Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

ARBEIDSWET 1919

verworpen met 67 tegen 12 stemmen, alleen de anti-revonaren vóór (bl. 3027).

Een soc. dem. voorste} bij art. 46, om jeugdigepersonen in winkels niet van 8—8 des daags, doch van 8—6 te laten werken, werd 11 Juli verworpen met 49 tegen 28 stemmen. Alleen sociaaldemokraten, kommunisten en vrijz.-demokraten waren er voor (bladz. 3028).

Sociaaldemokratisché amendementen op art. 47, om aan winkelbedienden terstond den 8-urendag, de 45-urige werkweek en een dagelijkschen rusttijd van 13 inplaats van 10 uren te geven, werden 11 Juli verworpen met resp. 51 tegen 29 stemmen; de sociaaldemokraten en vrijz.-demokraten met A. P. Staalman vóór.

Een amend.-Smeenk, om de 48-urige werkweek voor winkelbedienden in te voeren, werd verworpen met 42 tegen 37 stemmen. Vóór de anti-revolutionairen, de sociaal demokraten, kommunisten en dr. v. d. Laar- Alle katholieke arbeidersleiders waren weer tegenl

Het soc. dem. amendement, om den winkelbedienden 36 in pL v. 32 achtereenvolgende rusturen te geven, werd verworpen met 47 tegen 31 stemmen. Vóór de sociaal demokraten, de antirev. Schouten en Smeenk, de vrijz. demokraten, A. P. Staalman en dr. v. d. Laar en de kommunisten.

Een soc. dem. amendement, op art. 62, om aan de kellners terstond den 8-urendag te geven, werd 11 Juli '19 verworpen met 47 tegen 27 stemmen; vóór de voorstellers, dr. v. d. Laar, de kommunisten, de vrijz. demokraten en de anti-rev. Smeenk (bl. 3033). r

Een amend.-Smeenk, om den kellners 26 in pl. van 17 v r ij e Zondagen te geven, werd 11 Juli aangenomen met 38 tegen 36 stemmen. Vóór stemden, behalve de anti-revolutionairen, de vrijz.-demokraten, de sociaaldemokraten, de kommunisten, dr. v. d. Laar en dr. Schokking.

In de artt. 64 en 65 is de arbeid in verplegingsinrichtingea geregeld. De sociaal demokraten stelden voor, den arbeidsduur imperatief op 8 uren per dag en 45 uren per week vast te stellen, doch met een overgangstijd van twee en tenslotte vier jaren, gedurende welken tijd de 10-urendag en de 55-urige werkweek, en wel met het oog op eventueel gebrek aan personeel, kon geduld worden. Ook wilden zij niet de religieuse verpleegsters uitschakelen, zooals het ontwerp deed. Het gebrek aan verplegenden zou overigens juist verholpen worden door betere behandeling. Het amendement, ter bescherming ook van de religieusen, vooral door Suze Groeneweg verdedigd, werd 11 Juli '19 verworpen met 48 tegen 29 stemmen. Vóór de sociaal demokraten, de kommunisten, Abr. Staalman, mr. Treub en de vrijz. demokraten. Het amendement op art. 65 (8-urendag) viel met 43 tegen 34:stemmen; vóór de sociaal demokraten, de kommunisten, de vrijz. demokraten en de Vrijheidsbonders

Sluiten