cn Schiebioeck,*oor i!e Komer vanieelant: , voor de Kamerrn van Deift cn Rotterdam, en Java» ' voor de Kameren van Hoorn en Enckhuj ftnj wfier van Java behouden in Tfflel is geariiveeit, en Tidor (Gcd tatert) omtrent - Amrlant veiongeluckt jde reflerende noch alle dagtfl te gemoet gelien werdendc. .i.i, t - 26r28c7 ca»ty f«artc Peper. 7^6lopont Benjuyn. ïorjr.catty Camphur. 15080 p. Botuc. 9*3' "f'y Radix China cn GaJiga. 174ïr04 p. Salpeter. .2901 p. ChineefeThee. 6400 ps. g?corfi|te Noten Mufcattn. ps. Thee Kopjes, ijo Ponen Aatchia. ijo ps. Japanfle Zyde Rocken. 460 ps. Tonquins Lsck Werck-44c .0 ps. Mouris. 65C.70 ps. Guinces Lywaet. 4992 c pi. Salatt»- pouris. 1000 ps. Salpicado Gingans. 6505 ps. Armofijnen. 6o<T46p. Sappanhout. 1510 c ps. Bethilles. Ós6cps. diverießaftas vandeKuft. 4486p5. Hamman». s^72ps. Dourias. 5117F5. Sanen 2090 ps. Adaiheys. 3000 ps.Hoemads. i6Bco pj. Fotasfen 1094 ps- Pattenale Chitlen. 48890 p.Tin. 80 p». Sukentons. 1604 p. eeconlijteGengber. 420004 p. Nsgelen. 384100p.Noten. t2Ó2 P. Msnnetges Noren. 1148 c 7P- Foulie. 154860 p. Caneel. 26460 ps. diverfche Pejangs. 1x0873 p. Bengacjfe rouw e Zyoe. Ï7440 ps. eebleekte Parcallcn. 6600 ps.d.vers Zyl dosk. 2080 ps. Neet os-Kleden. 544ops.gebleeckteDongrys. 2400 pf. blatuwc Boelancs 21404p5. diverie Chttfen. socops. Kuft-Cambayen. c 120 ps. Ga tras. 274ops.divetfeGingans. Bi9i ps.Cafla Bengalc. 8286 ps. Mallemolens. 800 ps. Gciberys. 20c 5 ps. Ch.<autcri Deriabadvs. 95 ps.'Termdains. 4c500 pont PcrGaenfe Zyde. Ic 7 catty Tonquinfe Mufcus. P- divcrfe Indigo, icjjpp. Catoene Garen. 8 Paren verlakte JipanfcComptoirt n. 12.140 p. Florette Garen. 3900 pf. Chiavonys d'Oirnacl. 1000 ps. Allcgus Bethilles. 3000 ps. diverfe Niqnaniaf. 17677 ps. Porceleynen. 1 os Rouwe Diamant. 54 Foren gefchilderde Kuft-Cambaynen en Rocken. 160 ps. Ma'd.phons. 1 Sackje met cemge Pacrlen. 750 ps. diverfche Chiouratigs. 4813 p. Cardamom. < . v

Sluiten