Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

KOLTHEK OVER DEN -CELLENBOUW"

geijverd worden voör samensmelting van N. A. S. en N. V. V. en tegen het N. V. V., — voegt hieraan terecht Het V. toe!

Onmachig tot cellenbouw. — Hoe de kommunisten den „cellenbouw" in de vakbeweging hebben' aangepakt, leert ons ook weer het vertrouwelijk stuk van de partijgenooten zelf, dat boven werd aangehaald. Holst en de Lange zeggen ervan:

„Van de cellenbouw kunnen wij vrijwel hetzelfde ze-i^en (n.L praten en niet doen) al behoort de strijd daarover eigenlijk tot. het verleden. Ook daar bestond een eenigszins komische inkongruentie tusschen hetgeen werkelijk plaats vond en hetgeen men van de daken schreeuwde te zullen doen. Indien de cellendiscussie behandeld ware, zouden wij niet aan onze tegenstanders, de gelegenheid gegeven hebben wantrouwen tegen dex communistische leden der gemengde organisaties te zaaien. Onze partijgenooten hadden door hun optreden en ijver het vertrouwen hunner medestanders moeten verwerven, waardoor hun vanzelf de geestelijke leiding ware toegevallen. Bij behandeling van gewichtige vraagstukken zouden zij vooraf onderling overlég kunnen plegen over hun houding; waar en wanneer dit noodig zou blijken, zouden zij vertrouwensmannen kunnen aanwijzen, om met het P. B. en andere partij-organen in verbinding te blijven. Hiertegen zou niemand bezwaren kunnen aanvoeren. Het officieele, formeele en stramme karakter, dat men aan deze celkonstructuur heeft willen geven, heeft eenvoudig tot reactie van de andere zijde en tot mislukking geleid"

Voor dien „cellenbouw" behoeft de moderne vakbeweging niet bevreesd te zijn!

Kolthek over den „cellenbouw". — Deze, het vroegere medelid van de „revolutionaire kamerklub schreef in „Recht voor Allen" (Het Volk van 28 Nov. 1921) het volgende:

„Kan de onafhankelijke vakbeweging dulden, dat een deel van hare leden, die haar in geheel andere richting willen drijven, bovendien nog de daarvoor noodige instructies ontvangen van een politieke partij?

't Is ongehoord) De brutaliteit van deze lieden evenaart alleen hun onbekwaamheid om iets positiefs tot stand te brengen. Want het is 'n opmerkelijk verschijnsel, dat juist die vakvereenigingen, waarin de bolsjewiki den meesten invloed hebben, de stumperachtigste, de zwakste en de slechtstgeorganiseerde zijn.

Als het N. A. S. besluiten nam, wettige en reglementaire besluiten, die den dames en heeren bolsjewiki niet bevielen, — dan gingen ze openlijk tegenleiding geven. En het N. A, S. slikte dat goedmoedig! Dóch-voor de uitvoering van hun eigen besluiten eischen ze straffe discipline! In de vakbeweging bouwen ze „cellen", die tot taak hebben de vakbeweging in de. door

Sluiten