Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j h wesT-AZIË en europa. de voor^-gmeksche op mykeensche bouwkunst. jj

: Den oudsten zuilenbouw in Europa vindt, | men op Kreta. Beneden dunner dan boven | rusten ze op een lage vierkante voetplaat £ van steen. Op de houten schacht volgt een ! steenen kapiteel. Als later de zuilen geheel j van steen worden gemaakt, blijven ze naar : onderen verjongd, in hoofdvorm dus gelijkend

• op meubelpooten. Het kapiteel bestond uiteen

• hollijst, waarboven een rolstaaf. Op de archii traaf rustten ronde balkuiteinden. Een goed

• denkbeeld kan men van een dergelijke zuil, Fig. 119. ! zooals ze gebruikt werden te Cnosos,

t krijgen bij het nauwkeuriger bezien van het i kapiteel van de Leeuwenpoort te Mykene.

• Zuilen en zolder waren bekleed met brons- of

• goudplaten.

| 4. Volgens de laatste onderzoekingen | is gebleken, dat de dragers van deze I beschaving niet de Grieken waren, ••: aangezien het onaannemelijk is, dat

! Fig. 122. Leeuwenpoort te Mykene. j reeds 2000 v. Chr. Grieken tot Kreta

1 ........ — ,i if-r-T-* waren doorgedrongen. Bovendien ver-

toont de archrtectuuTvan de paleizen in Cnosos en Phaestos en de gelijktijdige te Troje diepgaande verschillen. Waarschijnlijk is de oorsprong van de Helleensche kuituur niet eens te danken aan het Indo-Germaansche ras. Wat in overeenstemming zou zijn met de geschiedenis der andere groote oude beschavingen (de Egyptische afkomstig van de Hamieten, de Babylonische van de niet-Semietische Sumeriërs).

Toen de Dorische volksverhuizing begon, en reeds voor dien tijd, zijn de bewoners van Kreta naar verschillende landen uitgeweken; de Phoeniciërs kwamen in Phoenicië, en hun afkomst verklaart hun bedrijvigheid ter zee, een eigenschap, die zoozeer vreemd is aan alle andere Semietische rassen.

Ook heeft de Kretensische kunst, vermengd met Oostersche, het ontstaan van de Ionische kunst tengevolge gehad, die samen met de Dorische de Helleensche kuituur het aanzijn gaven.

Zeer belangrijk zijn de zeer oude bouwwerken van het eiland Kreta, van welke bouwkunst de invloed is na te gaan tot in Egypte en in Spanje zelfs. Als voorloopers van de koepelgraven zijn de oudste bouwwerken rond of ellipsvormig in grondplan.

Na 2000 v. Chr. worden de woningen rechthoekig en bestaan dan uit meer dan een verdieping. Zoo bestaat het paleis van den legendarischen koning Minos te Cnosos uit zelfs vier verdiepingen, door steenen wenteltrappen verbonden, en waarvan de zolders door zorgvuldig gehakte en gevoegde steenen pijlers worden gedragen. Voor deze oudste

Sluiten