Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

ARBEIDSWET 1919

Art. 9 stelde voor, dat een kind beneden 13 jaar of nog leerplichtig geen arbeid mag verrichten. De soc.-dem. fractie stelde voor, het cijfer 13 door 14 te vervangen en onder de wiergangsbepalingen van art, 100 te bepalen, dat na 2 jaren dat cijfer

15 zou worden (bl. 2897). Naar aanleiding hiervan stelde later de minister voor, terstond het arbeidsverbod op 14 jaren te stellen, met een overgangsbepaling van de eerste jaren, tot voor de lagere school een zevende leerjaar zou zijn ingesteld» Daar ons amendement, om den leeftijd op 15 jaren te bepalen na twee jaar, bleef gehandhaafd, kwant-dit 11 Juli in stemming, doch het werd verworpen.met 49 tegen 24 stemmen. Al wat rechts was behalve dr. v. d. Laar stemde tegen; voorts stemden tegen alle tegenwoordige Vrijheidsbonders. Alleen sociaaldemokraten, kommunisten en vrijz.-demokraten stemden voor (bl. 3042), Een amendement-Kolthek c.s., om na een jaar het arbeidsverbod tot

16 jaar uit te trekken, kreeg alleen de „revolutionaire" en soc.dem, stemmen.

Van der Waerden verdedigde 8 Juli een amendement om art. 10 te lezen als volgt:

„Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt voorschreven:

a. dat bepaalde soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde omstandigheden door jeugdige personen en door vrouwen op grond van gevaar voor de gezondheid, de zedelijkheid of het leven;

b. dat arbeid, waarbij de wijze van loonberekening gevaar voor gezondheid kan opleveren, door mannen;

niet mogen worden verricht of slechts mogen worden verricht onder de bij dien algemeenen maatregel gestelde voorwaarden."

Het ruim gedrukte was ingevoegd om een geraffineerd loonstelsel, als dat van T a y 1 o r, te verbieden. Den minister was dit voorstel wat te imperatief, doch hij nam de grondgedachte over en wijzigde het artikel zoo, dat gelezen werd;

,,Bij algemeene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat arbeid, waarbij de wijze van loonrekening gevaar voor de gezondheid kan opleveren, door mannen niet mag worden verricht of slechts mag worden verricht onder bij dien algemeenen maatregel van bestuur gestelde voorwaarden."

Daardoor verviel het amendement-v. d. Waerden c.s.

Bij het artikel omtrent het verbod van arbeid in verband met bevalling (art, 11) stelde de „revolutionaire" klub 8 Juli voor om van de 8 weken tezamen verplichte rust, zooals zoowel het ontwerp-Aalberse als het voorstel-Schaper wilde 13 weken te maken. Suze Groeneweg en Schaper bestreden dit als te vergaand en in 't nadeel der vrouw, die dan wel 13 weken verbod van loonarbeid, echter niet van anderen arbeid en dus geen rust noch financ. steun zou gewaarborgd worden, terwijl vrouwen-kongressen slechts 8 weken eischten, o.a. op grond dat'

4

Sluiten